150722. lajstromszámú szabadalom • Elektronikus vezérlő és ellenőrző szerkezet fejőgépekhez

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ÜKSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.722 SZÁM Nemzetközi osztály: JA—415 ALAPSZÁM Magyar osztály: A 01 j 45 g 514 Elektronikus vezérlő és ellenőrző szerkezet fejőgépekhez Jánosi Gyula géptechnikus, Ecsegfalva A bejelentés napja: 1961. október 31. A találmány ismert fejőgépekhez használható ellenőrző, jelző és vezérlő szerkezet, amellyel az egyes tőgynegyedek tej leadását külön-külön is figyelemmel lehet kísérni és a tejleadás meg­szűnte után a fejést önműködően lehet leállítani. Az állattenyésztés fejlődése szükségszerűen megkívánja az állatok gondozásával és kezelésé­vel kapcsolatos munkák minél nagyobb fokú gépesítését. A szarvasmarha-tenyésztésnél egyik legnehezebb fizikai munka a fejés, amelynek könnyítésére már különféle típusú és megoldású fejőberendezéseket szerkesztettek. Az ismert fejő­berendezések mindegyike magát a fejést általá­ban a követelményeknek megfelelően végzi, azon­ban a fejőkelyhek mindaddig vákuum alatt tart­ják a tehén tőgyét, illetve mindaddig végzik a fejési műveleteket, amíg külön kézi művelettel a fejőgépet a fejőkelyhekről le nem választják, vagy a fejőgépet ki nem kapcsolják. Ez gyakor­latilag azt jelenti, hogy bár fizikai munkát fejés közben nem kell végezni, mégis állandóan szem­mel kell tartani a fejőkelyheket, nehogy a kely­hek a tehén tőgyét a tejleadás megszűnte után is kínozzák. így tehát a fejeshez szükséges sze­mélyek száma a fejőgépek beállításával nem csökkenthető lényegesen. Biológiai szempontból a fejési művelet akkor a legelőnyösebb, ha az egyes tőgynegyedek tej­leadásának megszűnése után a tőgynegyedről azonnal eltávolítjuk a fejőkelyhet, vagy legalább­is a legtovább tejet leadó tőgynegyed tejleadá­sának megszűnése után azonnal levesszük a fejő­kelyheket a tehén tőgyéről, illetve leállítjuk a fejőkelyhek vákuum alá helyezését. Ugyanis a már tejet le nem adó tőgynegyed további feje­sével a tehén tőgyénél vérkeringési zavarok, gyulladás és egyéb megbetegedések következhet­nek be, ami a tehén egészségét, továbbá tejelő­képességét veszélyezteti. Törzstenyészetekben és kutatóintézetekben rend­kívül fontos, hogy a kiválasztás és a minőségi megítélés ne csak a tehenek tőgye, hanem tőgy­negyedei alapján legyen végezhető. Ehhez a tej­leadóképességet és a tejleadás folyamatát tőgy­negyedenként kell ismerni. Az ismert fejőberen­dezéseknél általában nincs lehetőség a tőgynegye­denkénti tejleadóképesség vizsgálatára. Az e cél­ra készített ismert kivitelek az általában alkal­mazott szerkezetrészek elpiszkolódása miatt nem váltak be. A találmány célja fejőbereadazésekhez való olyan szerkezet létesítése, amely tőgynegyeden­ként jelzi a tejleadás megindulását, folyamatát és befejezését, és tőgynegyedenként vagy a négy tőgynegyedre együttesen a tejleadás megszűnte után azonnal lekapcsolja a fejőkelyheket a fejő­berendezésről. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy a fejőkelyhek és a kifejt tejet gyűjtő tartály közötti csőszerelvénybe tőgynegyeden­ként beépített, egymástól elektromosan szigetel­ten elrendezett és egymással a közöttük levő, illetve átáramló tejjel áramvezetéses kapcsolatba hozható érzékelőidomokkal ellátott jelzőcsészéi, az áramló tej útjában a jelzőcsészék után tőgy­negyedenként vagy tőgyenként a jelzőcsészékkel azonos elvi felépítésű vezérlőcsészéje, és a ve­zérlőcsészével működtetett elektromágnes által nyitható-zárható, a fejőkelyhek és a vákuumgép közötti összeköttetést létesítő vezérlőszelepe van. A találmányt részleteiben a rajzokon vázolt példaképpeni kivitellel kapcsolatban az alábbi leírás ismerteti. Az 1. ábra a találmány szerinti szerkezet el­rendezési vázlata. A 2. ábra a vezérlőszelep metszete. A 3. ábra a vezérlő- és jelzőcsésze metszete.

Next

/
Thumbnails
Contents