151387. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás szénhidrogén gáz-levegő-elegy előállítására

3 hogy pl. egy 20% pentánt tartalmazó gázelegy fűtőértéke k'b. 6860 keai/Nm:i , és a pentánná vonatkoztatott harmatporttja kb. —5 C°. A találmány szerinti berendezéssel a gáz­elegy szolgáitatása a hálózat bármely részében levő fogyasztási hely megnyitásával azonnal teljesen önműködően megindul, és annak el­zárásával ugyancsak önműködően megszűnik. A berendezés egyik, de semmiképpen sem egyetlen kiviteli alakját példaképpen a csatolt ábrán szemléltetjük. A példa szerinti kivitel­ben a gázforrás a propánnal, butánnal vagy pentánnal töltött 1 gázpalack. Földgáz haszná­lata esetén a gázforrást a 3 vezeték képviseli. Propán és bután használatakor a tartályban mindig elegendő (3—6 att.) nyomás van a zavartalan üzem fenntartására. A pentán for­ráspontja 36,1 C°, s így gőznyomása rendsze­rint nem elegendő az üzemeltetéshez, ezért a palackot szelepével lefelé a gőzzel fűtött 2 eső­karikáiba, ill. tekercsbe állítjuk, ahol eléggé felmelegszik, hogy ikellő (2—5 att.) gőznyomá­sa legyen. (A rajzon a gőzvezeték — . — . •^­vonaltai van jelölve.) A folyékony szénihidragén a palaokból a 3 vezetéken át a gőzzel melegített 4 elpárolog­tatóba kerül, amely esetenikéni úgy mérete­zendő, hogy propán-bután használatakor a fo­lyadék párolgásának hőszükségletét fedezze, pentán és magasabb forráspontú szénhidrogén esetében a gázt még közel 100 C°-ra fel is hevítse. A 4 elpárologtatóból a szénhidrogén­gáz az 5 nyomásszabályozóba jut. Pentán hasz­nálata esetén a nyomásszabályozó házát gőzzel fűtött 6 edény vagy tér veszi körül, nehogy a szénhidrogén a nyomásszabályozóban konden­zálódjék. A nyomásszabályozó csak szívásra, pl. 100 mm vo-ra nyit. A nyomásszabályozó tányérját rugó -— esetleg súllyal terhelt emelőkar -— tartja megemelve záró helyzetben, és a gáz szívó hatására süllyed le, kinyitva a beömlő szelepet. Nagyobb állandóságul szívás biztosítására a 4 elpárologtató és az 5 nyomásszabályozó közé még egy •nyomásszabályozót iktathatunk foe, a gáz minőségétől függően gőzköpennyel ellátva vagy anélkül, amely pl. a palackban uralkodó 2—4 att nyomást pl. 300 mm vízoszlopra csök­kenti, s ily módon az 5 szívásra nyíló nyomás­szabályozó állandó, jelen esetben 300 mm v. o. nyomású gázt kap. Ezáltal az 5 nyomásszabá­lyozó után a gáz negatív nyomása (szívása) igen 'nagymértékben állandó értéken tartható. Az 5 nyomásszabályozón átömlő gáz a (kö­pennyel körülvett 7 csővezetékbe jut. Ezt a csőszakaszt földgáz, propán vagy bután eseté­ben pl. állandó hőmérsékletű víznek a köpe­nyen való átvezetésiével állandó hőmérsékleten tartjuk, pentán használatakor pedig pl. atmosz­ferikus nyomású telített gőzzel 100 C°-ra hevít­jük. A köpenyes csőrész úgy van méretezve, hogy a gáz felvegye a csőfal hőmérsékletét. Az ily módon beállított hőmérsékletű gáz a 8 át­ömlőnyíláson át jut a 9 elegyítőkamrába, és 4 ott a levegővel elegyedik. Pentán, és hexán használata esetén a 8 átömlőnyílás és a 9 ele­gyítő'kamra közötti esőszakaszt is atmoszférikus nyomású gőzzel melegítjük. 5 Az éghető gázelegy másik összetevője, a le­vegő, a szabad légkörből jőve bármely alkal­mas — a rajzon részleteiben fel nem tüntetett — 10 szűrőberendezésen át a 11 nyomásszabá­lyozóba jut, amely az 5 nyomásszabályozóhoz 10 hasonlóan csak szívásra nyit, A 11 nyomás­szabályozót úgy állítjuk be, hogy az 5 nyomás­szabályozóval pontosan azonos értéken, a példá­ban tehát 100 mm v. o. szívásnál nyisson. Ez­által biztosítható, hogy a két szabályozó egy-15 szerre nyisson, .és a berendezés csak gáz-levegő elegyet szolgáltasson. A nyomásszabályozón áthaladó levegő a 12 csövön, a 'köpenyes 13 csőszakaszon és a 14 át­ömlőnyíláson át jut a 9 elegyítőkamrába. A 20 levegő hőmérsékletét a köpenyes 13 csőszaka­szon állandó értékre állítjuk be, például az­által, hogy a köpenyben állandó hőmérsékletű vizet áramoltatunk. A szérihidrogéngáz és a levegő hőmérsékíolé-25 nek állandó hőmérsékletű vízzel, ill. 100 C°-ú atmoszférikus nyomású" telített vízgőzzel való beállítása azt célozza, hogy a -kél összetevő mindig azonos állapotban, tehát változatlan fajsúllyal jusson az átömlőnyílásihoz, mert csak 30 így biztosítható, hogy azon keres'ztüí mindig azonos és egymással arányos mennyiségű gáz, ill. levegő ömöljön át, majd az átömlő nyílá­sokon túl elegyedjék egymással. Ezáltal az ég­hető gázelegy összetétele s így a fűtőértéke 35 is állandó értéken tartható. A 9 elegyítő/kamrából a gázelegyet a 15 veze­téken át a 16 ventillátor vagy más gázszállító elszívja, és a 17 csővezetéken át a fogyasztó­helyre nyomja. A 16 ventillátor pl. 250 mm 40 v. o. nyomáskülönbséget létesít; minthogy az 5 és 11 nyomásszabályozók 100 mm v. o. szí­vásra nyitnak, az átömlőnyílásoknál pedig min­dig azonos, pl. 50 mm v. o. a nyomásesés, a 16 ventillátoron túli 17 csővezetékben 250— 45 (100+ 50) = 100 mm v. o. nyomás lesz, feltéve, hogy a csővezetékekben a nyomásesés elhanya­golható. A 8 és 14 átömlőnyílások méretét úgy vá­lasztjük meg, hogy a gáz, ill. levegő kívánatos, 50 pl. 1:5 arányú mennyiségének átáramlása ese­tén a nyomásesések azonosak legyenek. Ezzel biztosítjuk a gázielegy állandó összetételét. Amikor a 17 vezetéken át a gázfogyasztás megindul, az egyébként állandóan működő 55 16 ventillátor a 17 vezetékben levő 100 mm v. o. nyomást helyreállítani törekszik, tehát a 15 vezetéken át gázelegyet szív be, ezzel meg­növeli az 5 és a 11 nyomásszabályozókra eső szívást, ezek pedig egyidőben 100 mm v. o.-nál 60 nyitnak, a szénbidrogéngáznak és a levegőnek a 8 és 14 átömlőnyílások szabad keresztmetszeté­nek megfelelő arányban a 9 elegyítőkamrába való áramlása megindul, a gázelegyet a 16 ven­tillátor a 17 fogyasztási gázvezetékbe továbbítja, 65 és a gázielegy képződése és továbbítása olyan 2

Next

/
Thumbnails
Contents