150120. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék felületi hőközlők túlhevített gőzzel való fűtésére

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •& N5-SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.120 SZÁM Nemzetközi osztály: F 22 c ME—438 ALAPSZÁM Magyar osztály: 13 e Eljárás és készülék felületi hőközlők túlhevített gőzzel való fűtésére Dr. Mendik István oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1960. december 23. Ismeretes, hogy a. telített vízgőz hőátadása té­nyezője sokszorosa a túlhevített gőzének, s ezért a felületi kőhöziők (hőcserélők, gőzátalakítók, fűtőtestek stb.) túlhevített gőzzel való fűtésének azon eseteiben, mikor a hőátboesétő fal hőátadó gőzoldali felületének hőmérséklete neun alacso­nyabb a gőz telítési hőmérsékletéinél, gazdaságos­sági követelmény a túlhevített gőz előzetes telí­tése. Az eddig ismeretes gőztelítő eljárások közös hátránya, hogy külön e célra szolgáló, állandó felügyeietet és karbantartásit igénylő költséges berendezést szükségeinek, melynek a szorosabb értelemben vett gőztelítő készülék mellett az ön­működő szabályozó és biztosító készülékek, a köz­ponti vízlágyítóból kiinduló tápvízvezeték, a táp­szivattyú, ez utóbbi hajtómotorja, valamint ezek tartozékai és tartalékai szintén nélkülözhetetlen egységei. Ilyen körülmények között gyakorlatilag nem jöhet tekintetbe az a megoldás, hogy minden egyes felületi hőközlőhöz egy-egy külön gőztelítő berendezést rendeljünk. Erre való tekintettel te­hát az eddigi gyakorlatban az az eljárás vált szokásossá, hogy központi gőztelítők látják el telí­tett gőzzel a felületi hőközlők nagyobb csoport­jait. Ehhez az eljáráshoz azonban az említetteken kívül még az a további hátrány is hozzájárul, hogy a központi telítő berendezés és gőzfogyaszíó hőközlők közötti hálózatban telített gőz áramlik, ez pedig tudvalevően jelentékeny mértékben nö­veli meg a hálózat lecsapódási veszteségeit vagy annak hőszigetelési költségeit. Ezeknek a hátrányoknak a kiküszöbölését cé­lozza a találmány szerinti eljárás és felületi hő­közlők. mely utóbbiak példák én ti kiviteli alak­jainak elvi vázlatát a rajz ábrái hosszmetszetben szemléltetik. A találmány szerinti új eljárás és hőközlők lényege a következőkben foglalható össze: A rendelkezésünkre álló túlhevített gőzt egé­szen a gőzíogyasztó felületi hőközlőkig vezetjük és ott azáltal telítjük, hogy olyan vízfürdőn át bocsátjuk be a hőközlő hőátadó gőzterébe, me­lyet a bebocsátott, gőz lecsapódása bői keletkező kondenzvíz teljes egészében vagy túlnyomó részé­ben való visszacsurgásával önműködően táplál, mégpedig oly módon, hogy közben a vízfürdő felszíne mindennemű szabályozó beavatkozás nél­kül mindvégig ugyanazon a szinten marad, me­lyet a kifogástalan gőztelítés követelményeinek megfelelően állandó jelleggel előre meghatáro­zunk. Ily módon ennél az új eljárásnál nincs szükség a gőz telítéséhez külső tápvízre, mert a hőközlők e célra a saját gőzterübben lecsapódó kondenz­víz egy részét használják el. Következésképp feles­legessé válik a központi vízlágyító és a központi telítők közötti, eddig nélkülözhetetlen tápvízháíő­zat. Mivel pedig a hőátadó gőztérben lecsapódó kondenzvíz gravitációs visszacsurgással táplálja a telítő vízfürdőt, elmaradnak az eddig szintén nél­külözhetetlen tápszivattyúk és ezek tartozékai, sőt, a vízfürdő felszínének állandó szinten való maradása következtében teljesen feleslegessé vál­nak az eddigi szabályozó ós biztosító berende­zések. De elmarad ezenkívül az említett beren­dezési egységek felügyelete és karbantartása is. A vízfürdőnél a felszín ugyanazon szinten való maradását az biztosítja, hogy a felszínnek e szint fölé való emelkedését a vízfürdőnek ezen a szín­ien lehetővé tett túlfolyása akadályozza, a szint alá süllyedését pedig az a két körülmény gátolja, hogy egyfelől a hőátadó gőztérbe áramló gőz és az onnan lecsurgó kondenzvíz mennyisége gya­korlatilag minden, pillanatban egyenlő egymással, másfelől a túlhevített gőz telítéséhez a gőz csa­padékának mindössze 1/6—1/7 része szükséges, s így a vízfürdőben mindig felesleges mennyiségű kondenzvíz áll rendelkezésre a telítés céljaira, ha a vízfürdő elhelyezése olyan, hogy a gőztérből

Next

/
Thumbnails
Contents