150119. lajstromszámú szabadalom • Berendezés uborkák hosszúság szerinti válogatására

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.119 SZÁM Nemzetközi osztály: , Magyar osztály: A 01 f MA— 979 ALAPSZÁM 45 e 20 —22 Berendezés uborkák hosszúság szerinti válogatására VEB Maschinenbau Burg cég, Burg, Bez. Magdeburg (Német Demokratikus Köztársaság) Feltaláló: Bertz Günter szerelő, Burg A bejelentés napja: 1960. szeptember 5. Néniét Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: I960, május 18. A találmány berendezés ufaonkák hosszúság sze­rinti válogatására, melyet nem feltétlenül keli vastagság szerinti válogatásnak megelőznie. Uborkák hosszúság szerinti válogatására már ismeretesek berendezések, melyek barázdás fész­kekkel ellátott vízszintes szállítószerveket tartal­maznak. Ezeknél a közbenső szállítószervek hossza szakaszosan változik. Az egyenlő hosszú külső szállítószervekkel ily módon képzett hézagok megfelelnek az uborkák válogatási hosszának. A külső szállítószervek barázdás fásakéin homlok­oldali ütközőfalak vannak. Oly célból, hogy az uborkákat a barázdás fészkekben az ütközőfalakig összetolják, a szállítószervek közötti távolságok­ban görgőket helyeznek el, melyek az ütköző­falak irányáben forognak. Más ismert berende­zéseknél a válogatandó uborkák végnélküli szál­lítószalagra kerülnek, melyen az oldal- és hát­falakat alkotó szöglemezek vannak, miáltal az egyik oldalon, nyitott rekeszek jönnek létre. Mint­hogy a szállítószalag szélessége .mindenütt egyen­lő, a rekeszekben a szállítás irányára merőlegesen elhelyezkedő uborkák különböző hosszúságuk folytán különböző miértekben állnak ki a szalagon túl. így mód nyílik arra, hogy az uborkákat, melyek tehát nem egyenlő mértékben állnak ki, a szalaggal párhuzamos tengelyen forgó verőszer­vekkel leverjék. A különböző hosszúságú uborkák kiválogatása végett mármost a verőszervek a szalag szállítóművében egyre közelebb érnek a szalaghoz és így először a hosszabb, maid a rö­videbb uborkákat verik ki a rekeszekből. Ezek­nek az ismert válogató berendezéseknek azonban az a hátrányuk, hogy azokkal csak. nagyobb hossz­fokozatokban lehet válogatni, vagyis a gép ter­vezésekor lerögzített válogatási hosszakat később már nem lehet módosítani. További hátrány, hogy az uborkák a válogatásikor részben igen erősen megsérülhetnek. A találmány szerinti berendezésééi ezeket a hátrányokat megszüntetjük. Evégből egy végnél­küli, körbenfutó lánc tagjaira mozgatható válogató rekeszeket szerelünk, melyeket bizonyos ferde helyzetbe lehet hozni, amelyet a válogatás folya­mán is elfoglalnak. A válogató rekeszek fenekén kényszerművesen, folyamatosan nyitható tolóka van; az így keletkező nyílásokon az uborkák hosszuknak megfelelően esnek .keresztül. A találmány szerinti berendezés előnye, hogy az uborkák válogatási tartománya igen nagy, vagyis minden előforduló uborkahosszat egymás­tól el tudunk különíteni, ezenkívül pedig a vá­logatás folyamán az uborkákat kíméletesen ke­zeljük. A rajz a találmány szerinti berendezés egyik kiviteli alakját példaképpen tünteti fel. Az 1. ábra felülnézet. A 2. ábra metszet az 1. .ábra A—B vonalán. Az 1 lánc 2 összekötőcsapjain 3 futógörgők vannak, melyek az 1 láncát a 4 vezetékekben irányítják. Az 5 lánctagok 6 füleiben a 7 válo­gató rekeszek a 8 összekötődarab útján forgat­hatóan vannak ágyazva. A 7 válogató rekeszek másik oldalán levő 9 csapokon 10 futógörgők ül­nek, melyeket akként elrendezett 11 magassági vezeték irányít, hogy ez a vezeték, mely a külső 12 keretre van erősítve, folytonosan emelkedik. Ez azt eredményezi, hogy a 7 válogató rekeszek, melyek a válogatandó uborkák felvételekor víz­szintes helyzetűek, később bizonyos ferde állás­ban haladnak tovább (2. ábra). A 7 rekeszek elján 13 tolóka van, mely további 14 vezető-

Next

/
Thumbnails
Contents