150558. lajstromszámú szabadalom • Eljárás uj 4-aza-tioxantén-származékok előállítására

Megjelent: 1963. szeptember 30.. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.558 SZÁM Nemzetközi osztály: SA—1399 ALAPSZÁM Magyar osztály: C 07.d4 . 12 p 1-5 Eljárás új 4-aza-tioxantén-származékok előállítására SANDOZ A. G. cég, Basel (Svájc) Feltalálók: Dr. Juclcér Ernst vegyész Ettingen (Baselland), dr. Ebnöther Anion vegyész, Basel A bejelentés napja: 1961. december 6. Svájci elsőbbsége: 1960. december 8. A találmány a rajz szerinti (I) általános kép­letnek megfelelő új 4-^aza-tioxantén-származékok­nak és e vegyületek savakkal képezett addíciós sóinak az előállítására szolgáló eljárás; az (I) kép­letben Rj, R2, R3, Rs & R 7 hidrogénatomot vagy rövidszénláncú alkücsoportot jelentenek, R4 és R5 mindegyike egy-egy rövidszénláncú alkü­csoportot, vagy pedig a kettő együtt egy alkilén­láncot képvisel, mely utóbbi adott esetben egy oxigénatommal vagy egy helyettesítőként rövid­szénláncú alkücsoportot hordozó nitrogénatom­mal meg is lehet szakítva; vagy,pedig az Rí, R2 és R3 helyettesítők közül kettő hidrogénatomot jelent, a harmadik pedig az R4 helyettesítővel együtt egy 2—4 szénatomot egyenes láncban tar­talmazó alküénláncot képvisel, mimellett ez eset­ben R5 egy rövidszénláncú alkücsoportot jelent. A találmány szerinti eljárást az jellemzi, hogy valamely, a rajz szerinti -{II) általános képletnek megfelelő 4-aza-tioxantont — ahol R6 és R7 je­lentése megegyezik a fentebbi meghatározás sze­rintivel — valamely, a rajz szerinti (III) általános képletnek megfelelő szerves fémvegyülettel — e képletben Rí—R5 jelentése megegyezik a fentebbi meghatározás szerintivel, Me egy kétvegyértékű fématomot, Hal pedig klór-, bróm- vagy jódato­mot jelent — hozunk reakcióba és a kapott re­akcióterméket a rajz szerinti (IV) általtános kép­letnek megfelelő 9-hidroxi-4-aza-tioxanténnszár­mazékká — ahol Rí—R7 jelentése megegyezik a fentebbi meghatározás szerintivel — hidrolizáljuk, ez utóbbti terméket azuán, vízlehasitó szerekkel kezeljük és adott esetben az így kapott (I) álta­lános képletű vegyületet önmagában ismert módon sztereoizomér alakjaira bontjuk szét és/vagy vala­mely savval képezett addíciós sójává alakítjuk ál. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kivitele pl. az alábbi módon történhet: Éterrel vagy te trahidrofuránnal felülrétegezett magnéziumforgácshoz valamely bázisosan helyet­tesített halogénalkü-származék éterrel vagy tetra­hidrofuránnal készített oldatát adjuk. Bázisosan helyetteesített halogénalkil-származék­ként a találmány értelmében olyan vegyületek kerülhetnek alkalmazásra, amelyekben az arrúno­csoport három szénatom választja el a halogén­atomtól; ilyen vegyületek pl. a következők: di­metilamino-propilklorid, 3-dimetüamino-butilklo­rid, dietilamino-propilklorid, dietüamino-propil­bromid, gamma-klórpropü-piperidin, gamma-jód­propü - piperidin, gamma - klórpropil - pirrolidin, gamma-brómpr opil-pirrolidin, 1 -(gamma-klórpro­pü)-4-metil-piperazin, gamma-klórpropil-morfolin, 2-metü-3-piperidino-propüklorid, l-metü-4-klór­-piperidin, l-metü-piperidü-<3)-metilklorid, 1-me­til-pirrolidil^(3)-metilklorid, 1 -metil - piperidü-(2)­-etilklorid vagy l-metü-pirrolidü-(2)-etüklorid. ' A Grignard-vegyület képződését célszerűen kis mennyiségű etilénbromid, etilbromid vagy metü­jodid, vagy pedig egészen csekély mennyiségű jód hozzáadásával segíthetjük elő. A reakció­elegyet adott esetben a reakció teljessé tétele cél­jából visszacsepegő hűtő alatt hevíthetjük. Magnéziumforgács helyett a fenti reakcióhoz Gilman-féle réz-magnézium-ötvözetet is alkalmaz­hatunk. Az így elkészített Grignard-oldathoz az­után hozzáadjuk a megfelelő (II) képletű 4-aza­-tioxanton-származékot és az elegyet célszerűen

Next

/
Thumbnails
Contents