151087. lajstromszámú szabadalom • Mikrohullámú csatornaváltó

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1962. VI. 26. (BU—293) Közzététel napja: 1963. VII. 24. Megjelent: 1964. XI. 14. 151087 Szabadalmi osztály: 21 a* 64—77 Nemzetközi osztály: II 09 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Uzsoky Miklós mérnök, Budapest, Frigyes István mérnök, Budapest, Weisz Tamás mérnök, Budapest Tulajdonos: BUDAVOX Budapesti Híradás­technikai Vállalat, Budapest Mikrohullámú csatornaváltó A mikrohullá endezásekhez pl. akkor kell csatornaváltót alkalmazni, ha több, egy­máshoz közeli frekvencián működő berendezés azonos antennára dolgozik. A csatornaváltó­nak adás esetében biztosítani kell, hogy az 5 adó energiája maximális mértékben az anten­nába jusson és ezen belül biztosítani kell, hogy az adókból energia egymásba ne jusson át. Vétel esetében a csaiornaváltónak biztosítani kell, hogy az antennából több frekvencián be- 10 jövő energia frekvenciánként szétosztva, a meg­felelő vevőkbe jusson és az egyik vevőből ne jusson át energia a másikba. Ennek a célnak a megvalósítására több, nagy jósági tényezőjű mikrohullámú üregből álló 15 szűrőrendszert, vagy megfelelően kialakított mikrohullámú hibrid-rendszert szoktak alkal­mazni koaxiális vagy csőtápvonal kivitel­ben. Az ilyen szűrő- és hibrid-rendszerek konst- 20 rukciós kialakítása igen bonyolult. Az üregek magas jósági tényezőinek elérése speciális technológiai eljárások alkalmazását teszi szük­ségessé. Ez a hullámhosszhoz viszonyítva, il­letve a mikrohullámú sáv alacsony frekvenciás 25 tartományában is nagy méreteket és jelentős költségeket eredményez. A méreteket és költ­ségeket bizonyos mértékig csökkenti, ha a csa­tornaváltót szalagtápvonal rendszerben készítik el. Azonban a szalagtápvonalakból képezett 30 üregrezonátorok jósági tényezője jóval alatta marad a csőtápvonalból képzettekének. Sokcsatornás mikrohullámú berendezések esetében az adó és vevő szelektivitása szűrő­rendszerek segítségével sok esetben úgy is biz­tosított. Ilyenkor a közös antennára dolgozó adókat ill. vevőket csak energia szempontjából kell elválasztani egymástól. A találmány tárgyát képező mikrohullámú csatornaváltó egy mikrohullámú tápvonalból kialakított nyolcpólus. Figyelembe véve azt a fent említett körülményt, hogy a közös anten­nára dolgozó adókat ill. vevőket csak ener­getikai szempontból kell egymástól elválasz­tani, lehetőség nyílik olyan jósági tényzőju elemek alkalmazására, amelyeket pl. szalag­tápvonalból is minden különösebb kikészítési eljárás nélkül egyszerű technológiai eljárások­kal el lehet készíteni. A találmány tárgyát képező csatornaváltó nyolcpólusának felépítése az 1. ábrán látható. Az 1 gyűrűn négy kivezetés van. A 2 kive­zetés távolsága a 3 kivezetéstől egyenlő egy­negyed csőhullámhosszal. A 3—4 kivezetés kö­zött olyan 6 szűrő van, amelyiknek az egyik elválasztandó csatorna frekvenciája a zárási, a másiké pedig az áteresztési sávjába esik. A szűrő bemenő impedanciája a ki- és bemene­ténél levő leágazások síkjában végtelen nagy, az áteresztő frekvencián pedig egyenlő a gyű-151087

Next

/
Thumbnails
Contents