150360. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a növények szöveteinek "IN VIVO" redox potenciál mérésére

Megjelent: 1963. július 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.360 SZÁM Nemzetközi osztály: Magyar osztály: G 01 n ZA-228 ALAPSZÁM 42 1 3 Eljárás a növények szöveteinek „in vivo" redox potenciál mérésére Feltaláló: ifj. Zatykó Imre mg. mérnök, budapesti iakos A bejelentés napja: 1961. augusztus 15. A kémiában a redox potenciál mérése általános. Erre a célra rendelkezésre állnak a különböző, de azonos elvek alapján működő műszereik és elektródok. A növények redox potenciál mérését a kémiá­ban használatos eljárásokkal és eszközökkel nem tudjuk megvalósítani. Több év számos kudarca tanúskodik erről.' A növények redox potenciálja az egyik leg­használhatóbb tájékoztató adat a növények élet­folyamatairól és mindenkori állapotáról. A nö­vénytermelés célja a növények energiagazdálko­dásának olyan irányú szabályozása, hogy azok minél nagyobb mennyiségű gazdaságilag értékes produktumot állítsanak elő, és azokban minél nagyobb > mennyiségű kémiai energiát halmozza­nak fel. Számos, itt nem részletezhető fontos probléma tisztázása érdekében szükséges tehát, hogy a növényekben történő energia megkötő és energia felszabadító életfolyamatokról és azoknak a vegetációs idő alatt az agrotechnikai beavatko­zások hatására bekövetkezett- változásairól tájé­kozódjunk. A szokásos módszerek (légzés, foto­szintézis, kataláz aktivitás stb. mérése) körülmé­nyesek, nehézkesek és csak egy oldalát mutatják az összefüggő életfolyamatoknak. A növények mindenkori dinamikus energia­állapotairól legjobban a redox potenciál tájékoz­tat. Minden jelentős életfolyamat a redox poten­ciál változását •eredményezi, és számos életfolya­mat feltétele az, hogy a megfelelő •szövetek meg­határozott redox potenciál értékeket vegyenek fel. (Pl. méréseinkben a parazita gombák vagy szívó kártevők által megtámadott alniahajtások rügyeinek potenciálja 60—150 mV-tal pozitívabb volt, mint az egészségeseké; vashiányban szen­vedő birsalmafák klorózisos levelei 40—70 mV-tal voltak negatívabbak; termőrügvek ott alakul­tak ki az almafák on, ahol a rügyek potenciálja negatívabb volt, stb.) A redox potenciál össze­függésben van a növekedés intenzitásával, függ a megvilágítottsiágtól, a talajnedvességtől, a hőmér­séklettől, egyéb kozmikus és edafikus tényezők­től, és mutatja mindezen tényezők eredőjét, tájé­koztat a növény életfolyamatainak várható ten­denciájáról. A redox potenciál méréséhez millivoltmérő mű­szer, platina vagy arany elektród és másodfajú elektród (legtöbbször kalomel) szükséges. E két utóbbi merül a .mérendő közegbe. A kalomel elektródban a mérendő közeggel a KCl oldat érintkezik, tehát oldatba oldatot kell meríteni. A kémiai méréseknél ez nem okoz gondot, mert az elektród oldat az elektródból kinyúló üveg­csőben folytatódik, és a csővel együtt a mérendő oldatba süllyeszthető. Az elektród oldat kifolyá­sát az üvegcső végét alul elzáró porózus üveggel akadályozzák meg, vagy KCl oldattal készült 2—3%-os agar-agar kocsonyát dermesztőnek az. üvegcsőbe, esetleg kapilláris csövet alkalmaznak. Mivel vastagabb csövet nem tudunk a növény szöveteibe mélyeszteni, a vékonyra húzott üveg­csövek pedig a növény rostjaiba, ütközve eltöre­deznek, egyik a kémiában .használatos hagyomá­nyos elektród és eljárás sem alkalmas a növények redox potenciáljának mérésére. A problémát nem avval oldottuk meg, hogy valamilyen különös technikai feltétel megvalósí­tásával mégis lehetővé tettük, hogy a kalomel elektród KCl oldatot tartalmazó nyúlványa a mé­rendő növény szöveteibe süllyeszthető legyen. A megoldás egy kézenfekvő megfontolásból adó­dik: Ha az elektród oldatot nem lehet csővel a növény szöveteibe vezetni, a növényt kell az elektród oldatba meríteni. Ennek a célnak az érdekében olyan másodfajú elektródot kell készí­teni, melynek az elektród oldatot tartalmazó része alkalmas arra, hogy a megfelelő növényi részeket belemeríthessük.

Next

/
Thumbnails
Contents