149866. lajstromszámú szabadalom • Eljárás poli-alfa-olefinek színezékek iránti affinitásának javítására

Megjelent: 1962. december 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149 866. SZÁM AI—63. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C 08 b l Magyar osztály: 39 c Eljárás poli-alfa-olefinek színezékek iránti affinitásának javítására Aziende Colori Nazionali Affini ACNA S. p. A. cég, Milano (Olaszország) Feítalaíók: Tessandori Marco és Crotti Argento, mindketten milánói (Olaszország) lakosok A bejelentés napja: 1960. augusztus 1. Olaszországi elsőbbsége: 1959. augusztus 3. A találmány a poli-alfa-olefinek festhetőgégé­nek megjavítására eljárás. Eddig rendkívül nehéz volt kielégítő módon színezett termékeket előállítani szénhidrogén-poli­merekből, mint pl. polipropilénből vagy hosszabb láncú alfa-olefinek polimérjeiből, minthogy e po­limerek csupán szénatomokból és hidrogénato­mokból felépülő (tehát poláros vagy reakcióképes atomoktól ill. gyököktől mentes) szerkezete nem alkalmas arra, hogy fizikai-kémiai jellegű köté­seket képezzen az irodalomból ismert különféle színezékekkel. A műanyagokban oldódó színezékek, amelyek különleges körülmények között a reakcióképes csoportokat nem tartalmazó anyagokban, mint pl. polipropilénben „feloldódni" képesek, az ilyen po­limerek esetében szintén nem vezettek kellő ered­ményre, mert az ilyen „oldódó" színezékekkel ka­pott festékek csak igen csekély mértékű színtar­tóságot mutattak. Meglepő módon azt találtuk, hogy igen élénk színárnyalatokat kaphatunk, ha a poli-alfa-olefi­íieket festés előtt különleges oldószerekkel való kezelésnek vetjük alá. A találmány szerinti eljá­rás a polí-alfa-oleíinék festhetqségénék javítására tehát abból áll, hogy a polimert festés előtt vala­mely alifás, aroomás, hidroaromás, adott esetben helyettesített szénhidrogénekből vagy heterocik­lusos vegyületékből álló, 150 C° alatti, előnyösen 20 C° és 100 C° közötti forrpontú oldószerrel kezeljük. A polimer e találmány szerinti kezelése meg­növeli a színezéknek a polimerbe való behatolá­sát és ezáltal élénkebb és homogénebb színezés létrejöttét, teszi lehetővé. Maga a festés ismert színezékekkel és önmagukban ismert festési eljá­rásokkal történhet. Különösen előnyösen alkalmazhatók erre a cél­ra az olyan műanyagban oldódó színezékek, ame­lyek egy vagy több — esetleg helyettesített — al­ku-, cikloalkil- vagy arilaminocsoportot vagy Jcqm­bináltan többféle ilyen csoportot tartalmaznak molekulájukban. Az ilyen színezékekkel igen élénk festéseket kaphatunk, ha a festendő anyag súlyára számítva 1%-os színezékikoncentrációval dolgozunk,- amikor is a festés után a festőfürdő gyakorlatilag kime­rült állapotban marad vissza. A találmány szerinti oldószeres kezelés hőmér­séklete az illető oldószer természetétől függ, álta­lában azonban a szobahőmérséklet és az illegő oldószer forrpont ja között lehet. A kezelés idő­tartama 1 perc és 1 óra között ingadozhat. A kezelésre alkalmazott oldószernek a polimer­hez viszonyított mennyiségi aránya széles határok között változhat. Az oldószer legkisebb alkalmaz­ható mennyisége az, amely a polimert már teljesen megnedvesíteni képes, az oldószermennyiség felső határát gazdasági meggondolások szabják meg. Az oldószernek a polimerhez viszonyított meny­nyiségi aránya előnyösen 10:1 és 30 : 1 között le­het. A találmány szerinti kezelésre különösen alkal­mas oldószerek a következők lehetnek: könnyű­benzin, Ugróin, benzin, hexán, benzol, toluol, klór­benzol, ciklohexán, etilénbromid, ciklohexilamid és dioxán. Az oldószeres kezelés után az oldószert teljesén vagy csupán részben távolíthatjuk el; ebből a cél­ból' a kezelt anyagot szobahőmérsékleten vagy melegítéssel (de 70 C°-ot meg nem haladó homer-

Next

/
Thumbnails
Contents