150540. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyettesített izonikotinsav-tioamidok előállítására

Megjelent: 1963.-szeptember 3.0. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMILEÍRÁ^.­ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL J c M IbO.540 SZÁM llVPr Sí / X-H- / Nemzetközi osztály: GO—842 ALAPSZÁM , Magyar oáztály: C 07 d2 12 p 1—5 ...... ........!......... - - - ...... "" - C SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás helyettesített izonikotinsav-tioamidok előállítására Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Fuchs Oszkár, Senkariuk Vladimir, Nemes András, Lázár Árpád, Somogyi Tibor A bejelentés napja: 1962. február 14. Ismeretes, hogy a 2-etil-izonikotinsav-tioamid hatékony gümőkórellenes anyag. E vegyületet és 2-helyettesítésű analógjait a 300 250 számú angol. Szabadalom szerint 2-helyettesítésű izonikotinsav­­amidokból két lépésben állítják elő úgy, hogy a megfelelő savamidból foszforpentoxidos vízelvo­nással a 2-helyettesítésű izonikotinsav-nitrilt nye­rik, ezt desztillációval elkülönítik, majd abszolút körülmények között, katalizátor jelenlétében szá­raz kénhidrogéngázzal tioamiddá alakítják. A fosz­­forpentoxidos vízelvonás magas kiviteli hőmér­séklete folytán e lépésben kátrányosodás tapasz­talható. Ugyancsak nem előnyös üzemi kivitelez­hetőség szempontjából az, hogy a nitrilt desztil­lációval kell elkülöníteni, továbbá a kénhidrogénes reakciónál megkívánt abszolút körülmények biz­tosítása is különös gondosságot igényel. Az előbbiekben említett helyettesített izonikotin­­savtioamidok a 149 040 lajstromszámú magyar szabadalomban leírt eljárással a megfelelő izoniko­­tinsav-amid foszforpentaszulfidos kezelésével is előállíthatok. Az eljárás 12%-o.s kitermelése — amely igen kedvezőtlen és kétségessé teszi ipari alkalmazhatóságát — a tioamid képzés magas hő­mérsékletén előálló kátrányosodás következménye. A tioamid képzése ebben az eljárásban is abszo­lút közegben történik. Kísérleteink során azt a meglepő eredményt kaptuk, hogy a 2-helyettesítésű izonikotinsav­­-amidokból egyszerű, iparilag jól kivitelezhető el­járással és igen jó kitermelés mellett állítható elő a megfelelő 2-helyettesítésű izonikotinsav­­-tioamid, a 2-helyettesítésű izonikotinsav-nitril elkülönítése nélkül. Felismerésünk szerint a 2-he- Ivettesítésű izonikotinsav-amid ok foszforoxiklori­­dos kezeléssel könnyen átalakíthatok a megfelelő ÍSonikotinsav-nitril sósavas sójává, amely vízben jól oldódik és amelyből kipreparálás nélkül, vizes oldatban a megfelelő izonikotinsav-tioamid képez­hető. Eljárásunk egyik különösen előnyös kiviteli módja az, hogy a 2-helyettesítésű izonikotinsav­­amidot foszforoxikloridban oldjuk s az oldatot 75—90 C°-on melegítjük. E reakció során a meg­felelő izonikotinsav-nitril sósavas sója keletkezik, amely mellől a foszforoxiklorid feleslegét csök­kentett nyomáson ledesztilláljuk, majd a kapott terméket jégre öntjük. A keletkezett vizes oldat­ban levő foszforsavat alkálilúggal vagy alkáli­­karbonáttal semlegesítjük, majd az oldatot kever­­tetés közben alkáli, illetve ammónium-szulfid vagy -poliszulfid vizes oldatával reagáltatjuk. A kivált 2-helyettesítésű izonikotinsav-tioamidot szűrjük, szárítjuk és szükség esetén szerves oldószerből, célszerűen etanolból átkristályosítjuk. A 2-helyet­tesítésű izonikotinsav-amidra. vonatkoztatott kiter­melés 75—85% között van. Találmányunk előnye, hogy az előállítást a köz­benső termék kipreparálása nélkül, az abszolút közeg és a kátrányosodás kiküszöbölésével, ipari­lag könnyen reprodukálható módon és jó kiter­meléssel teszi lehetővé. Találmányunk szerint a 2-alkil-, aril-, alkoxi-, vagy acil-helyettesítésű és 6 halogén helyettesí­­tésű izonikotinsav-tioamidok is egyszerűen és jó kitermeléssel állíthatók elő. Találmányunk eredménye nem volt az irodalom alapján előrelátható,' hiszen az ott leírt abszolút körülményekkel szemben vizes közegben dolgozunk s az irodalomban magas hőmérsékleten leírt mű­veleteket alacsonyabb hőmérsékleten, sokkal ki-

Next

/
Thumbnails
Contents