151387. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás szénhidrogén gáz-levegő-elegy előállítására

MAGYAR NfiPKÖZTARS ASÁG OKSZÄGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. VI. 05. Közzététel napja: 1963. XI. 26. I Megjelent: 1965. VI. 01. (MO—534) 151387 Szabadalmi osztály: 26 c Nemzetközi osztály: C 10 j Deáknál osztály ozás: Dr. Móry Béla okleveles vegyészmérnök, Budapest Berendezés és eljárás szénhidrogén gáz-levegő-elegy előállítására E1 találmány tárgya olyan berendezés és el­járás, amelynek segítségével nyomás alatt levő könnyű szénhidrogénekből, egyéb éghető gá­zokból és levegőből állandó összetételű éghető gáz-levegő elegy állítható elő a pillanatnyi fo- 3 gyasztástól függő és azzal azonos /mennyiségben. A városi és ipari gázszükséglet ellátására mind gyakrabban használják valamely gáz­nemű szénhidrogén, és levegő elegyét, annak összetételét a szénhidrogén minőségétől és egyéb to körülményektől függően úgy szabályozva, hogy a fűtőértéke 4000 és 12 000 kcal/Nm3 közé es­sék. A rendszerint nyomás alatt rendelkezésre álló gáznemű szénhidrogént — pl. metánt, pro­pánt, butánt — nyomáscsökkentő berendezés 15 (reduktor) segítségével állandó nyomásra állít­ják be, és egy lényegében fúvókéiból és venturi­csőből álló berendezésben levegővel elegyítik. E célból a levegőt a fúvóikán nyomás alatt ki­áramló gáznemű szénhidrogénnel beszívatják a 20 venturicső szívószárán keresztül a venturicső­be, ahol az a gáznemű szénhidrogénnel ele­gyedik. Az ilyen és egyéb elveken alapuló ismert keverőberendezésmék az a hátránya, hogy a ter- 25 melésével nem tud a pillanatnyi fogyasztáshoz igazodni, és önműködő szabályozása nehézségek­kel jár. A gáztermelés és gázfogyasztás közötti időbeli és mennyiségi különbségek kiegyenlíté­sére a termelt gázelegyet gáztartósban 'kell tá- 30 rolni, és a gázéíégyítő berendezést a gáztartó állásától függően kell kézi vagy önműködő sza­bályozással üzembe helyezni vagy leállítani, tehát csak szakaszosan lehet üzemben tartani. Ezenkívül a .gázelegy összetételének, tehát fűtő­éitékének az állandó szinten tartása is egyrészt gondos felügyeletet és körülményesebb szabá­lyozást kíván, másrészt az, időben némileg vál­tozó gázösszetétel miatt kiegyenlítő gáztartó al­kalmazása szükséges. Ilyen berendezések leg­inkább propán vagy bután használatára épül­tek. A találmány szerinti berendezés és eljárás alkalmazása esetén feleslegessé válik a terje­delmes tároló és kiegyenlítő gáztartó, önmű­ködően a mindenkori pillanatnyi gázszükség­letnek megfelelő mennyiségű gázelegy kelet­kezik. A gázelegyben az összetevők aránya tetszés szerinti határok között könnyűszerrel változtatható, és a beállott gázösszetétel és ez­által a fűtőérték a fogyasztás változásától és egyéb külső körülményeiktől függetlenül igen szűk határok között állandó marad. Ezenkívül nemcsak metán, propán, bután és egyéb közön­séges, hőmérsékleten gáznemű éghető .anyagok használata válik lehetségessé, hanem pentáné és más olyan, közönséges hőmérsékleten csepp­folyós nehezebb szénihi drogéneiké is, amelyek közönséges hőmérsékleten levegővel éghető gáz­elegyet alkotnák. Tájékoztatásul szolgáljon, 151387

Next

/
Thumbnails
Contents