150226. lajstromszámú szabadalom • Optimális vevőszűrő-karakterisztikájú PPM vevőkészülék

Megjelent: 1963. június Í5. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^jr -»&• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.226. SZÁM BU—259. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: H 03 d Magyar osztály: 21 a4 1—28 SZOLGÁLATI TALÄLMÄNY Optimális vevőszűrő-karakterisztikájú PPM vevőkészülék BUDAVOX Budapesti Híradástechnikai Vállalat, Budapest Feltalálók: Uzsoky Miklós és Nedbál István mérnökök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1961. április 17. Az impulzus-helyzetmodulációt (PPM) leginkább sokcsatornás, irányított rádióhullámokkal működő rádiórelés hírközlő berendezésekben használják. Az ilyen berendezések egyik alapvető minőségi jellemzője az un. rendszerérték (S), amely defi­níció-szerűén (Der Fernmelde Ingenieur 1957. januári száma): ;= "•» (?;) audio + log Pv ahol audió a hangfrekvenciás csatornáDan mérhető jelteljesítmény viszonya a zajteljesítmény­hez, és ~" az adó kimenetén és a vevő bemene-Pv tén megjelenő nagyfrekvenciás teljesítmény vi­szonya. Az áthidalható távolság és a hangfrekvenciás jel/zaj viszony növelése érdekében törekedni kell magasabb rendszerértékre. A rendszerérték növel­hető az adó teljesítmény és a modulációs löket értékének emelésével, a PPM vevő zajtényezőjé­nek csökkentésével, valamint a vevő frekvencia­karakterisztikájának az adóimpulzus spektrumá­hoz való illesztésével. A modulációs löket növelését a rendszer adta lehetőségek korlátozzák. A vevő zaj tényezőjét be­menő fokozatának adatai határozzák meg. Az adó­teljesítmény csak nagyobb teljiesítményű adó­csövek alkalmazásával növelhető; ez azonban a berendezés méreteinek és árának jelentős meg­növekedését vonja maga után. Eddig még nem teljes mértékben kiaknázott lehetőség a rendszerérték növelésére az, ha a vevő­szűrő-karakterisztika alakját az adóimpulzus spekt­rumfüggvényénék figyelembevételével tervezik. E szerint oly módon kell a PPM vevő átviteli frekvenciakarakterisztikáját megválasztani, hogy ezáltal a 'hangfrekvenciás jel/zaj viszony maxi­mális értékű legyen. Ilyen irányú a törekvés a jelenleg is használatos PPM vevők tervezésénél, melyeknél a vevő középfrekvenciás erősítőjének frekvenciakarakterisztikáját szimmetrikus alakúra választják és a sávszélességet hangfrekvenciás jel/zaj viszony tekintetében optimális értékűre állítják be. Ezen a módon azonban nem érhető el akkora jel/zaj viszony javulási, mint a talál­mány szerinti optimális vevővel. Az 1. ábra egy jelenleg alkalmazott mikro­hullámú összeköttetés általánosan elterjedt blokk­vázlatát ábrázolja és a 2a., 2b., 2c. ábrák az 1. ábrához tartozó jelalakokat tüntetik fel. Az 1. ábra szerinti blokkvázlatban szereplő —1— multiplex modulátor előállítja a helyzet­modulált csatorna jeleket és szinkronizáló jeleket. Az így nyert video-impulzussorozat modulálja a mikrohullámú impulzusüzemű —2— adót. A mik­rohullámú helyzetmodulált impulzussorozatot a —3— antenna kisugározza, a —4— antenna pe­dig veszi. Az—5—'mikrohullámú vevő a vett jele­ket erősíti, a —6— videodetektor ismét video­impulzusokká alakítja a nagyfrekvenciás impul­zusokat, a —7— vágó és impulzusformáló „meg­állapítja" a videoimpulzusok időbeni helyzetét és e helyzetnek megfelelően triggerimpulzusokat (indítóimpulzusokat) ad ki a —8— multiplex de­modulátomak, mely az impulzus helyzetmodulá-

Next

/
Thumbnails
Contents