151596. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagytisztaságú anyagok elektrolitokból történő homogén kiválasztására

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALALM ANY Bejelentés napja: 1963. X. 24. (MA—1293) Közzététel napja: 1964. IV. 25. Megjelent: 1965. IX. 01. 151596 Szabadalmi osztály: 12 h Nemzetközi osztály: B 01 j Decimal osztályozás: Feltalálók: Hársy Miklós tudományos munkatárs, Majthényi Lajos tudományos munkatárs, Budapest Tulajdonos: MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest Eljárás nagytisztaságú anyagok elektrolitokból történő homogén kiválasztására 1 Ismeretes, hogy fényporok, dielektrikumok előállításánál nagytisztaságú, homogén alap­anyagokra van szükség, amely minőségi köve­telményt a jelenlegi eljárások és módszerek csak hiányosan tudnak kielégíteni. A ZnS fénypor alapanyagot például cinksókból kén­hidrogénnel való lecsapással készítik, ahol a gáz-folyadék fázis közti reakció rossz irányít­hatósága és az; állandóan változó pH miatt ne­hezen reprodukálható, inhomogén anyaghoz jutnák. Az anyalúg kimosása a csapadékból a gyakorlatban elkerülhetetlen szennyezések be­vitelével jár együtt, és teljességgel nem is vi­hető végbe. Olyan rendszereknél (pl. ZnCd/S), ahol két vagy több anyagból kívánnak hőke­zeléssel kialakítani egy homogén fázist, külö­nösen sok problémát okoz az alkotók homogén összekeverése. Találmányunk lehetővé teszi homogén, szi­lárd rendszerek reprodukálható előállítását és egyúttal tisztasági fókának növelését. Eljárásunk lényege a következő: A K kat­ionból és A anionból álló só '(KA) előállítása­hoz K'A és K'A elektrolitok oldatait egy olyan elektrolizáló berendezésbe helyezzük, melyben az oldatokat kationcserélő, ül. anioncserélő membránokkal választjuk el egy vizet {elekt­rolitot) tartalmazó reakciótértől. Egyenfeszült­ség hatására a K kationok egy kationcserélő, a A anionok egy anioncserélő membránon ke-2 resztül jutnak a reakciótérbe, ahol egyesúlvős csapadék alakjában kiválnak, a K' kationok éá az A' anionok pedig az elektródokon adják le töltésüket. Ha az elektród folyamatok révén a 5 KA' és a K'A elektrolitok oldataiban nemkí­vánatos ionok jönnek létre, akkor ezek meg­felelően választott újabb ioncsérélő membrá­nok segítségével elkülöníthetők az irodalomban már ismeretes módon. 10 Eljárásunk jelentőségét a következőkben lát­juk: Módszerünkkel anyalúgmentes csapadékok készíthetők. Eltérően az eddig ismertektől az eljárás 15 könnyen folyamatossá tehető, A reakciótér pH-ját tetszés szerint be lehet állítani. A reakciópartnerek koncentrációját és a fe­szültséget változtatni lehet, ezzel a kiváló csa-20 padék tulajdonságait befolyásolhatjuk. Az adott előállítási körülmények (feszültség, hőmérséklet, anyagutánpótlás, pH stb.) köny­nyen kézben tarthatósága folytán a termék állandó azonos szemcsemérete {homogenitása), 25 szerkezete, kémiai összetétele stb. biztosítható. Többfajta kation és anion egyidejű reagál­tatásával különféle igen homogén keverék, elegykristályos vegyület állítható elő. A fényporok előállítása szempontjából külö-30 nősen jelentős az a lehetőség, ha a reagáló 151596

Next

/
Thumbnails
Contents