149900. lajstromszámú szabadalom • Nem kiégett, tűzálló tégla, főként függőtégla, valamint eljárás ennek előállítására

Megjelent: 1962. december 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.900. SZÁM OE—48. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C 04 b Magyar osztály: 80 b Nem kiégetett, tűzálló tégla, főként függőtégla, valamint eljárás ennek előállítására Österreichisch-Amerikanische Magnezit Aktiengesellschaft cég, Radenthein-Kärnten (Ausztria) Feltaláló: Skalla Norbert, vegyészmérnök, Radenthein-Kärnten (Ausztria) A bejelentés napja: 1960. október 17. Ausztriai elsőbbsége: 1959. november- 25. A találmány tárgya nem kiégetett, tűzálló tég­la, főként íüggőtégla, amely egymástól külön al­kalmazott és eltérő tulajdonságú anyagokból ké­szült, valamint eljárás ennek előállítására. A „nem kiégetett tégla" megnevezésen a szokásos megha­tározás alapján a csupán megszárított téglát kell érteni, amely első alkalommal a használata során kerül kiégetésre. A találmány tárgya különösen az égetett magnezit és/vagy kromit alapú tégla. Már eddig is ismert eljárás szerint a forgóke­mencék béleléséhez olyan tűzálló téglákat alkal­maztak, amelyek két, egymástól eltérő fizikai tu­lajdonságokkal rendelkező részből álltak, vagyis a nagy hőfokú kemence belső része felé fordított, különösen nagymértékben tűzálló részből és a hőszigetelő részből, amely a kemenceköpeny szom­szédságába kerül. Ezeket a téglákat a követke­zőképpen állítjuk elő: a külön-külön sajtolás út­ján nyert téglaelemeket tűzálló cement- vagy ha­barcs-masszával, például olyannal, amely anyag­alapanyagból, vízüveg hozzáadásával készül, kö­tik össze, vagy pedig a két téglaelem egyikét elő­re kialakítják, utána sajtolóformába helyezik és ebben — a másik tégla-alkatelem részére való tűzálló anyaggal együtt készre sajtolják. Bárme­lyik eljárást is alkalmazzuk ezeknek a tégláknak az előállításához, mindenképpen két rétegből álló tégla keletkezik, amely rétegek között a határoló felület vízszintesen fekszik. Az ilyenfajta téglák­ban az az egyes tégla-alkatelemeket az egyik ré­szen alkalmazott kiugrásokkal, amelyeknek a má­sik részen bemélyedések felelnek meg, egyesítik egymással, esetleg az érintkezési felületeken al­kalmazott tűzálló cementek segítség vétele mel­lett. Ezen túlrnenőleg ismeretesek az olyan tűz­álló kombinált téglák is, amelyek úgy készülnek, hogy az alapanyagként használt különféle tűzálló­anyagokat rétegesen helyezzük el a sajtolóformá­ban, olyan mennyiségben, amely annyira tölti meg a formát, amennyi a minden részletében tel­jesen elkészített tégla gyártásához szükséges. Ez­után a teljesen egységesen összeálló (monolitikus) tégla készítése érdekében a formában levő anya­gokat egyetlen sajtolási művelettel tömörítve ke­mény egységgé alakítják. Azok az anyagrétegek, amelyeik a téglát alkotják úgy helyezendők el, hogy határövezeteik egymásba fogazottan átnyúlnak. Ezekben a téglákban gyakorlatilag véve szintén vízszintesen helyezkedik el az egyes anyagrétegek közötti átmenet. Az ismertetett kombinált téglákat jórészt akár kiégetett, akár pedig nem kiégetett állapotban is fel lehet használni. Jelen találmány csak nem ki­égetett kombinált téglákra vonatkozik. Ezzel kap­csolatban általánosságban azt lehet mondani, hogy a nem kiégetett téglákban, a kemencében való felhasz­nálás alkalmából, a hőmérsékletnek, ül. a téglákban fellépő hőmérsékletcsökkenésnek megfelelően kü­lönböző övezetek alakulnak ki, aminek következ­ménye egyes téglarészek lepattogzása ill. letöre­dezése. Ez a körülmény különösen a mennyezet­tégláknál és itt is főként a függesztett tégláknál nagy jelentőségű. Megállapítható, hogy a tégla­darabok a kemence üzemeltetésének nem az első szakaszában, hanem csak a kemence első leállása alkalmából hullanak le. Ekkor a téglavastagság rendszerint kb. 200 mm. Ennek a megállapításnak alapján most feltételezhető, hogy a hideg tégla­végtől mintegy 200 mm-re a téglában igen ve­szélyes átmeneti övezet jön létre. Ennek a felte-

Next

/
Thumbnails
Contents