150668. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szigetelő, főleg hőszigetelő bevonatok készítésére szilárd aljzatokon

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •im m 00 •iff XS> V': £ Nemzetközi osztály: B 44 cl UK SZAGOS TALÁLMÁNYI ÜÍVATAL 150.668 SZÁM KE—688 ALAPSZÁM: Magyar osztály; 75 c 1—10 R"TM«ffliK!Saa&íli>fSl aSÍ»3ÍW^^ SZOLGALATI TALÁLMÁNY Berendezés szigetelő, íőleg hőszigetelő bevonatok készítésére szilárd aljasatokon Ruggj'antaárugyár, Budapest Feltaláló: Kenderi Tibor gépészmérnök, Budapest A bciíilentés napja: 1961. február 25. A találmány berendezés szigetelő, főleg hőszige­telő és/vagy hangszigetelő bevonatok készítésére szilárd, azaz alaktartó, aljazatokon, főleg csőveze­tékeken, falakon, padlózatokon stb. Ismére Lesek és a gyakorlatban régóta haszná­latosak is már olyan eljárások és berendezések, melyek segélyével szálas vagy szemcsés szigetelő­anyagi;':, pl azbesztet vagy parafát, légáram és kötőanyag segélyével visznek fel az aljazatra, pl. gőzkazán vagy gőzvezeték külső falfelületére, amint azt pl. az 584 037 számú német szabadalmi leírás ismerte Li. A tényleg kivitelezett ilyen el­járásoknak azonban az a hátránya, hogy alkal­mazási területük nem elég tág, azaz velük nem lehet mindig az éppen fennálló követelmények­nek tényleg megfelelő anyagú és szerkezetű be­vonatokat készíteni. Azbesztből készített ilyen ismert bevonatoknak pl. az a hátránya, hog;»' laza szerkezetűek és ezért egyrészt könnyen sérül­nek és felületükről egyes darabok könnyen le­szakadnak, másrészt pedig az aljazaton nem min­dig tapadnak elég erősen. Az előbbi hátrányt eddig azzal igyekeztek kiküszöbölni, hogy a szi­getelőanyagbevonat védelmére annak külső felü­letén fémlemezből vagy más szilárd anyagból fedő borítást alkalmaztak. Ez a megoldás azon­ban távolról sem alkalmas arra, • hogy a gyakor­lat igényeit kielégítse, mert egyrészt a merev anyagú burkolat könnyen reped, horpad, korro­dál vagy másként megsérül, másrészt pedig a merev burkolatban levő, de zal össze nem függő szálas anyag elmozdulhat a burkolat bel­sejében, csomósodhat. így pl. megtörténhetik, hogy hőszigetelés céliából szálas anyaggal körül­burkolt és kívül lemezzel fedett melegvíz-vezető csövek burkolata a lemez alatt törik, porlik és a cső alsó részén gyűlik össze. J> ' Úv ( ! 1 b 'i tun i "J u >, m 1 L \ P p ">e 1 1 / -t 1 \ 1Q j ' M ( i-i j s J « + 1 i di )i ° i i n 1 i i ' i i kai ím' 1 f t, ' 1 ' L < >. 13 z * ( • í< > ti t i t i ] 1 1 ái i \ < i 1 1 f i *" \ 1 "> i 't -L ' ii (r 1 l )} i1 1 < i'p n> er; i 1 , d t ' ' ks n mi ki 1 U ' r ! i 1 ! <,^, n «_ 1 i ti bt ' üi cd k a1 ! h 1 1 ( hl -r <? ] 1 -\ t 1 1 t < -> 1 l >ll t 1 li ill ,_ l r t tnl i i ' nlt _, , t ! \ non gan i l m it i i<\ ni 4b h/l ni cl ilf en c( 1-eiu n In ii I h i i =dn-=>f >k \ t 'n t" it be c í'i c rvu <-\ 1 \< i i z Í 1 u i b n \ ' t in ' cvtt ktk i 1 is td c i n % ->\( T r íi Ip ib a \ Vo ^ "• o i \r a! i, i t i 1 i1 -i i t s da h -is i n | it in"! L , j n o ( i , i_ 1 iic 11 f' i 11 r > b iiit me i 11 "i do h t i ii k 1 il i, J!O! t't t el| i "k v d i is 1 p-U 'en 1 s i ni -»v ki ]t •'t I célozza. A találmány annak felismerésén alapszik, hogy a fent említett ismeretes eljárás és a vele készít­hető szigetelőrétegek fentnevezett hiányosságai elsősorban annak a nagy légfeleslegnek tulajdo­nítható! latoií, meilyei e. db íz ismert eljárás szüksét szerűen dolgozik. Nagy légfelesleg, azaz a szállí­tott anyag súlyegységére számított számottevő levegőmennyiség szükséges ugyanis tudvalevőleg ahhoz, hogy légsugárral benne eloszlott szilárd anyagrészeeskéket szállítsunk, még akkor is, ha ezek fajsúlya és térfogatsúlya, mint pl. azbeszt­szálak esetén, aránylag csekély. Ugyancsak szá-

Next

/
Thumbnails
Contents