151053. lajstromszámú szabadalom • Induktív átalakító, szögelfordulásként rendelkezésre álló analóg mennyiségek digitálissá való átalakításához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADÁS, LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1962. II. 28. Közzététel napja: 1963. VII. 24. Megjelent: 1964. X. 31. (ME—528) 151053 Szabadalmi osztály: 42 d 1; 74 b 1—12 Nemzetközi osztály: G 01 d; G 08 c Decimái osztályozás: Feltalálók: György Zoltán, Hencz László, Kutassy Benedek gépészmérnökök, Budapest Tulajdonos: 2VIMG. Mechanikai Mérő­műszerek Gyára, Budapest Induktív átalakító, szögelfordulásként rendelkezésre álló analóg mennyiségek digitálissá való átalakításához A digitális technika — közismert előnyös tulajdonságai miatt — mind nagyobb jelentő­ségűvé válik a kibernetikán kívül az auto­matikában és a méréstechnikában is. Üzemi viszonyok közötti elterjedésének azon­ban gyakran akadálya a kódoló berendezések bonyolult és kényes, inkább laboratóriumi üzemelésre alkalmas felépítése. Üzemi viszo­nyok közötti alkalmazásuk gyakran csak kü­lönleges rendszabályok biztosításával valósít­ható meg, karbantartásuk szakképzett személy­zetet és gyakori felülvizsgálatot igényel. Üzemi viszonyok között célszerűen alkalmaz­hatók a szögelfordulást, mint analóg jelet ér­zékelő kódoló-idom segítségével közvetlenül kódoló rendszerek, annál is inkább, mivel a mért paraméter értéke üzemi viszonyok kö­zött gyakran áll rendelkezésre műszertengely elfordulásaként. Az érintkezés nélküli kódoló rendszerek kö­zött ismeretesek induktív hatáson alapulók, amelyek — a villamos motorok szerkezetéhez hasonló elrendezéssel — az érzékeléshez az impedancia változtatását használják fel. E cél­ból a rendszer állórészén tekercsekkel ellátott, kiképzett pólusok vannak, amelyek előtt mé­lyedésekkel és kiemelkedésekkel kialakított ferromágneses forgórész mozog. Az ismert megoldásnak azonban többféle hiányossága van. Ha a kódolóelemek számának lényeges növelése válik szükségessé, úgy az állórész pólusainak, valamint a forgórész kiemelkedő vasmag-szakaszainak számát is megfelelően növelni kell. Az ismert megoldásnál ennek a 5 növelésnek határt szab az a körülmény, hogy a fluxusok számára ezáltal sok mellékzár kép­ződik, melyek — az így megnövekedett alap­szint miatt — a jelváltozás arányát lényege­sen csökkentik és a rendszer pontosságát ront-10 ják. Ugyanakkor az érzékelők előállításakor technológiai nehézségek merülnek fel, amelyek áthidalása végett elkerülhetetlen a rendszer méreteinek lényeges növelése. Találmányunk tárgya üzemi viszonyok kö-15 zött célszerűen alkalmazható, nagysorozatban előnyösen gyártható érintkezésmentes átalakító megvalósítása, amellyel folyamatok fizikai jel­lemzőivel arányos mennyiségek érzékelhetők és elektromos kódjelekké alakítva távadhatók. 20 A fizikai jellemzők szögelfordulás formájában rendelkezésre álló analóg értékének átalakí­tása kódjelekké induktív úton történik és az ismert rendszerek előzőkben felsorolt hiányos­ságait kiküszöbölik. Az önálló fejként kiala-25 kított érzékelők alkalmazásának eredménye­ként a rendszer, a kódelemek számának tetszés szerinti növelése mellett is határozott igen-nem jelet ad anélkül, hogy pontossága változna. A rendszer működésének pontossága továbbá 30 mindenféle külső körülményektől, hőfok, háló-151053

Next

/
Thumbnails
Contents