151073. lajstromszámú szabadalom • Kis energiafüggésű Geiger-Müller számlálócső röntgensugarak dózisának és dózisteljesítményének mérésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. VIII. 22. (VA—1021) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1961. X. 6. Közzététel napja: 1963. VII. 24. Megjelent: 1964. XI. 14. 151073 Szabadalmi osztály: 21 g 17—21 Nemzetközi osztály: H 05 g Decimái osztályozás: Feltaláló: Dr. Weber Karl-Heinz oki. fizikus, Dresden Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos.: VEB Vakutronik Dresden cég, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság PWWK­Kis energiafüggésű Geiger—Müller számlálócső röntgensugarak dózisának és dózisteljesítményének mérésére Röntgenberendezéseknél a sugárvédelmi mé­résekhez olyan detektorra van szükségünk, amelynek dózisérzékenysége elég nagy és lehe­tőleg független az energia nagyságától és a beeső sugárzás irányától. Minthogy egészen 0,1 mr/óra alsó határig kell dózisteljesítmé­nyeket mérni, különösen nehezen kielégíthetők a detektor érzékenységével szemben emelt kö­vetelmények. Az ismert ionizációs kamrák megfelelő ki­alakítás mellett ugyan az energia nagyságától és irányítottságától eléggé függetlenek, azon­ban nagyságrendileg 10-16 A/cm 3 mr/óra érzé­kenységük nagyon csekély. A gázerősítésű ionizációs kamrák érzékenysége nagyobb, de ezek lényeges hátránya, hogy érzékenységük erősen függ a feszültségtől. A fotocellás vagy szekunder elektronerősítős lumineszcencia doziméterek a közönséges ionizációs kamrák­nál lényegesen nagyobb érzékenységgel ren­delkeznek ugyan, minthogy azonban sötét­vagy nyugalmi áramuk nagyon nagy, kis dózis­teljesítmények mérésénél a nyugalmi áram ér­zékeny kompenzálására van szükség, ami a hő­mérséklettől való nagymértékű függés követ­keztében nehézségeket okoz. Szcintillációs számlálók, amelyeknél az impulzusok sűrű­ségét vagy az impulzusok számát mérjük, ál­talában erősen függenek az energiától. Már régebben is megkísérelték a dózisok vagy dózisteljesítmények mérésére. Geiger— Müller számlálócsövek használatát a röntgen­sugarak tartományában. A Geiger—Müller számlálócsöveknek az érzékelő keresztmetszet 5 egységére vonatkoztatott dózisérzékenysége nagyságrendileg 10 Imp/ r cm2 nagyságrendű. Ez azt jelenti, hogy még egy nagyon kis szám­lálócső is, amelynek átmérője például 1 cm és aktív térfogatának hossza 3,5 cm, amely-10 nek a tengelyére merőleges besugároztatáskor 3,5 cm2 érzékelő keresztmetszete van, a leg­kisebb mérendő dózisteljesítménynél kb. 1 Imp/sec impulzus sűrűséget ad, ami elfogad­ható időállandó mellett még nem mérhető 15 sztatikus biztonsággal. A dózisteljesítmény mérőszámaként vagy az impulzusok sűrűségét, vagy a számlálócső kö­zepes áramerősségét; a dózis mértékéül pedig az impulzusok számát vagy a számlálócsővel 20 sorba kapcsolt kondenzátoron felhalmozódó töltés nagyságát használhatjuk. Az áram- vagy töltés mérése esetében a dózisérzékenység min­denesetre erősen függ a számlálócsőre kap­csolt feszültségtől. Ez a hátrány elesik az 25 impulzus szám vagy az impulzus sűrűség mé­résénél, mert ebben , az esetben a detektor rendszerint a számlálócső platójában üzemel­tetik és itt a mért impulzus sűrűség a szám­lálócső feszültségétől csak nagyon kis mérték-30 ben függ. Ismeretesek már olyan teljesen tran-151073

Next

/
Thumbnails
Contents