150384. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új N-heterociklusos vegyületek előállítására

Megjelent: 1963. augusztus 15. £­MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HTVATAL 150.384 SZÄM Nemzetközi osztály: , Magyar osztály: C 07 d2 GE-362 ALAPSZÁM 12 p j-g Eljárás új N-heterociklusos vegyületek előállítására J. K. Geigy A. G. cég, Basel (Svájc) Feltaláló: Dr. Schindler Walter vegyész, Riehen {Basel m.) A bejelentés napja: 1960. május 27. Svájci elsőbbsége: 1960. január 29. A találmány értékes farmakológiai tulajdonsá­gokat mutató új N-heterociklusos vegyületek elő­állítási eljárása. Meglepő módon, azt találtuk, hogy a rajz sze­rinti (I) általános képletnek megfelelő iminodi­benzil-származékok [10,ll-dihidro-5H-dibenzo(b,f) azepkuszármazékok] — amely képletben R rövid­szénláncú alkilgyököt vagy pedig egy cikloalkil­gyököt, „alkilén" pedig valamely 2—6 szénatomot tartalmazó, egyenes vagy elágazó szénláncú telí­tett szénhidrogén-csoportot jelent — értékes far­makológiai tulajdonságokkal, elsősorban allergia­ellenes, antiemetikus, antikonvulzív és szedatív hatással rendelkeznek. A fenti (I) általános képletnek megfelelő új vegyületek előállítása a találmány értelmében oly módon történhet, hogy a rajz szerinti (II) álta­lános képletnek megfelelő valamely vegyületet — e képletben Rí ariimetil- vagy diarilme-til­csoportot, R2 hidrogénatomot vagy pedig arii­metil- vagy diarilmetil-csoportot jelent, míg R és „alkilén" jelentése megegyezik a fentebbi meg­határozás szerintivel —• katalitikusan, aktivált hidrogénnel kezelünk, az R2 jelentésétől függően lényegileg egy, ill. két mól hidrogén felvételéig (két mól abban az esetben, ha R2 nem hidrogén­atomot jelent). Az Rj csoport hidrogenolízise pl. valamely szerves oldószeres vagy előnyösen savas, vizes-szerves oldószeres, pl. metanolos sósavas oldatban, nikkel- vagy nemesfém-katalizátor jelen­létében folytatható le. így pl. lefolytathatjuk a hidrogenolízist palládiumos aktívszén jelenlétében szobahőmérsékleten:, alacsony nyomáson, kb. a mpláris mennyiségű hidrogén felvételéig. Az R2 csoportnak (amennyiben az: nem hidrogénatom) az egyidejű lehasítására rendszerint valamivel erélyesebb reakciófeltételek alkalmazása szüksé­ges; pl. dolgozhatunk Raney-nikkel jelenlétében, kb. 80 C°-ig menő hőmérsékletek és kb. 50 atm-ig menő' nyomások alkalmazásával történő hidrogé­nezéssel; a hidrogénezést ebben az esetben csak kb. kétszeres moláris mennyiségű hidrogén fel­vétele után hagyjuk abba. A (II) általános képletnek megfelelő kiinduló anyagként előnyösen olyan vegyületet alkalmaz­hatunk, amelynek képletében Rí benzil- vagy henzhidril-gyököt, R2 pedig hidrogénatomot vagy bemzilgyököt jelent. Az R gyök e vegyületekben pl. metil-, etil-, n-propil-, izopropil-, n-butil-, izobutil-, szek.butil-, n-amil-, izoam.il-, n-hexil­ciklopentil-, ciklohexil-, ciklohexilmetil-, ciklo­heptil- vagy ciklooktil-gyök lehet. A (II) általános képletnek megfelelő kiinduló anyagokat pl. oly módon állíthatjuk elő, hogy az alábbi (III) általános képletnek megfelelő vegyü­letek valamely reakcióképes észterét, pl. haloge­nidjét a (IV) általános képletnek megfelelő vala­mely primer vagy szekundér aminnal (e képletek­ben Rí, „alkilén", R és R2 jelentése megegyezik a fentebbi meghatározás szerintivel) hozzuk vala^ mely savlekötőszer, előnyösen a reagáltatandó amin feleslegének jelenlétében reakcióba. Az oly (II) általános, képletű kiinduló anyagok, amelyek képletében R2 hidrogénatomot képvisel, oly módon is előállíthatók, hogy a (IV) általános képletű primer aminők N-aeílszármazékainak alkálifém-vegyületeit a (III) általános képletű ve­gyület reakcióképes észtereivel reagáltatjuk és a (II) általános képletű vegyület ily módon köz­vetlenül kapott N-acilszármazékát hidrolizáltatjuk. E reakció során a (IV) általános képletnek meg­felelő primer aminők N-acilszárniazékaiként pl.

Next

/
Thumbnails
Contents