151122. lajstromszámú szabadalom • Vasmagszerkezet háromfázisú segédtranszformátoros transzformátorokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LE1RÄS Bejelentés napja: 1961. XI. 29. (RA—386) Közzététel napja: 1963. VIII. 23. Megjelent: 1964. XII. 15. 151122 Szabadalmi osztály: 21 d2 48—55 Nemzetközi osztály: H 02 1 Decimal osztályozás: Dr. Ratkovszky Ferenc oki. gépészmérnök, akadémikus, Budapest Vasmagszerkezet háromfázisú segédtranszformátoros transzformátorokhoz Igen nagy teljesítményű és igen nagy feszült­ségű háromfázisú transzformátorokhoz (taka­rékkapcsolású transzformátorokhoz) abban az esetben, ha ezek üzeméhez pl. feszültségsza­bályzás céljából soros segédtranszformátor szükséges, célszerű azt valamilyen módon a fő­transz t orrhátorral összeépíteni, illetve közös edénybe helyezni, hogy a költséges nagyfeszült­ségű átvezetőket meg lehessen takarítani. Az elhelyezésnek úgy kell történnie, hogy a fő­transzformátornak a vasúti profilban történő szállítási lehetőségét ne akadályozza, tehát a soros transzformátor és annak kiegészítő ré­szei sem a magasságot, sem a szélességet nö­velő módon nem helyezhetők el, hanem csak a főtranszformátor hossza irányában. Erre való tekintettel az eddig ismert elrendezéseknél pl. a háromfázisú főtranszformátor vasmagjának hosszirányában került hasonló módon elhelye­zésre egy második, általában kisebb méretű, háromfázisú vasmag, amelynek három oszlo­pán a háromfázisú soros transzformátor teker­csei voltak elhelyezve. Ismeretes továbbá erre a célra olyan három­fázisú transzformátorszerkezet is, amelynél az ötoszlopos főtranszformátor szélső oszlopai mellé még legalább egy-egy további beteker­cselt oszlop építtetik a vasmaggal össze, amely két szélső oszlopon egy-egy változtatható fe­szültségű gerjesztőtekercsen és egy-egy soros tekercsen kívül még egy-egy további soros tekercs van alkalmazva, amely utóbbi soros tekercsek V kapcsolása által a harmadik fázis részére is rendelkezésre áll a soros szabályozási fe-5 szültség. Ez az ismert elrendezés lehetővé teszi, hogy összesen csak két betekercselt oszlopnak a vasmaghoz való hozzákapcsolása által mind a három fázis részére a feszültség kifogás­talanul szabályozható legyen anélkül, hogy a 10 főtranszformátor méretei magasságban és szé­lességben megnövekedtek volna. Mindkét ismert elrendezésnek az a hátránya, hogy a transzformátor hosszát nagyon meg­növeli. Á vasúti profilba való elhelyezhető-15 ségen kívül — amit feltétlenül be kell tartani — azonban a hossz túságos megnövekedése szintén hátrányos, mert a transzformátor szál­líthatósága és elhelyezhetősége ezáltal nehe­zebbé, sőt igen nagy hossznál esetleg lehetet-20 lenné válik, továbbá nagy súlyú, költséges áll­vány és transzformátorszekrény szerkezetet tesz szükségessé. A túlságos nagy hossznöve­kedés azáltal áll elő, hogy az elsőnek említett esetben összesen hat, a második esetben pedig 25 összesen öt tekercseléssel ellátott vasmag osz­lop van a transzformátor hosszúságában egy­más mellé állítva. Ezt a hátrányt lényegesen csökkenti a talál­mány azáltal, hogy a soros transzformátor 30 vasmagja — amelynek teljesítménye a fő-151122

Next

/
Thumbnails
Contents