150653. lajstromszámú szabadalom • Szellőztető-hajtás belsőégésű robbanómotorhoz, különösen vasúti üzem céljára

Mesielent: 1983. november 15. MAGYAR NÉPKÖZ TÁ RSA SÁG VíS5aIffc^ ZABADA Nemzetközi osztály: F 02 f UKSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.653 SZÁM DE—390 ALAPSZÁM Magyar osztály: 46 c4 Szellőzteíő-hajtás belsőégésű robanómotorhoz, különösen vasúti üzem céljára Déri Gy. Emil oki. gépészmérnök, Budapest és ár. Kovács K. Pál oki. gépészmérnök, a MTA levelező tagja, Budapest Ä bejelentés napja: 1962. szeptember 18. A találmány tárgya olyan folytonosan szabályo­zott fordulatszámú szellőztető berendezés belső­égésű motor hűtővizének hűtésére, amelynél a szabályozás mértékét a hűtővíz hőfokától, vagy a hűtővíz hőfoka változásának mértékétől, vagy a belsőégésű motor fordulatszámának függvényé­ben, vagy mindhárom mennyiségtől függően ön­működően és folytonosan lehet beállítani. Ismert, hogy a nagyteljesítményű belsőégésű motorok kedvező üzeme, mind a motorteljesít­mény és hatásfok, mind pedig a motor élettar­tama szempontjából nagymértékben függ a henger­tér {hengerfalak és hengerfej) megfelelő hőmér­sékletétől. Tekintettel arra, hogy a fővasúti járművek nagy­teljesítményű dieselegységeinek szabályozása rend­szerint nemcsak a motor tüzelőanyag befecsken­dezésének, hanem a motor fordulatszám átállítá­sával is történik, nyilvánvaló, hogy abban az, eset­ben, ha a hűtőszellőző (ventillátor) a motorról közvetlenül nyeri hajtását, úgy a különféle ter­helési állapotnak megfelelően más-más hűtővíz hőmérsékletek fognak ugyanazoknál a terhelések­nél kialakulni és ezek a hőmérsékletek a legrit­kább esetben lesznek az ideális értékűek. A fentebb előadottakból nyilvánvaló, hogy amennyiben a hűtőventillátor a dieselmotorról közvetlenül nyeri hajtását, célszerű olyan köz­benső elemről, vagy elemekről gondoskodni, ame­lyekkel a hűtőlevegő mennyiségét szabályozni le­het. Tekintettel arra, hogy a hűtőlevegő mennyi­ség fojtással történő szabályozása rendkívül vesz­teséges, általában a ventillátor fordulatszámát kívánatos szabályozni oly módon, hogy a ventil­látor és a dieselmotor közé oldható, ill. szabályoz­ható tengelykapcsolatot iktatunk. A közbeiktatott szabályozható tag nyilvánvaló előnye, hogy a le­hető legkisebb teljesítmény szükségletet kell csak a ventillátor hajtására feláldozni, továbbá a hűtő­víz hőmérséklete is állandóan szabályozható. Találmányunk tárgyát képező folyamatos sza­bályozás nemcsak az ideális hűtővíz hőmérsék­letet állítja be a mindenkori motor fordulattól és teljesítménytől függetlenül, hanem egyben a min­denkori legkisebb teljesítmény szükségletet is biz­tosítja, mégpedig folyamatos szabályozással. A szabályozási rendszer egyaránt alkalmas mind a stabil hőmérséklet szabályozásra (gyakorlatilag mindennemű ingadozástól mentesen), mind a mo­torfordulattól függő hőmérséklet szabályozására, valamint a hőmérséklet változásának a mértéké­től függő szabályozásra is. A leírásban szereplő szellőző berendezés két részből: a) magából a szellőztetőből és b) annak önműködő szabályozását létrehozó sza­bályozó szervből áll. A szellőztetőnek az elrendezését és az önműködő szabályozás kapcsolását az 1. ábra mutatja. A szellőztetőt az 1 tengely közbenjöttével hajtjuk a belsőégésű motor közel állandó fordulatszámú főtengelyéről közvetlenül kapcsolva, vagy vala­mely fogaskerék előtéten át. Ehhez a tengelyhez csatlakozik mereven a szellőztető 2 belső forgó­része, amely tömör mágnesezhető acélanyagból készül és a 3 jelű, a kerület mentén egyenletesen elosztott külső fogazással van ellátva. E belső forgórészben nyer elhelyezést a 4 gerjesztőtekercs, amelynek áramhozzávezetései az 1 tengely üregén át csatlakoznak az 5 csúszógyűrűkhöz. Az 1 ten­gely szabad végéhez a 6 golyóscsapágyakkal csat­lakozik a szellőztető 7 forgórésze, amely tehát a 2 belső forgórészhez képest szabadon foroghat. A szellőztető 7 harang alakú forgórészének külső palástjára a 8 szellőztetőlapátok hézag nélkül van-

Next

/
Thumbnails
Contents