150991. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ösztron előállítására delta1,4-androsztadién-3,17-dionból

2 150.991 magasabb hőmérsékleten tartott nagy tömegű fém­tömbre csepegtetjük. Az erre alkalmas csőreaktor pl. olyan lehet, melyben a cső belső átmérőjénél valamivel kisebb átmérőjű tömör fém mag he­lyezkedik el, mely kiváló hővezetésével a kemence­térből az elpárologtató részihez a hőmérséklet fenntartásához szükséges .hőmennyiséget biztonsá­gosan elvezeti. Másik módszer az lehet, amidőn egy térfogat-rész 5%-os koncentrációjú zí1,4 -and­rosztadién-3,17-dion oldatot és 9 folyadék-térfogat résznek .megfelelő 500—600 C°-os karrier anyag gőzét egyidejűleg vezetjük a pirolizáló térbe. A pirolizáló térben a hőmérséklet 520—600 C° között célszerűen 550 C°. A termikus átalakulás falkatalízisének elősegítésére üveg, kerámia, vagy fém granulával töltjük a pirolizáló teret. Ezen a tölteléken a karrier anyag hatására 1—2 óra alatt kialakult a grafit-bevonat, mely hosszú időn ke­resztül regenerálás nélkül biztosítja az átalakulást. A reakciótérben az anyag tartózkodási idejét az szabja meg, hogy 1 gmol karrier anyagra számítva 15—50 ml, optimálisan 30 ml reakeiótérfogatot biz­tosítunk. A nyerstermék feldolgozásánál a szoká­sos nagy veszteséggel járó benzoilezési, ill külön­féle oldószerekből pl. etilacetátból, acetonból, di­oxánból stb. végzett többszöri, átkristályosítás he­lyett derített és szűrt, forró acetonos oldatból melegvízzel történő kiesapást vezettünk be. A ter­mék másodszori acetonos oldása, derítése és ki­csapása után tiszta ösztront nyerünk. Hasonló eredmény érhető el akkor is, ha aceton helyett más poláros oldószert pl. alifás alkoholt, dioxánt, vagy rövid szénláncú alifás savat alkal­mazunk. Ezen oldószerekkel készített meleg nyers­ösztron oldatokból derítés, szűrés és többszörös mennyiségű melegvizes hígítás után az acetonos eljáráshoz hasonlóan ugyancsak tisztított ösztront nyerünk. Az ismertetett eljárással igen jó kitermeléssel az eddigi pirolizitikus eljárásokat messze meghaladó mértékben állítható elő ösztron. A nyerstermék kitermelése a kiindulási zl^-androsztadién-SjlT-dionra számítva 65—70%. A tisztított U. S. P. XVI-nak megfelelő minőségű termékre 50—54% a kitermelés. O. p. 256 C° felett, forgatóképesség [«ID = +163,5° (dioxáriban c = 1). A találmány szerinti eljárás kivitelezésére az alábbi példákat közöljük: 1. példa ,d1 > /; -androsztadién~3,17-dion 0,5%-os dekalinos oldatát, melyet célszerűen 70 C°-on tartunk órán­ként 2 literes mennyiségben vezetünk át egy olyan csőreaktoron, melynek felső 60%-ában a belső átmérő 50 mm és ebben a csőszakaszban egy. 40 mm átmérőjű tömör saválló acélrúd foglal helyet. Az anyag becsöpögtetése közvetlen a rúd felső végére történik. Ezalatt az elpárologtató tér alatt foglal helyet a mintegy 500 ml-es pirolizáló tér. Mind az előmelegítő, mind a pirolizáló tér elektro­mosan fűtött csőkemencében foglal 'helyet, mely­nek hőmérsékletszabályzása a szokásos módszerek­kel történik. A reaktort elhagyó termék konden­zálását célszerű léghűtőn végezni, majd a lehűtött kondenzátumból kiváló nyers ösztron szűrése, pet­roléteres mosása után a feldolgozást a következő­képpen végezzük el: 100 g /l1 ' / '-androsztadién-3,17--dionnák megfelelő termék feloldásához 4000 ml forró acetont használunk. Ezt az acetonos oldatot 16 g aktív szénnel derítjük. Derítés után leszűr­jük és 8000 ml 56 C° hőmérsékletű vízzel elegyít­jük. Lassú, végül jeges vízben történő hűtés után a kivált terméket leszűrjük. A másodszori átcsa­pást ugyanígy végezzük, csak fele mennyiségű sze­net használunk. 100 g kiindulási anyagból mini­málisan 47,5 g tiszta ösztront nyerünk. 2. példa Az 1. példában leírt reaktorra 5%-os zf^-and­rosztadién-3,17-dion 120 C°-os dekalines oldatát vezetjük óránként 220 ml-es mennyiségben úgy, hogy ez az oldat közvetlenül a pirolizáló térbe kerüljön. Ugyanakkor az elpárologtató és előme­legítő térre óránként 1780 ml dekalint vezetünk. A terméket az előző példában ismertetett módon dolgozzuk fel. 100 g kiindulási anyagból 45 g tiszta ösztront nyerünk. 3. példa Difenil^difeniloxid keverékével zl1 ' 4 -androszta­dién-3,17-dionból 10%-os oldatot készítünk. Ebből az oldatból óránként 2 litert vezetünk keresztül az 1. példában ismertetett reaktoron. Ennél a mód­szernél a termékből az ösztron csak kis mennyi­ségben válik ki. Hűtéssel és vákuum alatti be­párlással nyerhető ki a további ösztron mennyi­ség. A nyers ösztron petroléteres mosása után az 1. példában ismertetett feldolgozási .módszer sze­rint járunk el. A termiek 100 g /J1 ' 4 -androszta­dién-3,17-dionra számolva 40 g tiszta ösztron. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás ösztron előállítására zl'^-androszta­dién-3,17-dionból pirolitikus úton, melyre jellemző hogy a) 300 C° feletti térben a zf^-androsztadién-3,17-diont a karrier anyaggal kodeszti'llláció útján 1—15 másodperc — előnyösen 2—4 másodperc — alatt elpárologtatjuk, majd 5201—600 C° között, 1500—10 000 lit/lit.óra térsebesség mellett piro­lizáljuk, a reakcióterméket hűtjük, majd a nyers­terméket poláros oldószerben oldjuk, derítjük és vizes hígítással kicsapva tisztítjuk, vagy b) a karrieranyag 500^600 C°-os gőzével a zl1 ' / '­-androsztadién-3,17-dion tömény oldatát közvet­lenül a pirolizáló tér előtt elpárologtatjuk és a továbbiakban az a) bekezdés szerint járunk el. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy a nyers terméket forró ali­fás ketonban, előnyösen acetonban, vagy alifás alkoholban, vagy dioxánlban, vagy rövid szénláncú alifás savban, előnyösen ecetsavban, oldjuk, aktív szénnel derítjük, majd a szűrt oldatot melegen, meleg víz nagy feleslegével, előnyösen kétszeres mennyiségével, hígítjuk, majd 0 C° körül hőmér­sékletre hűtjük és a tiszta ösztront szűréssel ki­nyerjük.

Next

/
Thumbnails
Contents