150409. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényporok előállítására üveges szerkezetű anyagokban

Megjelent: 1963. augusztus 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 -^ Nemzetközi osztály: C 09 c BADALMI LE ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.409 SZÁM MA—1067 ALAPSZÁM Magyar osztály: 22 f SZOLGÁLATI TÄLÄLMÄNY Eljárás fényporok előállítására üveges szerkezetű anyagokban MTA. Műszaki Fizikai Kutató Intézet Feltaláíó: Hársy Miklós budapesti lakos A bejelentés napja: 1961. szeptember 20. Ismeretes, hogy a fotolumineszcens és elektro­lummaszceins anyagokat általában úgy készítik, hogy a megfelelő tisztaságú kiindulási alapanya­got (ZnS, CdS, BN stb.) kis mennyiségű aktivá­torral, esetleg koaktivátorral összekeverik, s vala­milyen edényben egy vagy több ízben hőkezelik. Ilyenkor a szennyezések behatolnak az alapanyag kristályrácsába, kristálydefektusokat hoznak létre' a kristály energianívóit módosítják, új energia­szintek jönnek létre, s; a jól megválasztott tech­nológia révén hasznos világítócentrumok alakul­nak ki. Ismeretes továbbá, hogy ezen lumineszcens anyagok előállítása, mivel igen nagy tisztaságú anyagokkal kell dolgozni, meglehetősen bonyolult,. körültekintő technológiát igényel. Az ismételt po­rit ások, homogenizálás, bepárlás, izzítás, utókeze­lés mind. az elszennyeződés veszélyét növeli, amely a fényporok világítóképességét' élettartamát dön­tően befolyásolja. Az ily módon előállított lumi­neszcens anyagok csak a fenti műveletek után kerülhetnek, felhasználásra, valamilyen luminesz­cens eszköz, vagy berendezés céljára. Ismeretes továbbá az is, hogy a kész por alakú lumineszcens anyagok nagy része üveges szerke­zetű anyagokba (üveg, zománc, műanyag) be­ágyazva kerül alkalmazásra. Az ilyen eszközök vagy berendezések pl. az eletkrolumineszcens skálalapok, irányfények, számtáblák, fotoluminesz­cenciát szolgáltató dekorációs panelek stb. Ezen eszközökben a lumineszcens; anyagot tar­talmazó zománc-, üveg-, műanyag-rétegek előállí­tása jelentős hőkezelést (200—1000 C°) igényel, s ez a művelet ismét elősegíti a fénypor tiszta­ságának csökkenését, világítóképességének vagy élettartalmának csökkenését. Találmányunk lényege, hogy a lehető legkeve­sebb művelettel készítsünk lumineszcens anyago­kat. A technológia egyszerűsítésével s egyúttal a szennyeződési veszély csökkenésével magának a lumineszcens eszköznek, vagy berendezésnek ké­szítése közben, a zománc-, üveg-, műanyag-réteg kialakításakor, .magában a dielektrikumban állít­juk elő a lumineszíceins anyagokat. Tehát az eddig ismeretes eljárásokkal ellentét­ben, nem a kész. fényport ágyazzuk be pl. zománc­ba, hanem a megfelelő kristálya cruktúrával ren­delkező, esetleg koaktivátort (klorid, bromid" alu­mínium stb.) tartalmazó ún. előizzított alapanya­got olvasztjuk össze a lumineszcens eszköz készí­téséhez használatos kötőanyaggal, mely megfelelő mennyiségiben a fénypor-alapanyagot aktiválni képes anyagot (anyagokat) tartalmaz, s megfelelő egyszeri hőkezelés után megkapjuk a lumineszcens eszköz, vagy berendezés előállításaihoz szükséges fényporos dielektrikum-réteget. A fényporos ré­tegek kialakításakor a beágyazó dielektrikum ma­gasabb hőmérsékleten, (beégetési hőmérséklet) meg­lágyul, majd megolvad. Az olvadék körülveszi az ezen a hőfokon még szilárd. íénypor-alapanyag szemcséket. A szilárd és az olvadék fázis határán többszáz C°-os hőmérsékletein, ahol már igen je­lentős az egyes ionok diffúziós sebessége, lehető­ség van arra, hogy a lumineszcens alapanyagot világításra bíró anyagok behatoljanak ennek kris­tályrácsába az olvadékból, világító centrumok ala­kuljanak ki, és lehűléskor egy fotolumineszkáló' vagy eletkrolumineszcens anyagot tartalmazó üve­ges szerkezetű réteget kapjunk.

Next

/
Thumbnails
Contents