150199. lajstromszámú szabadalom • Ultrahanggal működtetett távolságmérő készülék

Megjelent: 1963. május 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •& -«> SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.199 SZÁM Nemzetközi osztály: G 08 f FA—455 ALAPSZÁM Magyar osztály: 74 d, 1—7 Ultrahanggal működtetett távolságmérő készülék Fazekas Zoltán mérnök, Eisner Sándor technikus, Nagy Dénes mérnök. Budapest A bejelentés napja: 1960. május 17. Helyváltoztatás nélkül eszközlendő távolság­mérésre az utóbbi években egyre jobban elter­jednek azok a távolságmérő készülékek, melyek a mérendő távolságot egy kibocsátott, és a mé­rendő tárgy által visszavert ultrahangimpulzus terjedési idejéből kiszámítva mérik. E készülékek mérési eredményét több változó tényező (terje­dési közeg hőmérséklete, sűrűsége, rétegezettsége etb.), valamint az a tény is kedvezőtlenül be­folyásolja, hogy az igen kis idő mérése megfelelő pontossággal nem lehetséges, és amellett drága mérőszerkezetet is igényel. Mindezek együttes hatása folytán az ismert ultrahangos távolság­mérő berendezések nem kielégítő pontosságúak, pontosságuk általában +5—8%­Ezeken a hibákon kíván segíteni a találmány. A találmány lényege olyan ultrahangos távolság­mérő készülék, mely a távolságot nem az impul­zus terjedési idejéből, hanem — közvetett úton — a mérendő távolság, valamint egy isimert távoliság (továbbiakban = referenciatávolság) hányadosá­nak meghatározása útján méri. A készülék áll — az ábrán látható tömbvázlat ezerint — két adó-, és egy (kétcsatornás) vevő­készülékből, két db impulzusszámláló berendezés­ből, (és esetleg) egy regisztráló berendezésből. A fenti berendezések az alábbi egységeket alkotják: Az I. adó áll az (a) oszcillátorból, a (b) erősítő­ből, és a (c) sugárzóból, mely az így keltett és felerősített ultrahanghullámot a mérendő tárgyra sugározza. Az erősítőhöz csatlakozik a (d)-vel jelzett (egyik) impulzusszámláló. A II. adó az (e) oszcillátorból, az (f) erősítőből, és a (g) sugárzóból áll, mely az így keltett fel­erősített — az I. adó frekvenciájától eltérő frek­venciájú ultrahanghullámot az ismert referencia­távolságra sugározza. Az (f) erősítővel van össze­köttetésben a (h)-vál jelzett (második) impulzus­számláló. A vevőkészülék áll az (i) mikrofonból (érzékelő­szervből), a (j) kétcsatornás erősítőből (vevőkészü­lékből), és a (k) multivibrátorból. A multivibrator vezérli a (b) és (f) erősítőket. A (d) egytől egy meghatározott számig (pl. ezerig) számolja az impulzusokat, és ezt követően az (f) erősítőt lezárja. Ez a számláló az impulzusok számának leolvasására berendezéssel ellátva nincs. (Vakszámláló.) A (h) számláló el van látva az impulzusok számának leolvasására alkalmas be­rendezéssel. A készülék működése a következő: A készülék bekapcsolásai után — a készülék üzemkészségét elérve •— a működést egy külön kapcsoló indítja meg. A (c) adó ekkor a mérendő tárgy felületére ultrahanghullámot bocsajt ki. A hullám első periódusa, mikor az a tárgyról vissza­verve az (i) érzékelőszerv útján a vevőkészülékbe visszaérkezik, az adót lezárja, és az adó mind­sddig nem működik, míg a hanghullámok vissza­verődése- tart. Amint azonban az utolsó periódus is visszaverődött, azaz amint a visszaverődött hullámoknak a vevőbe történő beérkezése meg­szűnik, az 3.ÚÓ újból sugározni kezd. így olyan ultrahangimpulzus-sorozatot kapunk, ahol az egyes impulzusok időtartama, valamint az impulzusok közötti szünet egymással egyenlő, és a hullámok oda-visszaútjának idejével azonos, tehát a mé­rendő távolsággal arányos. Pontosan ugyanilyen folyamat játszódik le a (g) adó, a referencia­távolság, és a vevőkészülék között. Így a készü­lék két olyan impulzussort állított elő, melyek közül az egyik ismétlődési frekvenciája a mé­rendő, míg a másiké a referenciatávolsággal ará­nyos. (Fordítottan!) A készülék ezt az impulzuskibocsátást addig végzi, míg a (c) adó a meghatározott számú (pél­dául ezer) impulzusból álló impulzussort nem bocsátott ki. Ezen impulzussort a (d) számláló-

Next

/
Thumbnails
Contents