150106. lajstromszámú szabadalom • Kerti vetőgép

Megjelent: 1963. május 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •ar >»> SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.106 SZÁM Nemzetközi osztály: A 01 c716 JU—122 ALAPSZÁM Magyar osztály: 45 b 10-20 Kerti vetőgép Juhász Viktor mezőgazdász, Cegléd A bejelentés napja: 1959. december 17. A találmány kerti vetőgép, amelynek mag­szekrénye, valamint enneik palástján elrendezett vetőnyílásai vannak. Ilyen rendszerű vetőgépek már ismeretesek. Vannak olyanok, amelyeknél a magszekrény vetés közben áll, viszont vannak olyanok is, amelyek­nek niagszekrénye forgathatóan van ágyazva. Mindkét ismert vetőgép hátránya, hogy a mag­szekrény vetés köziben a bevetendő területet nem hengerezi, ami a vetés; egyenletességét és egyöntetű­ségét hátrányosan befolyásolja. A helytállóan el­rendezett magszekrénnyel bíró vetőgépek esetén ez nyilvánvaló. Az ilyen vetőgépeket úgy hasz­nálják, hogy a bevetendő barázda mentén lécet fektetnek le és a vetőgépet kerekénél fogva e lécen: vezetik. A magszökrény tehát nem érint­kezik a talajjal. Hengerezés azonban az egyéb­ként forgathatóan ágyazott magszeikrényű isimert vetőgépeknél sem lehetséges, mert ezeknél a mag­szekrény külső palástját a talajjal való érint­kezés körzetében ugyancsak helytállóan elrende­zett védőpalást burkolja, hogy rögnek vagy sze­métnek a vetőnyílásokba való behatolását és így e nyílások eldugulásait megakadályozza. Mindkét ismert vetőgép hátránya, hogy csoroszlyával, ille­tőleg vetősairuval dolgozik, amelyek szakítják és túrják a talajt, úgyhogy éles barázda keletkezését eleve kizárják. Külön nehézséget okoz mindkét rendszerű vetőgépnél az elvetendő szemek fajtá­jához, illetőleg természetéhez való illesztés. A helytállóan elrendezett magszekrénnyel bíró vető­gépnél e feladatot más-más merítőkanál alkalma­zásává] oldják meg. A forgathatóan ágyazott mag­szekrénnyel dolgozó ismert vetőgépeknél viszont, magát a magszekrényt (dobot) kell cserélni, ha valamilyen fajtájú szemek vetéséről más fajtájú szemek vetésére kívánnak áttérni. Hátrányuk az ismert vetőgépeknek az is, hogy lényegében csak korlátolt sorszámú vetésre alkalmazhatók. Külö­nösen vonatkozik ez a helytállóan elrendezett magszekrénnyel bíró ismert kerti vetőgépre, amelynél hiányzik a magtmerítő kerekek több­szörözéséhez szükséges hely, aminek következté­ben nem tartható be a kertészeti művelésnél kívánatos szűk (30—50 mim) sorköz. A találmány célja e nehézségek kiküszöbölése, nevezetesen a forgó maigszekrénnyel dolgozó kerti vetőgépek hatásos továbbfejlesztése. A ta­lálmány alapgondolata, hogy a vetést párosítani kell a hengerezéssel, ugyanekkor biztosítani kell, hogy a magszeikrény nyílásai hengerezés köziben el ne tömőd jenek. Ezt a találmány értelmében sorhúzó 'karok alkaltmsazásával biztosítjuk, ame­lyek a forgathatóan ágyazott magszekrény külső palástjához illeszkedve megakadályozzák a vető­nyílások eltörnöd ését, ugyaniékkor két-két szom­szédos sorhúzó kar között lehetővé teszik a hen­geirezést. Kísérleteink szerint ez az elrendezés a kerti vetés szempontjából kifogástalan ós élesen elhatárolt barázdák képzését teszi lehetővé. A találmány ennek megfelelően olyan kerti vető­gép, amely önmagában ismert unódon ugyancsak el van látva forgathatóan ágyazott magszefcrény­nyel, valamint ennek palástján a magszefcrény forgástengelyéire merőleges egy-egy síkban elren­dezett vetőnyüásokkal, a találmány értelmében azonban a vetőnyílásokkal meghatározott síkok­ban a vetőgép homlofcoldalán egy-egy sorhúzó kar van elrendezve, amelyeknek a magszeikrény külső palástjához illeszkedő szakaszuk van és amelyek a magszekrény alatt hátrafelé túlnyúl­nak a imagiszekrény függőleges közópsíkján. Amint látni fogjuk, ez az elrendezés biztosítja a be­vetendő talaj szabatos' lehengerezését és ezzel egyidejűleg éles körvonalú barázdák képzését, anélkül, hogy a vetőnyílások eltömődésének ve­szélye fennállna, úgyhogy a szemek a vetőnyílá­sok on át egyenletesen hullnak a magszekirénybői a sorhúzó karok által előkészített barázdákba, mihelyt a vetőnyílások és a sorhúzó karok fedése megszűnik. A találmány szerinti vetőgép tehát kiválóan alkalmas melegágyi növények magvai-

Next

/
Thumbnails
Contents