149990. lajstromszámú szabadalom • Jelfogó összetett ferritelemből

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^*% SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.990 SZÁM Nemzetközi osztály: LA—504 ALAPSZÁM Magyar osztály: H 01 h 21 g 1—16 SZOLGALATI TALÁLMÁNY Jelfogó összetett ferritelemből MTA Számítástechnikai Központ, Budapest Feltaiáló: Ladányi József technikus, Budapest A bejelentés napja: 1961. július 27. Analóg jel átvitelére gyakran használnak me­chanikus jelfogót. A telefontechnikában, ahol igen nagy — száz­ezer — számban, ipari és egyéb autamatikában, ahol a legkülönbözőbb külső — főként mecha­nikai —; hatásoknak kitéve, szélsőséges — trópusi — klímákon, ahol kedvezőtlen időjárási viszo­nyokon használnak jelfogót, vagy éppen biztosító berendezésekben — pl. vasútbdzitosítás —, ahol többszörös biztonság az elsőrendű szempont, na­gyon sok kellemetlenséget okozott már a szak­embereknek. A külső behatásokra való érzékenységen túl, előállítási költsége is magas és mechanikus jelle­géből adódóan lassú — milli sec — kapcsolás­idejű. Világszerte komoly probléma egy — a fenti hibáktól mentes — kapcsolóelem kidolgozása. A hibák túlnyomó többségét a jelfogó mechanikus volta okozza. Könnyen belátható, hogy a mecha­nikus mozgás kiküszöbölésével a felsorolt hibák nagyrésze megszüntethető. A megoldást tehát a statikus kapcsolóban kell keresni. Négyszöghisziterézishurkú mágneses anyagok kapcsolóelemként való alkalmazása ismert. Ilyen pl. a Biax, Mad, Laddie, Logimag és Maglogal. Ezeknek az elemeknek nagy hátrányuk, hogy csak digitális jelet visznek át, nem alkalmasak analóg jelátvitelre, egyébként nagyon gyorsak és üzembiztosak. Speciálgeometriájú négyszöghiszterézisű mág­neses anyagokkal való próbálkozások már bizo­nyos fokig eredményre vezettek. A transzfluxor már alkalmas analóg jelátvitelre oly módon, hogy a kimeneten a bemenőjellel amplitúdóban modu­lált digitális jel jelenik meg. A transzfluxor hátránya, hogy nyitott és zárt állapotban a jelátvitel aránya viszonylag rossz 7:1, vagyis akkor is jelentős átvitel történik, amikor nem szabadna, továbbá a kimenetén nem analóg jel jelenik meg, s végül nagyon rossz hatásfokkal dolgozik. A felsorolt rossz tulajdonságok miatt a transz­fluxor analógjel átviteli célokra kevésbé elter­jedt, és mint egy átmenetnek tekinthető a digi­tális jelkapcsolók és a következőkben ismertetett analógjel átvitelére alkalmas összetett mágnes­eleim között. Négyszögbiszterézigörfoéjű mágneses anyag és nem négyszöghiszterézisgörbéjű mágneses, ún. lágymágneses anyag együttes alkalmazása vezet olyan eredményre, amely kiküszöböli mindazokat a hibákat, amelyek komoly hátrányként jelent­keznek a fenti típusoknál. A statikus kapcsoló speciálgeometriájú négy­szöghiszterzésű mágneses anyagból és lágymág­neses anyagból összetett ele<m. A geometriától függően vagy fluxuszár létrejötte a lágymágneses anyagban (1. ábra), vagy a lágymágneses, anyag egészének telítettsége {2. ábra) az új kapcsoló elvi alapja. Az 1. ábrán látható —a— négyszöghiszterézisű mágneses gyűrű V2 tekercsen megfelelő nagyságú áramimpulzus hatására fluxuszárat hoz létre D keresztmetszeten —<b— lágymágneses gyűrűben. Így a gyűrűn levő xi primertekercs energiájá­nak csak n-ed része indukálódik xa szekunder­tekeresbe, a fluxuszár létrejötte előtti állapothoz viszonyítva. A fluxuszár megszüntetése a Vi tekercsen tör­ténik ,,kicsengő" áramimpulzussal. Az ilyen áram­alak a négyszöghiszterézisű mágnesgyűrű munka-

Next

/
Thumbnails
Contents