150529. lajstromszámú szabadalom • Tárolóberendezés lyukkártyaletapogató berendezésekhez

2 150.529 12, 12a fogaskerekek és 13, 13a menesztő útján az A helyen a 4 nyelvet az 5 vezérlőnyúlvánnyal és a 6 súllyal együtt mozgásba hozza. Ezáltal a 4 nyelvet az 5 vezetőnyúlvány segítségével a 7 görbe mentén az 1 és 2 tárolóterekben levő lyuk­kártya oszlopok közül kihúzza és a B helyen keresztül a C helyre továbbítja, az 1 térben újonnan alakított oszlop fölé. A C helyen égy jeladó egy jelet bocsát ki, amely a 10 hajtó­művet leállítja. A 12, 12a fogaskerekek és a 13, 13a menesztő mindaddig C állásban maradnak, amíg egy újabb jeladás nem történik tércsere céljára. Ha az 1 térben a lyukkártyaoszlop olyan kicsinnyé vált, hogy már nem ér a C magasságig, akkor az 5 vezetőnyúlvány a 4 nyelvvel és a 6 súllyal a 7a vezetékben annyira esik le, hogy a 4 nyelv az 1 térben levő lyukkártyaoszlopon ismét felfekszik. Ha az 1 térben levő oszlopból a 9 letapogatóberendezés 8 fogószerkezetével lyuk­kártyákat veszünk ki, akkor a 4 nyelvből az "5 vezetőnyúlványból és a 6 súlyból álló terhelés, amely az' 1 térben levő lyukkártyaoszlopot terheli, a 7a vezetékben lefelé csúszik, míg fent a 4 nyelv -fölé már új lyukkártyák érkeznek a 3 szállító­berendezésen" keresztül és a 2 térben új oszlopot képeznek. A fent felsorolt három eset bármelyi­kében bekövetkező kiváltó jel esetében a tércsere folyamata megismétlődik. Ha a tárolóval szemben támasztott tárolási kö­vetelmények különösen nagyok, akkor a találmány szerinti kettős tároló fölött egy járulékos tárolót helyezünk el és ebben tetszőleges számú lyuk­kártyát lehet tárolni. A 3. és 4. ábra szerint a járulékos tároló a 14, illetőleg 14a kamrákból áll, amelyeket a 15, illetve 15a ujjak választanak el egymástól. A 3 szállító­berendezés (lásd 1., 2. és 3., 4. ábrákat) a lyuk­kártyákat a legfelső kamrákba/szállítja, míg a legalsó kamra lyukkártyatartalmát lehívás szerint a 2 tárolóba üríti. A szükséges kamrák számát ' a maximális tárolandó lyukkártya-szám szabja meg. A 3. ábra szerinti elrendezésnél a 15 ujjak 16 végtelen szalagra vagy láncra, vagy hasonló berendezésre vannak erősítve, amelyek 17 kere­kek útján tetszőleges hajtással, folyamatosan vagy szakaszosan vannak hajtva. A D helyen nyílik az alsó kamra, mert a. 15 ujjakat 17 kerekek eltérítik. A tároló hajtásának vezérlése azáltal történik, hogy az alsó kamra tárolótartalma min­dig olyankor ürül ki, amikor az 1 tárolóban megfelelő igény jelentkezik új lyukkártyák iránt. A megfelelő kiváltás feltételei emellett nagyon különbözőek és az automatika üzemi feltételeihez igazodnak. A 4. ábra szerinti megoldásnál az ujjak nem függőlegesen mozognak, mint a 3. ábránál, ha­nem vízszintesen. Ennek következtében a tároló­kamrák nem függőlegesen lefelé vándorolnak, hanem a 15a ujjak megfelelő vezérlésével a lyuk­kártyaoszlop szállitódik kamráról kamrára, lefelé. A legalsó kamra tartalma a 2 térbe ürül azáltal, hogy a 15a ujjakat 15b mágnesek vagy más meg­felelő berendezés visszahúzzák és ezáltal lehetővé válik, hogy a lyukkártyaoszlop leessék. Miután a 15a ujjak eredeti helyzetükben (a rajzolt hely­zetébe) visszakerültek, a felettük levő kamrákhoz tartozó ujjakat is vissza lehet húzni, ugyancsak egy mágnes segítségével és a lyukkártyaoszlop ebből a kamrából az alatta levő kamrába esik. A felső kamrák kiürítése hasonló módon történik. Ez a folyamat ismétlődik mindaddig, amíg a leg­felső kamra kártyáit az alatta levőnek át nem adta és az 1 tárolótól induló lehívására ez a fo­lyamat ismét megindul. Ezzel a legfelső kamra új 'lyukkártyák felvételére alkalmas állapotba kerül. A 15a ujjak vezérlése teljesen automatikus módon történik rögzítetten beállított program­lefolyás szerint. A 15b mágnesek helyett pneu­'matikus, hidraulikus vagy más,- a célnak meg­felelő berendezések is alkalmazhatók. Ezen beren­dezések segítségével a lyukkártyás programberen­dezés tárolóképessége gyakorlatilag határtalan. Szabadalmi igénypontok: 1." Tárolóberendezés lyukkártyás letapogató be­rendezéshez, amelynek a lyukkártyák kivételére fogószerkezete és visszavételére szállítóberende­zése van, jellemezve egy súllyal (6) összekötött nyelvvel (4), amely a lyukkártyák között, vala­mint vezető toldataival (5) a tárolóval párhuza­mosan elrendezett vezetékben (7a) vah ágyazva és egy alsó és egy felső tárolóteret (1, 2) képez és egy lyukkártyaoszlop magasságától függő jellel indított, egy fogazott tagon keresztül csatlakozó menesztőt (13) és a nyelvet egy a vezetőpálya (7) mentén az alsó tárolótér (1) egy helyéről (A) a felső tárolótér (2) egy helyére (C) juttató hajtása van. 2. Az 1. igénypont szerinti tárolóberendezés ki­viteli alakja, amely egy nyelvvel (5) elválasztott két változó nagyságú tárolóteret (1, 2) tartalmaz, jellemezve egymással szemben párosával elhelye­zett fogaskerekeken (17) elmozgathatóan elren­dezett végtelen szalagokkal, láncokkal (16) vagy hasonlókkal, amelyeken egymástól közökkel el­választott, rögzítetten elrendezett ujjak (15) van­nak, amely ujjak a lyukkártyák számának függ­vényében tetszőleges számú kamrából (14) álló, az eredeti tárolóterek (1, 2) fölé helyezett — cél­szerűén feltűzött — járulékos tárolókat (3. ábra) alkotnak. -3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti tárolóberen­dezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy közök­kel elrendezett, egymással párosával szemben­fekvő, ujjakkal (15a) elválasztott és mágnesekkel, illetőleg hidraulikusan, pneumatikusan vagy egyéb módon és egymásutáni ütemben nyitott és/vagy zárt, a lyukkártyákat a felső -tárolótérbe (2) jut­tató járulékos kamrákat (14a) tartalmaz. 2 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója G3215T. Terv Xyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents