150818. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés acetilént és etilént tartalmzó gázelegyek előállítására

Megjelent: IÖÜ4. március 31. M AG YAR NÉ P KÖZ TÁ USA SÁG fet Eljárás és berendezés acetilént és etilént tartalma/ó gázelegyek előállítására Société des f'roduiís Azotés, Párizs Feltaláló: Andre Claude Viaíaron. Lannemezan (Fv::siw. „.•; > A bejelentés napja: 1982. március 26. Franciaországi elsőbbsége: 1981. május 8.. A találmány tárgya egy eljárás az acetilént és etilént tartalmazó gázelegyek előállítására csepp­folyós szénhidrogénből kiindulva, amelyben két elektród között elektromos ívet képezünk, ezt meghatározott frekvenciával megszakítjuk és zár­juk oly módon, hogy legalább az egyik elektród­dal váltakozó mozgást közlünk, amelynek hatá­sára az egymáshoz való közelítéskor kialakul az ív, eltávolodáskor pedig megszakad. Ennek elérésére már több eljárást és különféle berendezéseket javasoltak. Megállapították azon­ban, hogy mindezeknek az eljárásoknak és beren­dezéseknek alkalmazása esetén elkerülhetetlenül kokszos szén rakódik íe az elektródokra és a le­rakódás folyamatos felhalmozódása igen hamar a berendezés üzemképtelenségére vezet. Ez a jelen­ség, amelyet mind ez ideig nem sikerült kiküszö­bölni, magyarázatot ad arra, hogy miért nem lehe­tett valamelyik ilyen eljárást és berendezést ipari­lag kihasználni annak a számos előnynek ellenére, amelyeket a szénhidrogéneknek folyékony halmaz­állapotban való krakkolása nyújt. Hosszú kutatások és számos előzetes vizsgála­tok után azt találtuk, hogy ha a találmánynak megfelelően pontosan megszabott feltételek mel­lett járunk el, akkor a folyékony szénhidrogének­ben, pl. a fűtőolajban sikerül stabil elektromos ívet kialakítani és működés közben nem szük­séges semmi szabályozás és ily módon folyamatos eljárással jelentékeny mennyiségű acetilént és etilént tartalmazó gázelegyet kapunk. Ez a találmány nevezetesen azon megfigyelésen alapszik, hogy a folyékony szénhidrogén bomlása folyamán az elektródokon fellépő szénlerakódás fő tömege azon a hőmérsékleten képződik, amelyre az elektród c-k működte közben felmelegedhetnek. Ezenkívül megállapítottuk, hogy abban az eset­bet-, ha elegendő gyors az ív megszakításának és visszaállításának ritmusa, akkor az elektródok a rövid periódusú idő következtében csak mérsé­kelten, fognak felmelegedni. A.? elektródok felmele­gedését egyébként egyrészt a rajtuk áthaladó elekt­romos áram Joule-féle hatága, másrészt pedig az ívről történő hőátadás idézi elő; a folyékony szén­hidrogén különben hűti az elektródokat az ív meg­szakadási periódusa folyamán. Az elektródoknak csak a végei melegednek fel igen nagy hőfokra és csak az ív meggyújtása pillanatában az áram áthaladásának időtartamára. Kísérletileg meghatároztuk, hogy a szénlerakó­dás oly módon lokalizálható kizárólag az elektró­dok végeire, ha az ívet legfeljebb 0,5 rnp idő­tartam után megszakítjuk és ha a megszakítás időtartama, legalább ű,á mp. Egész általánosan azt mondhatjuk, hogy az elektródok viszonylagos el­mozdulását oly módon kell meghatározni, hogy az ív teljes bekapcsolási és rnegszakítási ciklusa összesen kb. 1 mp-ig tartson. A fent elmondottakból következik, hogy az is­mertetett körülmények mellett mégis marad vissza az -elektródok végeire lokalizált szénképződés. A taléiirnány egyik fontos jellemzője szerint a továb­biakban az,t találtuk, hogy a szénkiválás felhal­mozódása bizonyos üzemeltetési idő után és az ebből származó hátrányok kiküszöbölhetők, ha a mozgó elektródok relatív távolságát egymáshoz képest, oly módon szabályozzuk, hogy gyenge me­chanikai ütődés képződj ék a kát elektród össze­érintésekor az ív kialakítása végett. A vizsgálatok azt mutatták, hogy ez a kis ütődés elegendő ah-Q7 A fi A Fl A T Ml I y" -" A ß ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI .HIVATAL 150.818 SZÄM Nemzetközi osztály: Magyar osztály: C 10 b AO-234 ALAPSZÁM 2^ lQ _^

Next

/
Thumbnails
Contents