150670. lajstromszámú szabadalom • Futtatókamra folyamatos preparatív papírelektroforézisre függőlegesen rögzített szűrőpapír segítségével

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 "íj-Nemzetközi osztály: G 01 n UKSZAGÖS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.670 SZÁM KO—1531 ALAPSZÁM Magyar osztály: 42 1 3 Futtatókamra folyamatos preparativ papírelektroforézisre függőlegesen rögzített szűrőpapír segítségével Kocsis György egyetemi tanársegéd, szegedi lakos, Jákó János szigorló orvos, békés­csabai lakos és Balassy József mérnök, szegedi lakos A bejelentés napja: I960, szeptember 5. Ismeretes, hogy ionizáció folytán különböző villamos töltéssel bíró anyagok, a villamos erő­térbeni eltérő vándorlási sebességeik folytán, ke­verékeikből, vagy töltéssel nem bíró anyagoktól elektrof orézis segítségével szétválaszthatok. A szét­választandó anyagok felvitele és a szétválasztás kivitelezése többek között e célra alkalmas papír­lapon vagy papírlemezen történhet. Az ilyen mó­don történő szétválasztást papírelektroforézisnek nevezik. A. szétválasztás általában pufferoldatban történik, Függőleges elhelyezésű szűrőpapír ese­tén a gravitáció folytán függőlegesen lefelé áram­ló pufferoldat és a vízszintes irányban ható vil­lamos erőtér együtthatásának eredőjeként a szét­választandó anyagkeverék komponenseire bomlik és e komponensek a függőleges iránytól többé vagy kevésbé eltérítve az alsó széle mentén foga­zott szűrőpapír más-más helyére jutnak, ahonnan elkülönítve kerülnek a fogazat alatt elhelyezett szedőedényekbe. A papírelektroforézis segítségével analitikai és preparativ méretű szétválasztások egyaránt meg­oldhatók. Különösen alkalmas ez a módszer ami­nosavak, peptidek, fehérjék, enzimek, hormonok, szénhidrátok, nukleinsavak, nukleotidok, alkaloi­dok, színezékek stb. szétválasztására. A papír­elektroforézis az orvosi, biokémiai és kémiai ku­tatásban széleskörű alkalmazást nyer és egyre inkább nélkülözhetetlenné válik az orvosi diag­nosztikában is. Az eredetileg csak analitikai méretekben ki­vitelezhető új módszer továbbfejlesztése során ki­dolgozást nyert a papírelektroforézis folyamato­san kivitelezhető, preparativ méretű szétválasztá­sok kivitelezésére alkalmas változata [Svensson, H.—Brattstein, J.: Ark. Kemi 1, 401 (1949); Dur­rum, E. L.: J. Am. Chem. Soc. 73, 4875 (1951); Strain, H. H.: Anal. Chem. 23, 25 (1951) és 24, 356 (1952); Grassmarin, W.: Naturwiss. 38, 200 (1951); Grassmann, W.—Hannig, K.: Hope Seyler's Z. 292, 32 (1953)]. A folyamatos preparativ papír­elektroforézis céljaira ez ideig szerkesztett beren­dezések két alapvető típusba sorolhatók: — A Durrum-típusúakban az elektródok olyan elrendezésűek, hogy a villamos erőtér mhomogén. erővonalai görbe pályákon helyezkednek el. A Grassmann—Hannig-típusúakban az elektró­dok olyan elrendezésűek, hogy a villamos erőtér homogén, erővonalai egyenes pályákon helyezked­nek el. A jelenleg ismert és használt ilyen berendezé­sek közül a Spineo-márkájú Durrum-alaptípusú. A berendezés egy futtatóhelyet tartalmaz, függő­legesen elhelyezett szűrőpapírral. A folyadékfüg­göny áramlása egy adagolótartály szintbeállításá­val szabályozható. A szétválasztandó anyagkeve­rék adagolásának szabályozását egy tartály szint­magasságának változtatásával szinkron óramű végzi. A futtatókamra külön hűtőtérben van el­helyezve. A berendezés alapvető hátrányai a kö­vetkezők: villamos erőtere inhomogén, a szinkron óramű komplikált és költséges, továbbá az, hogy külön hűtött térben kell elhelyezni. A Shandon-márkájú berendezés összeszerelésé­től függően lehet Durrum-, vagy Grassmann— Hannig alaptípusú. A szétválasztandó anyagkeve­rék adagolása szivornya-rendszerrel történik. A berendezés alapvető hátrányai a következők: a szivornya-rendszerű adagolás bizonytalan és pon­tatlan, a berendezés egyáltalán nem hűthető és hőre érzékeny anyagok szétválasztására emiatt nemi használható. A legáltalánosabban elterjedtek az Elphor-már­kájú, V, Va, VaP típusjelzésű folyamatos prepa­rativ papírelektroforézis berendezések, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents