150849. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szindiotaktikus cisz-1, 4-szerkezetű kristályoz 1, 3-pentadién-polimérek előállítására

Megjelent: 1964. június 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •IT "^ LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.849 SZÄM Nemzetközi osztály: C 08 f MO-533 ALAPSZÁM Magyar osztály: 39 c Eljárás szindiotaktikus cisz-1,4 szerkezetű kristályos 1,3-pentadién-polimérek előállítására MONTECATINI Societa Generale per l'Industria Mineraria e Chimica cég, Milano (Olaszország) Feltalálók: Natta Giulio, Porri Lido, Carbonaro Antonio, Stoppá Gianfranco, vegyészek, Milano (Olaszország) A bejelentés napja: 1962. május 12. Olaszországi elsőbbsége: 1961. május 13. Ismeretes, hogy az 1,3-pentadién különböző módokon polimerizálódhat, attól függően, hogy csupán egy kettőskötés, vagy pedig mindkét konjugált kettőskötés vesz-e részt a polimerizá­cióban. Az első esetben vagy 1,2-monomér-egységek­hez (ha a vinil-kettőskötés vesz részt a poli­merizációban), vagy pedig 3,4-egységekhez (ha a belső kettőskötés vesz részt a polimerizációban) jutunk. A második esetben 1,4-egységeket kapunk, amelyek a kettőskötés konfigurációjától függően vagy cisz-1,4 vagy transz-1,4 szerkezetűek lehet­nek. Míg a butadién esetében csupán egyfajta transz­-1,4 vagy cisz-1,4 polimer nyerhető, addig a pen­tadién esetében különféle, csupán transz-1,4 egy­ségekből vag;/ csupán cisz-1,4 egységekből álló polimerek létezhetnek, amelyek abban különböz­hetnek egymástól, hogy a molekulalánc tercier szénatomjának konfigurációjában különböző sor­rendet mutatnak. így lehetségesek pl. • olyan transz-1,4 polipentadiének vagy cisz-1,4 polipen­tadiének, amelyekben a tercier szénatomok kon­figurációjának eloszlása rendszertelen vagy pedig izotaktikus; lehetségesek továbbá olyanok, ame­lyekben az említett konfiguráció eloszlása sztereó­blokkokat képez stb. Meglepő módon azt találtuk, hogy a pentadién megfelelő oldható katalizátorok segítségével olyan polimerekké polimerizálható, amelyek nagy (70%­ot meghaladó) százalékarányban tartalmaznak cisz-1,4 egységeket és amelyeket emellett az jel­lemez, hogy a tercier szénatomok konfiguráció­jának eloszlása szindiotaktikus elrendezést mutat. Ilyen jellegű polimereket a korábbi irodalom egyáltalán nem ismertet és így ezek új termé­keknek tekintendők. Ezek a termékek szobahőmérsékleten kristá­lyos szerkezetet mutatnak; olvadáspontjuk a mo­lekulaláncok szerkezeti szabályosságától függően változik. A lánctengely mentében mutatkozó azo­o nossági szakaszok hossza kb. 8,5 A, • vagyis igen szorosan megközelíti a cisz-1,4 polibutadién ese­tében tapasztalható értéket; ezek az azonossági szakaszok két monomer-egységet tartalmaznak. Az ilyen azonossági szakaszok a tercier szén­atomok konfigurációjának szindiotaktikus elosz­lására mutatnak. Izotaktikus jellegű szerkezet o esetében viszont kb. 8 A hosszúságúnak kellene lennie az azonossági szakaszoknak, ha azok két monomer-egységet tartalmaznának. Az izotakti­kus cisz-1,4 polipentadién-lánc vázlatát síkban kiterítve az 1. ábra szemlélteti, míg a szindio­taktikus cisz-1,4 polipentadién vázlatát hasonló módon a 2. ábra mutatja. Ezekből a vázlatos ábrázolásokból nyilvánvaló, hogy a kétféle poli­mer különbsége a metilcsoportok eltérő szférikus diszpozícióján alapul; ezek a metilcsoportok a szindiotaktikus polimer esetében valamennyien a rajz síkjának ugyanazon oldalán helyezkednek el, míg az izotaktikus polimer esetében felváltva hol az egyik, hol a másik oldalon állnak. A szindiotaktikus cisz-1,4 polipentadién a jelen találmány értelmében oly katalizátorok segítsé­gével állítható elő, amelyek valamely oldható kobah-vegyületnek valamely Lewis-bázis jellegű elektronátadó anyaggal komplexet képező alkil-

Next

/
Thumbnails
Contents