150777. lajstromszámú szabadalom • Közvetett fűtésű kerámiai alagútkemence

Megjelent: 1964. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LE Nemzetközi osztály: C 04 c ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.777 SZÄM GÉ—426 ALAPSZÁM Magyar osztály: 80 c SZOLGALATI TALÁLMÁNY Közvetett fűtésű kerámiai alagútkemence Gyárkémény-, Kazán-, Kemenceépítő, Hő- és Savszigetelő Vállalat, Budapest Feltalálók: Völgyi József oki. gépészmérnök, György István oki. vegyészmérnök, Richter Vladimir oki. vegyészmérnök A bejelentés napja: 1962. március 30. A találmány közvetett fűtésű finomkerámia­ipari alagútkemencék tüzeléstechnikai hatásfoká­nak javítását eredményezi. Az ismert megoldású alagútkemencékben az áru felmelegítésének, kiégetésének idejét rendkívül lelassítja, minőségét lerontja az a körülmény, hogy a kemence függőleges keresztmetszetében a hőmérséklet nem egyenlő. A kemence kocsik fe­lett közvetlenül alacsonyabb 50—200 C°-kal mint a boltozat alatti hőfok, így a hőmérséklet kiegyen­lítődés a kocsirakomány teljes keresztmetszetében nem egy időben, hanem időben és térben eltolva ill. egyáltalán nem következik be. A hőmérséklet kiegyenlítődés közelítőleg, a kemence hosszten­gelyére vetített diagonális vonal mentén jön létre. Az áru kiégetését lassítja még az a körülmény, hogy a hőközlés nem olyan intenzív mint ami­lyent általában az áru elbírna. A találmány lényege, hogy az alagútkemence oldalfalaiban egy tűzállóanyagból készült vékony­falú csövekből füstgázcsatorna-sávokat helyezünk el, amely csatornarendszer mögött sűrű osztások­ban függőleges járatokat képezünk ki. Ezen füst­gázcsatorna sávokat a hőigényeknek megfelelően különbözőképpen terhelhetjük, ezáltal a kemence függőleges keresztmetszetében egyenletes hőel­oszlást biztosíthatunk. A függőleges járatok alul és felül a kemence munkaterébe torkollanak, amelyeken keresztül a kéményhatás következtében erőteljes hőáramlás létesül, amely az oldalfalak mentén a vízszintes füstgáz csatornarendszerben még esetlegesen fenn­álló hőmérséklet különbségek kiegyenlítéséhez hozzájárul. Mivel ez a csatornarendszer nincs összeépítve a kemence oldalfalaival, a hőelvonás a kemence külső felülete felé kondukcíó nélkül történik. Ez azt jelenti, hogy a kemence falainak felületi hőveszteségei a szokásosnál alacsonyabb értéken tarthatók. A találmány szerinti megoldásnál az előmelegítő­szakasz fogalmát elhagyjuk, mert a betolóvég felől már a kemence elejétől alkalmazunk égőket olyan osztásban, hogy a hőgörbének megfelelően a kocsirakomány hőigényét ki tudjuk elégíteni. Kísérleti adataink szerint ezen megoldásokkal a kerámiai iparban szokásos égetési időt 26—30 óráról le tudjuk csökkenteni 12—15 órára, ill. az eddig szokásos kemence hosszakat kb. felére vagy a meglevő kemencék teljesítményét — átalakítás után — kb. kétszeresére emelni. A rajz a találmány példaképpeni kivitelét szem­lélteti. Az 1. ábra az alagútkemence függőleges met­szetét mutatja a csatornák szemléltetésével, a 2. ábra a kemence hosszmetszetének egy ré­szét a csatornákkal és égőkkel, a 3. ábra az eddigi gyakorlatban szokásos alag­útkemencék jellegzetes, kettős hőgörbéjét (az alsó-és felsőtér hőgörbéjét), továbbá találmányunk sze­rinti kemence elméleti hőgörbéjét mutatja. Az 1 vékonyfalú csatornák egymás felett el­helyezve vízszintes sávokat alkotnak, amelyekben külön-külön egy-egy füstgáz csatornaszakasz ele­jén elhelyezett 5 égő füstgázait áramoltatjuk a 6 elszívó nyílásáig, amelyeknek keresztmetszete to­lattyú lapokkal szabályozható. Ezen füstgáz csa­tornákba szükség szerint több égő is becsatlakoz-

Next

/
Thumbnails
Contents