150620. lajstromszámú szabadalom • Statisztikai mérőberendezés instacionáriusan működő gépeken, elsősorban járműveken észlelhető szabálytalanul változó jelenségek mérésére és statisztikai feldolgozására

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG Nemzetközi osztály: G 01 d UK SZAGOS TA LA LM AJN ¥ 1 H ] VATAL 150.620 SZÁM MA—1076 ALAPSZÁM Magyar osztály: 42 d SZOLGALATI TALÁLMÁNY Statisztikai mérőberendezés instacionáriusan működő gépeken, elsősorban jármű­veken észlelhető szabálytalanul változó jelenségek mérésére és statisztikai feldolgozására Magyar Tudományos Akadémia, Budapest Feltalálók: dr. Rudnai Guidó oki. gépészmérnök, Szilágyi László oki. gépészmérnök, Bencze József oki. gépészmérnök, Tóth Sándor oki. gépészmérnök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1961. október 12. Mozgó szerkezetek méretezésénél napról napra komolyabb problémát jelent a kifáradás. A ter­helés nagyságának és a vizsgált testek alakjának befolyását a különböző szerkezeti anyagok kifára­dási szilárdságára stacionárius terhelés mellett már igen behatóan tanulmányozták. A valóságos jelenségeknek a stacionárius folyamat azonban csak határesete; erre vonatkozó ismereteink nem alkalmazhatók instacionáriusan működő szerkeze­tekre, például járművekre, emelő- és szállító­berendezésekre,, mezőgazdasági gépekre stb. Ezek­nél a szerkezeteknél az igénybevételek nagysága működés közben szabálytalanul folyton változik és azok ingadozásait számos egymástól többé­kevésbé független egyenrangú tényező befolyá­solja, mint például pályájuk útvonala és minősége, állandó alapterhelésük (rakományuk) nagysága és eloszlása, a változó utazási sebesség, a szerkezetre vagy részeire ható gyorsulások stb., amelyek ma­guk is többé-kevésbé szabálytalanul változnak. A szabálytalanul változó jelenségek hatása nem­csak azok nagyságától vagy előforduló legnagyobb értékétől, hanem előfordulásuk gyakoriságától és sorrendjétől is függ. Az üzemi viszonyoktól függő ilyen szabálytalanul ingadozó folyamatok kezelése csak a matematikai statisztika eszközeinek alkal­mazásával lehetséges. Ehhez mindenekelőtt szük­séges a folyamat spektrumának felvétele a szer­kezet szabályos üzeme közben; ez nem más, mint a jelenségek nagyság szerinti gyakoriságának el­oszlási görbéje. A gyakorlatban folyamatos görbe helyett csak a terhelés meghatározott fokozatai szerint lépcsőzött hisztogramot lehet felvinni. Ha a véletlen ingadozások jellegét kellőképpen számításba akarjuk venni, a spektrumok felvéte­léhez rendkívül sok adat megmérése éts feldol­gozása szükséges. Az adatok felvétele eddig szinte kizárólag a változó terhelések egész lefolyásának regisztrálásával történt. Ez tényleg szinte korlát­lan mennyiségű terhelési adatot szolgáltat. Minél több azonban az adat, annál hosszabb és fárad­ságosabb azok kiértékelése. A grafikusan, pl. osz­cillogram alakjában feljegyzett adatok kiértékelé­sére fordított idő az eddigi gyakorlat szerint kb. a mérésre fordított idő százszorosa,. Ez a nagy munkaszükséglet a feldolgozható adatok mennyi­ségét, vagyis a megfigyelés kiértékelhető időtar­tamát gyakorlatilag igen erősen korlátozza, holott ismeretes, hogy a statisztikai mérések eredménye annál jobb, minél nagyobb adatmennyiséget, minél hosszabb megfigyelést értékelünk ki. A kiérté­kelés hosszadalmassága folytán az így nyert ada­tok csak igen későn is állnak rendelkezésre. A kiértékelés munkájának csökkentésére az egyetlen hatásos módszer annak automatizálása. Evégett szükséges a túl gyenge elektromos jelek felerősítése, a hisztogram szakaszainak megfelelő osztályozásuk és megszámolásuk fokozatonként egy-egy számlálóberendezésen. Ismeretes olyan hisztométer, amely az ingadozó elektromos jelek szükséges felerősítését egyenáramú, vagy vivő­frekvenciás erősítővel oldja meg. Az eddig ismert­té vált összes megoldás elektronikus és elektro­mechanikus számlálókat alkalmaz, amelyek na­gyobb frekvenciájú jelek feldolgozására is alkal­masak. Az igénybevételek fokozatonkénti meg-

Next

/
Thumbnails
Contents