149999. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús manipulátor öntecsek és bugák hengerléséhez

2 149.999 munkálásához olyan manipulátor-szerkezet létesí­tése, amely kis súly*ú, az anyagot a hengerlési művelet előtt és után tartó görgősor emelhető vagy billenthető asztalának keretein belül helyez­hető el és ezáltal a maga részére külön teret nem igényel, segítségével pedig a hengerlés köz­ben erősen meggöribült munkadaralbok irányítását és átfordítását a munkadarab előzetes egyenge­tése nélkül is el tehet végezni, azonkívül moz­gékony, tehát a munkadarab irányítását és át­fordítását gyorsan elvégzi, a munkadarab henger­üregből való kifutása idején úgy helyezkedik el, hogy a kifutó kaszáló munkadarab a manipulá­torban kárt okozni nam tud, továbbá duó és trió sorokon egyformán használható. A találmány szerinti manipulátor szerkezet rész­leteit a rajzokon vázolt kiviteli példa szemlélteti. Az 1. ábra a találmány szerinti manipulátor szerkezet trió hengersor emelőasztalába szerelt kivitelének nézete, részben -metszete. A 2. ábra az 1. ábrán vázolt manipulátor szer­kezet oldalnézete, részben metszete. A találmány szerinti (manipulator a melegsoron hengerelt munkadarab hosszától és keresztmet­szetei méreteitől függően két vagy több azonos kivitelű egységből áll, amelyek a továbbító görgő­sor hosszában egymástól meghatározott távolságra vannak elhelyezve, pl. az első egység közvetlenül az alakítóhengerek előtti részen, a második a továbbító görgősor középrészén, a harmadik a továbbító görgősor végén. A manipulátor egységek (1. és 2. ábra) az 1 továblbítógörgőkből álló görgősor 2 asztalába az 1 görgők alatt vannak elrendezve. A 2 asztal egyik oldalához erősített 3 hajtóműben és a má­sik oldalához erősített 4 csapágyban ágyazott 5 csavarorsót a 3 hajtómű forgatja, amelyhez az esztergapadoknál szokásos osztott anyával, illetve lakaitszerkezettel kapcsolható a manipulátor egy­ség 6 szánja. A biztos vezetés érdekében a 6 szán két 5 ^csavarorsóval mozgatható, ugyanis ha az osztott félanyákkal ill. a lakatszerkezetekkel a 6 szánt a forgó 5 orsókkal összekötjük, afekoi a 6 szán az 5 orsók tengelyirányá'ban (mozog. A 6 szán a 6a vezetékekben csúszik. Az 5 orsók és a 6 szán összekapcsolását, az 5 orsók forgásának beindítását vagy leállítását és a manipulátor szerkezet egyéb mozgó elemeinek működtetését a hengersor kormányasztaláról elekt­romos távirányítással végezzük. A 6 szánhoz csuklósan szerelt 7 és 8 hengerek­ben levegő- vagy folyadéknyomással mozgatható dugattyúk vannak. A 7 henger a 6 szánhoz erő­sített 9 csap, a 8 henger pedig a 10 csap körül elfordítható. A 7 heingeriből kinyúló 11 dugattyú­rúd külső vége csuklósan kapcsolódik a 6 szán­ba beerősített helytálló 12 csap körül elfor­dítható 13 szögemelő alsó szárának végéhez. A 13 szögemelő felső szabad végén golyós vagy görgős ágyazású 14 szorítógörgő van. A 8 hen­gerből kiálló 15 dugattyúrúd végéhez csuklósan csatlakozó 16 kar másik vége a 6 szánban ágya­zott 17 csap körül (elforduló 18 hengerrel 'mere­ven összeerősítve. A 18 hengerben levegő vagy folyadék nyomásával elmozgatható dugattyú 19 rúdjára golyós- vagy görgősesapágyak segítségé­vel az alul 20 vállal ellátott 21 görgő van fel­fogva. A levegőt vagy folyadékot a. 7, 8 és 18 hengerekbe ismert módon, nem ábrázolt csöveken keresztül vezetjük. A 14' görgő a 13 szögemelő 12 csap 'körüli 22 nyíl irányú elfordításával az 1 görgőkből álló továbbító görgősor felső határolősíkja alá fordít­ható. Hasonló módon a 21 görgő a 18 henger 17 csap körüli 23 nyíl irányú elfordításával for­dítható az 1 görgők sorának felső határoló síkja alá. Az elfordítást a 7, illetve 8 hengerek meg­felelő végeibe bevezetett nagynyomású levegővel vagy folyadékkal végezzük. A 14 és 21 görgők elfordítáaa végezhető egyidejűleg, azonban végez­hető külön-külön is. A 18 henger és a 21 görgő által elfoglalható egyik szélső helyzet a függőleges helyzet, tehát a 21 görgő a 17 csap körül a függőleges hely­zeten túl a 22 nyíl irányában nem fordulhat tovább. A 22 nyíl irányú továbbfordulást vagy a 8 hengerben, vagy más megfelelő helyen el­rendezett ütköző akadályozza meg. A 14 görgs azonban a 12 csap körül a függőleges helyzetéből a 23 nyíl irányában is továbbfordítható. Ezzel biz­tosítani lehet azt, hogy különböző szélességű, il­letve vastagságú 24 munkadarab esetén is a 21 görgő 20 vallanak felső felülete párhuzamos le­gyen az 1 görgőkből álló görgősor felső határoló­síkjával, és a 14 görgő a 24 munkadarab vastag­ságához alkalmazkodva a munkadarabot hozzá­nyomja a 21 görgőhöz. A 24 imunikadarafo 25 nyíl irányú elfordítását a 21 görgő 26 nyíl irányú megemelésével végez­zük. A 21 görgőt a 18 hengerben elmozduló du­gattyú, illetve a 19 dugattyúrúd emeli, minek következtében a 20 váll felső felületére támasz­kodó 24 munkadarab sarka felemelkedik és a 25 nyíl irányában az anyag átfordul. A 8 henger által kifejtett nyomás (a kar­áttételeket is figyelemíbe véve) nagyobb a 7 hen­ger által kifejtett erőnél, ezért a 21 pörgő mani­pulálás közben függőleges helyzetiben marad, a 14 görgő azonban pl. a munkadarab fordítása közben fellépő erőhatás elől a 22 nyíl irányában ki tud térni. Az ábrákon vázolt manipulátor egységek 14 és 21 görgői a hengerelt munkadarab hengerüregek­ből való kifutásakor az 1 továbbítógörgők felső síkja alatt vannak, tehát a kifutó kaszáló anyag a manipulátor egységekben kárt tenni nem tud. Ezután az anyag továbbításához a szükséges ma­nipulátor egységeket az 5 orsók forgatásával a 24 munkadarab alá a megfelelő helyzetbe állít­juk be, a munkadarabot a 14 és 21 görgők 22 ill. 23 nyíllal ellenkező irányú elfordításával közre­fogjuk, és a 6 szán esetleg szükséges további elmozdításával a következő megmunkáló henger­üreg elé visszük. A találmány szerinti manipulátor szerkezet előnyei a következők: A duó hengersorok görgősorába és trió henger­sorok emelőasztalába könnyen beszerelhetők és kis súlyuk következtében az emelőasztalok műkö­dését hátrányosain nem befolyásolják. Görbe munkadarabok mozgatását, irányítását a munka­darab előzetes kiegyengetése nélkül is tökélete­sen lehet velük végezni. A hengerekből kijövő kaszáló munkadarab a manipulátorokban kárt

Next

/
Thumbnails
Contents