149919. lajstromszámú szabadalom • Központos tápvonalból kialakított fázistoló és változtatható csillapító

Megjelent: 1962. december 31. xMAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 *• SZABADALMI LEÍRÁS UKSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.919. SZÁM TA-656. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: H 03 h Magyar osztály: 24 a* 64—77 SZOLGALATI TALÁLMÁNY Központos tápvonalból kialakított fázistoló és változtatható csillapító Távközlési Kutató Intézet, Budapest Feltaláló: Bolgárfalvi Károly tudományos munkatárs, budapesti lakos A bejelentés napja: 1961. július 28. A mikrohullámú méréstechnikában mérőműszer­ként, vagy szerkezeti elemként .gyakran van szük­ség változtatható csillapítóra és fázistolóra. Négy­szögletes keresztmetszetű hullámvezető esetén ezeket az 1. ábrán látható módon alakítjuk ki. Itt egy —1— hullámvezető szakaszt láthatunk, melyben egy —2— lemez mozog a hullámvezető keskenyebbik oldalára merőlegesen. Változtatható csillapító esetén a lemez üvegből készül és fém­ellenállásréteg van rávive, fázistoló esetén a le­mez dielektrikumból áll. A fázistolás^ illetve a csillapítás nagysága a —2— lemez tápvonalba való bemerülésével arányos. A TEii típusú hullámmal gerjesztett 'körkereszt­metszetű hullámvezető esetén a 2. ábrán látható elrendezést használják. Ez tulajdonképpen két darab rögzített —3— tápvonalszakasz közé ikta­tott elfordítható —4— tápvonalszakaszbál áll. Mindkét rögzített tápvonalszakaszban található egy —5— lemez, valamint az elforgatható táp­vonalszakaszban is található egy —6— lemez. Változtatható csillapító esetén ezek a lemezek üvegből készülnek és fémréteg ellenállással van­nak ellátva. Fázistoló esetén mindhárom lemez dielektrikumból készül. A fázistolás, illetve a csil­lapítás nagysága az elforgatható tápvonalszakasz elforgatási szögével arányos. Központos (koaxiális) tápvonal esetén azonban eddig még nem sikerült olyan egyszerű megoldást találni, mint a négyszögletes vagy kör-kereszt­metszetű hullámvezető esetén. így fázi&tolókémt rendszerint a 3. ábrán feltüntetett elrendezést használták, ahol egyszerűen a központos tápvonal­szakasz hosszúságát növelték a H alakú —7—• tápvonalszakasz felfelé mozgatásával. A leggyak-4. ábrán látható. Ez egy fémréteggel ellátott —8— üvegrudat tartalmaz, mely egy jó-vezető fémcső­vel lefedhető. Most vizsgáljuk azt, hogy központos tápvonal esetén miért nem lehet olyan egyszerű elrende­zést alkalmazni, mint például körkeresztmetszetű hullámvezető esetén. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy a központos tápvonal TEM hullámmódusa tökéletesen körszfcnmetrikus. Tehát ezt a kör­szimmetriát kell megbontanunk ahhoz, hogy a központos tápvonalból könnyen tudjunk kiala­kítani változtatható csillapítót és fázistolót. Ismeretes, hogy a TEM modus konform lekép­zésnek vethető alá. Tehát a feladatunk — és egyúttal a bejelentés lényege — abban áll, hogy a központos tápvonalat egy célszerű konfoírm le­képzéssel átvigyük egy új, leképzett tápvonalba és ott alakítsuk ki a fázistolót és változtatható csillapítót. Konform leképzés gyanánt a YJ — Zo I — z„ z (A) lineáris törtfüggvényt választjuk, mely az (Z) <:' 1 kört az (w) <:' I körbe viszi át. Az eredeti Köz­pontos tápvonal keresztmetszetét, az 5. ábrán lát­hatóan, a —9— w síkon vesszük fel oly módon, hogy a külső vezető belső sugara egyezzen meg az w = 1 sugárral. A leképezett tápvonal kereszt­metszete a —10— z síkon nyerhető. Ha azt akarjuk, hogy a leképzett tápvonal külső konduktorának belső sugara «ne legyen egyenlő az eredeti központos tápvonaléval, akkor

Next

/
Thumbnails
Contents