151031. lajstromszámú szabadalom • Fénnyel vezérelt érintkezőmentes kapcsoló

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG if .l/L— ^ J7\M' ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZÄBÄDAL LI1HÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1962. XII. 12. (FI—209) Közzététel napja: 1963. VII. 24. Megjelent: 1964. X. 31. 151031 Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 Nemzetközi osztály: H 01 h Decimái osztályozás: Feltalálók: Bertalan Gábor, Dányi Dezső, Kovács Sándor, Mattié László, Oláh Sándor, Varga János mérnökök, budapesti lakosok Tulajdonos.: Finommechanikai Vállalat, Budapest Fénnyel vezérelt érintkezőmentes kapcsoló Elektromos áram kapcsolása fényimpulzussal vezérelt kapcsoló segítségével általánosan hasz­nálatos eljárás a vezérléstechnikában, valamint mechanikus elmozdulásokat elektromos impul­zusokra átalakító szerkezetekben (analőg-digitál átalakítókban). Erre a célra a leggyakrabban alkalmazott megoldás az, mely szerint egy olyan félvezető elemet, mely a fény hatására az elektromos ellenállását változtatja egy állandó ellenállással és egy állandó kapocsfeszült­ségű áramforrással sorba kötnek és a fény­nyel befolyásolható ellenállású elem sarkai­ról, mint feszültségosztóról levett feszültség egy tranzisztoros erősítővel felerősítve működteti a tulajdonképpeni kapcsolót, mely többnyire egy relé. Az ilyen megoldás hátránya, hogy a fény­nyel befolyásolható ellenállású félvezető elem ellenállása nemcsak a ráeső fénymennyiségtől, hanem a környezeti hőmérséklettől is nagy mértékben függ, ami a berendezés megbízható működését rontja. További hátrányt jelent az a körülmény, hogy a feszültségosztóról levett jel szokásos tranzisztoros erősítőkapcsolás segit­ségével történő felerősítése esetén a kapcsolás­nak nemcsak két stabil helyzete, a „KI" és „BE" kapcsolt állapota lehetséges, hanem köz­benső állapotot is felvehet, ami a kapcsoló mű­ködése szempontjából káros. A találmány tárgyát képező két stabil hely­zetű billenő kapcsolás fotodiódát alkalmaz fény­érzékelő elemként és kihasználja a fotodióda azon tulajdonságát, hogy a belső ellenállása a rájutó fénymennyiséggel közelítőleg fordítva arányos és kapcsain levő feszültségtől gyakor­latilag nem függ, vagyis áramgenerátorként vi-5 selkedik. Kihasználjuk továbbá még azt a kö­rülményt is, hogy a fotodióda elektromos tulaj­donságainak a környezeti hőmérséklettől való függése, nagymértékű hasonlóságot mutat a veié azonos félvezető anyagból készült tranzisztoro-10 kéval, ezáltal a két elem elektromos tulajdon­ságainak hőmérsékletfüggése egymással kom­penzálható. A találmány tárgya egy olyan fénnyel vezé-15 reit érintkezőmentes kapcsoló, mely egy tran­zisztorokkal felépített elektronikus erősítőt és tranzisztoros fokozatot tartalmaz. Az erősítő két kaszkádba kapcsolt tranzisztoros erősítő foko­zatból áll. melyek közül az első fokozat közös 20 emitteres kapcsolású és a bázisárama két áram, a bázis-emitter áramkörében levő fotodióda és a második erősítő fokozat kollektor ára­mával fordítva arányos áram algebrai összege­ként áll elő. A kapcsoló érintkezőit helyette-25 sítő tranzisztor a kollektor és emitter pont­jaival van kivezetve és működtetése, a bázisa és emittere közé kapcsait feszültséggel törté­nik, mely két feszültség különbségeként jön létre, az egyik feszültség állandó értékű, a 30 másik feszültség pedig a második tranziszto­ros erősítő fokozat áramával arányos. 151031

Next

/
Thumbnails
Contents