150742. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés érc előfordulások csoportos kamrapillér fejtéséhez

Megjelent: 1964. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •& N&­SZABADALMI LE Nemzetközi osztály: E 21 d ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.742 SZÁM SI-798 ALAPSZÁM Magyar osztály: 5 c 1-11 Eljárás és berendezés ércelőfordulások csoportos kamrapillér fejtéséhez Sziklai József vállalati igazgató, Pécs A. bejelentés napja: 1961. március 2, A bányászatban, de elsősorban az ércbányá­szatban enyhe, vagy közepes dőlésű (0°-tól 36°-ig) telepes, tömzsös, vagy lencsés érc előfordulások leművelése, szkréper szállítás egyidejű alkalma­zása mellett dőlés, vagy csapásmenti, csoportos vagy egyedi kamrapillér fejtésekkel történik. Ugyanezen érc előfordulások ismert és alkalma­zott fejtésmódja továbbá, az osztott-szintes és osztott-pilléres kamrafejtés. Az említett és ismert fejtésmódok hátrányai, hogy a dőlés, vagy csapásirányú munkahelyen­ként azoknak kihajtásakor ill. leművelésekor külön-külön szállítóberendezés alkalmazását igény­lik, vagyis, hogy egy szállítóberendezés alkalma­zásával csak egy kamra egyidejű kihajtását, ill. leművelését teszik lehetővé (1. ábra). Az érc­testek fejtésre való előkészítéséhez és a termei­vény elszállításához minden esetben szükséges a csapásvágatok kihajtása. Hátránya ezenkívül ezen eddig alkalmazott fejtésmódoknak, hogy a szállító­kamrából kiinduló csapásirányú kamrák lefejtése­kor a termeivénynek a szállítókamráig való to­vábbítása nehézkesen történik. Rövidebb, pl. 3—6 m-es csapásirányú kamra esetén a vízszintes sza­kaszon való kézi továbbítás (lapát — kapa), hosz­szabb pl. 10—20 m-es csapásirányú kamra ese­tén döntő csillés továbbítás, esetleg külön szkré­per alkalmazásával megy végbe. Az eddig ismert és alkalmazott fejtésmódok hátrányai különösképpen olyan lencsés előfordu­lások esetén mutatkoztak, amikor két egymást fedő lencse leművelésekor, a fedőhelyzetben levő lencséhez külön feltörést kellett kiképezni és eb­ben a fekülencsével azonos szállítási módot ki­alakítani, miáltal a termeivény leszállítása ese­tenként többszörös szállítással, több géppel tör­tént. Az eddig ismert, ill. alkalmazott fejtésmódok az említett hátrányaik miatt a termelékenységet csökkentik a mellékkamrákban a főkamrákban elért termelékenységhez viszonyítva a koncent­rált telepítés lehetőségeit korlátozzák, így tömeg­termelő munkahelyek kialakítására kevésbé alkal­masak. A találmány szerinti megoldás célja a csoportos kamrapillér fejtések olyan irányú tökéletesítése, amelyik az említett és ismert '{'ejtésmódok elő­nyeinek egyidejű megtartása mellett, egyetlen szállítóberendezés alkalmazásával, ciklusos mun­kamódszerrel több kamra egyidejű kihajtását ill. visszafejtését teszi lehetővé. A találmány szerinti megoldás lényege, hogy egy harántirányú vagy egyéb szintes vágatról ki­hajtott szükséges hosszúságú feltörés-fejben köz­pontosán elhelyezett, már önmagában ismert, egyetlen szkréper-vitla alkalmazásával, sugár­irányban olyan pillérosztással, hogy az egyes kamrák legtávolabbi pontjain a pillér szélessége 10—12 méter legyen egynél több fejtési kamrát hajtunk ki egyidejűleg. A szállító szkréper-vitla a 2/a. ábrán felülnézetben és a 2/b. ábrán függő­leges metszetben feltüntetett ismert forgózsámo­lyon nyugszik, melynek segítségével bármelyik sugárkamra irányába szükség szerint — attól füg­gően, hogy hol következik éppen a szállítási cik­lus — csapszeges rögzítésének bontásával egysze­rűen s gyorsan beállítható. A 2a. és 2b. ábrákon feltüntetett forgózsámoly főbb alkatrészei: 1. lerögzíthető alapkeret, 2. forgószerkezet, 3. csapszeges rögzítési mód. Az eddigi gyakorlat legutóbb ismertetett fejtés­módjaihoz képest a találmány szerinti megoldás újszerűsége a kamracsoportok elhelyezésének egyetlen sugárközpontból kiinduló alkalmazásá­ban van. Jóllehet az utóbbi időben történtek hasonló próbálkozások például átlósan telepített kamra­pillér fejtéssel, mégis ezek a találmányunktól lé-

Next

/
Thumbnails
Contents