150682. lajstromszámú szabadalom • Eljárás korund előállítására

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •SIS' "i$­SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.682 SZÁM Nemzetközi osztály: C 01 f PE—478 ALAPSZÁM Magyar osztály: 12 m 5—9 Eljárás korund előállítására PECHINEY, Compagnie de Produits Chimiques et Eíectrométallurgiques cég, Paris (Franciaország) Feltaláló: Montaron André mérnök, Mourenx Ville (Basses Pyrenees), Franciaország A bejelentés napja: 1962. augusztus 29. Franciaországi elsőbbsége: 1961. augusztus 30. A találmány tárgya korund előállítására vonat­kozik, amelyet kis alumíniumoxid-tartalmú ásvány redukciója útján kivitelezünk. A bauxit részleges, szénnel kivitelezett bőreduk­ciója elektromos ívkemencében általában az ás­ványban jelenlevő vas-, szilicium- és titánoxidok szabad fémmé való teljes redukciójához vezet, míg az alumíniumoxid lényegében változatlan marad. Találmányunk lényege eljárás korund előállítá­sára kis alumíniumoxid-tartalmú olyan ásvány­ból, amelyben az ásványban vas, szilicium és titán­oxid formájában jelenlevő R oxigénarány leg­alább 19%- Az eljárás szerint az első szakaszban az ásványt 700:—ISOO C°-ig terjedő hőmérsékleti tartományban redukáljuk, legalább az ásványban levő oxigénarány (R) 19% alatti értékének eléré­sére stöchiometrikusan szükséges redukálószerrel, majd az így kapott terméket a második szakasz­ban elektromos szenes hőredukciónak vetjük alá legalább olyan mennyiségű szén felhasználásával, amely a közbenső termék oxidszennyezéseinek redukálására stöchiometrikusan szükséges. A második szakaszt legalább 2000 C° hőmér­sékleten, míg az első reakciószakaszt célszerűen 1100—1300 C° hőmérsékleti tartományban kivite­lezzük. A találmányunk lényege az alábbi meggon­dolásokon alapszik. Azt találtuk, hogy a bauxit elektromos ívkemencében végrehajtott redukciója bármilyen minőségű bauxit felhasználása esetén sem gazdaságos. így ha a redukálandó bauxit súlyszázalékban kifejezett alumíniumoxid-tartalma kb. 65% alatti érték, akkor a redukciót egyálta­lában nem érdemes megkísérelni. Továbbmenve azonban, ha 67% alumíniumoxid-tartalom feletti értékű bauxittal kíséreltek meg redukciót, elekt­romos szenes hőkezeléssel, akkor is gyakran meg­történt, hogy heves gázfejlődés miatt a kemence tartalma kifreccsent vagy legalábbis nagy hő­veszteségek és a készülék megkárosodása lépett fel, továbbá a kezelőszemélyzetre is veszélyessé vált a művelet. Ezáltal silány bauxitok korund előállítására való felhasználását a feldolgozáshoz szükséges elektromos energia mennyisége korlá­tozza. A redukciót egyáltalában nem lehetséges akkor kivitelezni, ha a bauxit-, vas-, szilicium-és titánoxid-tartalma magas. Az első szakaszban felhasznált redukálószer lehet vagy valamely szilárd, elemi széntartalmú anyag, mint pl. koksz, faszén vagy különböző szénben dús szénhidrogének, vagy valamely ég­hető gáz alakú anyag, mint pl. kokszgáz, földgáz. metán, hidrogén és szén oxidjai vagy a felsorolt gázok keveréke. Az első redukciószakaszt forgőkemencében vagy rnozgóágyas vagy fluidizált ágyas berendezésben, adott esetben pedig alagútkemencében hajtjuk végre. A találmány szerinti eljárásunk nagy előnyét képezi, hogy olyan nyersanyagok felhasználását teszi lehetővé, amelyek ezelőtt gazdaságosan nem voltak felhasználhatók korund előállítására. A re­latíve alacsony, 700—1500 C°-ig terjedő hőmér­sékleti tartomány és a relatíve olcsó, első sza­kaszban felhasznált koksz redukálószer, a reduk­ciós eljárás gazdaságos kivitelezését teszi lehe­tővé. További előnyök mutatkoznak az eljárás első szakaszában, ha a bauxit kalcinálását a víz­telenítéssel együtt hajtjuk végre általában 1100— 1500 C°-ig terjedő hőmérséklet közben. Az el­járás első szakaszához szükséges további hő-

Next

/
Thumbnails
Contents