150638. lajstromszámú szabadalom • Amplitudó, vagy futási idő-görbét mérő áramkör

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#"•»&• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.638 SZÁM Nemzetközi osztály: H 03 h TA—691. ALAPSZÁM Magyar osztály: 214 a 64—77 SZOLGALATI TALÁLMÁNY Amplitúdó, vagy futási idő-görbét mérő áramkör Távközlési Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Dr. Sárkány Tamás tudományos főmunkatárs és Gausz József tudományos osztályvezető, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1961. december 22. Áramkörök amplitúdó, vagy futási időgörbéjé­nek oszcilloszkópos mérésére elterjedten alkalmaz­zák az ún. wobbulátoros mérőmódszert. Az ampli­tudó-görbe mérésének egyik lehetséges változatát az 1. ábrán mutatjuk be. E szerint az L kisfrek­venciás letapogató jellel frekvenciában modulál­juk a G generátor jelét, amelyet a mérendő X áramkör bemenetére adunk. Az áramkör kimene­téről a D detektorra, ennek kimenetéről pedig az O oszcilloszkóp Y függőleges erősítőjére csat­lakozunk, az X vízszintes erősítőre pedig az L letapogató jelet adjuk. Ilyen módon az oszcillosz­kóp ernyőjére az áraimkör amplitúdó-görbéjét rajzoljuk fel. Fenti ismert eljárás hátránya az a körülmény, hogy ha az 1. ábrán látható G frekvenciamodulált generátor kimenőfeszültsége, továbbá a D detek­tor karakterisztikája a frekvencia függvényében nem állandó, ami gyakorlatilag mindig fennáll, akkor ez meghamisítja a kapott frekvenciagörbét. A futási időgörbe mérésének egyik lehetséges változatát a 2. ábrán mutatjuk be. E szerint a G generátort nemcsak az LJ letapogató jel-gene­rátorral, hanem az MJ ún. mérőjel-generátorral is moduláljuk az M 1, ill. M 2 modulátorok út­ján. A mérendő X áramkör kimenetéről a D de­modulátorra csatlakozunk, amelyről visszanyerjük a mérőjelet. A Nyquist-féle elv szerint a mért áramkör futási ideje a mérőjel fázistolásával ará­nyos. Ha tehát egy F fázisdetektort alkalmazunk, amelynek egyik bemenetére a D deniodulátorról kapott mérőjelet, másik bemenetére pedig a mo­dulációt létesítő, MJ generátorról jövő mérőjelet adjuk, akkor ennek kimenőfeszültsége a mérendő futási idővel lesz arányos. Az F fázisdetektor ki­menetét az O oszcilloszkóp Y függőleges erősítő­jére, az LJ letapogató-generátor kimenetét az O oszcilloszkóp X vízszintes erősítőjére csatlakoz­tatva, az oszcillogram az X áramkör futási idő­görbéjének fog megfelelni. Fenti ismert eljárást alkalmazva, az a nehézség adódik, hogy a 2. ábra szerinti elrendezésben a kapott görbe nem csupán a mérendő X áramkör, hanem a mérendő X áramkör, az M 1 modulátor és a D demodulator eredő futási idejét szolgál­tatja. (A kis amplitúdójú mérőjellel vezérelt M 2 modulátor hibája futási idő mérési hibát gyakor­latilag nem idéz elő.) Ennék elkerülésére olyan modulátort és demodulátort kell alkalmazni, amelyeknek futási idő-ingadozása igen kicsi a mé­rendő áramköréhez képest. Az egyik szokásos eljárás szerint, például egy generátor helyett kettőt alkalmaznak, az egyiket a mérő jellel, a másikat a letapogató jellel modu­lálják, és a mérendő áramkörre adandó jelet a két generátor jeleinek keveréséivel állítják elő. E megoldás azonban bonyolult felépítést kíván, és a keverés folytán nemkívánatos harmonikus jelek is előállnak, amelyek a mérési pontosságot rontják. Nehézségek adódnak igen kis futási idő­ingadozással rendelkező demodulator készítésekor is. A találmány szerinti áramkör alkalmazásakor mind a generátor-rész, mind a demodulátor-rész hibája a mérésből elvileg kiesik. A találmány szerinti áramkör elvi kivitelét a 3. ábra blokk­diagrammja mutatja. Eszerint két azonos karak­terisztikájú demodulátort (D 1 és D 2) alkalma­zunk, és a G generátor jelét szimmetrikus elága­zás útján részben a mérendő X áramkör közbe-

Next

/
Thumbnails
Contents