150184. lajstromszámú szabadalom • Szemes terményeket cséplő gép

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <jjr ^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL 150.184 SZÁM Nemzetközi osztály: A 01 f 7 04 SO—704 ALAPSZÁM Magyar osztály: 45 e 20—34 Szemes terményeket cséplő gép StokSaitd Sigmund agronómus, Osió (Norvégia) A bejelentés napja: 1960. november 8. Norvégiai elsőbbsége: 1959. november 7. A találmány cséplőgép szemes termények csép­léséhez. A találmány célja szemes termények cséplésére olyan cséplőgép létesítése, amely egyszerű szer­kezetű és mezőgazdasági géphez, mint pl. arató­géphez, szorosan kapcsolható és így az össz-méret és súly jelentős csökkentését teszi lehetővé. Az aratógép így külön hajtőmotor nélkül alakítható ki, mert kapcsolószer-kezet segítségével a traktor erőt-leadó tengelycsonkjával hajtható meg, ill. működtethető. A találmány szerinti szemes termény eket cséplő gépben levő forgatható dob vagy henger henge­res felülete a mellette levő, a hengeres felület egy lényeges része mentéin, elhelyezett több ellen­nyomása szervvel működik együtt és ezek az ellennyomású szervek az említett dobnak vagy hengernek kerülete mentén a dob tengely évei párhuzamosan. egymástól bizonyos távolságra vannak elhelyezve, a hengerfelület és ezzel szom­szédos felülietek egymáshoz képest a dob vagy henger sugara irányában utánengedőek, amelyek a cséplést a dob forgatása által végzik, amikor is a dob vagy henger és az ellennyomása szervek között relatív mozgás jön létre, .amely mozgásnál a henger és a szomszédos felületek között a sze­mes termények dörzsölődtnek, és így a szemek a kalászokból kiesnek. A találmány részletes ismertetését, illetve a találmány egy kiviteli alakját, valamint a gép működését a rajzokon vázolt kiviteli példával kapcsolatiban ismertetjük. Az 1. ábra az aratógép oldalnézete. A 2. ábra a 4. ábra II—II vonalán vett met­szete. A 2a. ábra az 1. ábrán vázolt aratógép egy részlete. A 3. ábra az ara tógép 2. ábrájának III—III vonalán vett metszete által képzett részlet. A 4. ábra az 1. ábra szerinti' aratógép felül­nézete. Az. 5. és 6. ábrák az aratógép egy 'részének más kialakítású, -nagyított nézetei, részben met­szetei. Az aratógép 1 keresztirányú tartósziervének mindkét végére a 2 U-vas van erősítve, amely az 1 tartószervtől az aratógép eleje felé nyúlik ki. A 2 U-vas elülső vége a, keresztirányú 3 me­revítőrúdhoz van erősítve. Mindkét 2 U-vas alsó oldalán egy 4 tartó van, amelyek az U-vasat a talajon előre lefelé lejtő helyzetiben támasztják (1. ábra). A több egymás mellett elhelyezett, csőből ké­szült, 5 tartókengyel egyik vége az 1 tiartószervre van erősítve. Az 5 tartőkengyelek az 1 tartó­szervtől felfelé és előre nyúlnak ki, és ezek sza­bad végei a függőleges helyzetű 6 lapok segít­ségével a kihúzható 7 csövek egyik végéhez vannak kapcsolva. Minden egyes 7 cső másik vége a 6 lapokhoz hasonló kialakítású lapokkal vannak ellátva. A 6 és 8 lápok az 5 és 7 csövek megfelelő tengelyirányú réseibe pl. hegesztéssel vannak rögzítve. A 6 és 8 lapokból álló sor minden tagja egy-egy keresztirányú 9 merevítő­lúdhoz. van erősítve, amely rudak a lapokban levő lyukakban helyezkednek el. A szélső 8 la­pok oldalára az előre irányított 10 oldalfalak mereven vannak felerősítve, amely 10 falakat a 11 fenékrész köt össze. A l'O falak és a 11 fenéklap isimert aratógéplapot képeznek. A 11 fenéklap elülső éle mentén erre a szokásos ter­ményvágó 12 szerkezet van működőképesen fel­erősítve. A 2 U-vasalkra erősített 13 csapágyakban a ke­resztirányú 14 tengely forgathatóan van ágyazva.

Next

/
Thumbnails
Contents