150408. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék nem elegyedő folyadékok hatékony összekeverésére és szétválasztására, főleg kivonatoló műveletek megvalósítása céljából

:___ Megjelent: 1963. augusztus 15. j MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG • -cr-5. SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.408 SZÁM Nemzetközi osztály: Magyar osztály: B 01 d MA-1047 ALAPSZÁM 12 c • SZOLGALATI TALÁLMÁNY í Eljárás és készülék nem elegyedő folyadékok hatékony összekeverésére és szét­választására, főleg kivonatoló műveletek megvalósítása céljából Magyar Tudományos Akadémia Feltaláló: Tettamanti Károly vegyészmérnök, Budapest (40%), Uskert Andor vegyészmérnök, Budapest (40%), Nagy Sándor gépészmérnök, Budapest (20%,) A bejelentés napja: 1961. július 12. Folyadék-folyadék kivonatoló műveletekben a ; folyadékok határfelületén lejátszódó anyagátadás gyorsítása céljából célszerű a határfelületet minél : jobban megnövelni, ami a folyadékok erőteljes ösz­szekeverésével, emulzió létrehozásával érhető el a legkönnyebbén; de nem mindig könnyen meg­: oldható feladat a, keletkezett, emulziót ismét al­kotóira szétválasztani. Az emulzió szétválasztá­sára hosszú időt igénybevevő ülepítes, vagy a költséges, szeparátor, illetve centrifuga alkalma­zása szükséges. Mindez feleslegessé válik, ha a találmány tárgya szerinti eljárással egyes anya­; gok különleges fiziko-kémiai szerkezetét és fizi­) kai sajátosságait hasznosítjuk emulziók létrehozá-I sara, majd az azt követő szétbontására is. Mind a szabadalmakból, mind a szakirodalom­; ból ismeretes (Acta Chim. Hung. 16, 379 [1958], I 17, 353 [1958], Chemie Ing. Techn. 32, .691 [1960], | Magy. Szab, 142, 261 és 143,694), hogy különböző átmérőjű pórusokkal rendelkező, erősen hidrofil tulajdonságú, szivacsos állományú, vízben és a közönséges oldószerekben oldhatatlan, kellő rugal­massággal és mechanikai szilárdsággal rendelkező természetes vagy mesterséges, eredetű vázanyagok sikerrel alkalmazhatók kivonatoló műveletekben folyadékfázisok emulziómentes érintkeztetésére. Az ismert megoldások azonban nem teszik lehe­tővé folyamatos, ellenáramú műveletek elvégzését, minthogy a szivacsban rögzített vizes fázis egy­helyben marad, illetve csak a szivaccsal együtt emelhető^ ki. Vizsgálataink során azt találtuk, hogy a szivacsos vázanyagok nemcsak folyadék­fázisok emulziómentes érintkeztetésére használha­tók fel, hanem kiváló eredménnyel alkalmazha­tók íolyadékemulziók megbontására és újrakép­zésére is. Felismertük ugyanis, hogy a két folya­dékfázissal érintkező szivacsos vasanyagok össze­nyomása és kiterjesztése esetén az összenyomás és kiterjesztés sebességétől függően a, vázanyag különböző módokon befolyásolhatja a, két, egymás­sal nem elegyedő folyadékfázis keveredését, ill, szétválását. Ha a kétfázisú folyadékrendszerbe merített szivacsos testet gyors ütemben, nyomjuk össze és terjesztjük ki, akkor a szivacsos testtel (amelyet a továbbiakban „ töltet"-nek nevezünk) érintkező folyadékfázisok behatóan keverednek egymással és rendszerint finom, emulzió kelet­kezik. Ha viszont lassan, szabadítjuk fel a sziva­csos töltetet a nyoniás alól, akkor — a töltet és a vizes fázis megfelelő mennyiségi aránya esetén — ezzel az emulzióból szelektív módon elválaszt­juk a vizes fázist, majd, a töltet lassú öeszenyo­mása esetén a vizes fázis és, a vízzel nem. ele­gyedő szerves fázis egyaránt emulziómemtesen helyezkedik el az, extrakciós edényben. Találmá­nyunk tárgyát ennek az, elvi felismerésnek a folyadék-folyadék extrakció gyakorlatában való hasznosítása képezi. A találmány tehát olyan eljárás folyadékok folyadékokkal történő extrakciojára, amelynek során a két folyadékfázist egy erre alkalmas el­rendezés segítségével váltakozva összenyomható és rugalmasain kiterjeszkedő szivacsos test (töltet) jelenlétében hozzuk egymással érintkezésbe, oly módon, hogy a szivacsos töltet legkisebb térfogat­ra összenyomott állapotában csupán a vizes fázis­sal érintkezzék; az extrakció keverési szakaszában a folyadékok benső keveredését a szivacsos töltet

Next

/
Thumbnails
Contents