149842. lajstromszámú szabadalom • Elektrodinamikus rezgésmérőfej

Megjelent: 1962. november 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •$ ^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.842 SZÁM ME—414. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: G 01 1 Magyar osztály: 42 a1 SZOLGALATI TALÁLMÁNY Elektrodinamikus rezgésmérőfej v Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium, Budapest Feltalálók: Kemény Tamás oki. gépészmérnök (50%), és Bánsági László oki. vili. mérnök (50%), mindketten Budapest A bejelentés napja: 1960. április 8. A találmány tárgya elektrodinamikus rezgés­mérőfej. A mechanikus rezgések mérésének egyik módja az elektrodinamikus rezgésmérőfej alkalmazása A mérőfej házét a vizsgálandó testhez rögzítve, az a vizsgálandó testtel együtt -mozog. A házban elhelyezett nagy energiájú mágnesek két kör­gyűrű-keresztmetszetű légrésben homogén mág­neses teret hoznak létre. A házban rugózó memb­ránokon függő tengelyen egyrészt az egyik lég­résbe nyúló igen nagy 'menetszámú cséve, más­részt a másik légrésbe nyúló jó villamos vezető­képességű anyagbál készült csillapító harang nyer elhelyezést. A rugózó rendszer rezonanciafrekveinciájánál nagyobb frekvenciák mérése esetén a cséve és a csillapító harang a ház rezgését követni nem tudja, ily módon erővonalmetszés jön létre; így a csévében a mérendő rezgés sebességével arányos feszültség ébred. A csillapító harangban keletkező örvényáramok a rezonanciafrekvencia környeze­tében ébredő amplitúdó-nagyítás csökkentésére szolgálnak. A mérőfej szerkesztésének legfőbb irányelve az, hogy a lehető legkisebb súly mellett minél nagyobb legyen az érzékenysége. Kis súly azért fontos, hogy már viszonylag kis tömegű alkat­részek rezgéseinek vizsgálatánál is a mérőfej tö­mege az alkatrészhez képest elhanyagolható le­gyen és ily módon a rezgés jellemzőit lehetőleg ne befolyásolja. Kis súly és nagy érzékenység elérése ellentétes szempontok, mert az érzékenység növelés álta­lában a mágnesek energiájának — így tömegé­nek — és a cséve menetszámának növelésével érhető el. Az eddig használatos elektrodinamikus rezgés­mérőfejeknél a mágnesnek vagy mágneseknek a házhoz rögzítése több alkatrészből álló csavar­menetes szerkezettel történt. Külön alkatrészként volt kiképezve a mágnesrendszerhez erősített, légrést határoló fegyverzet is. Ezek a megoldások egyrészt a sok illeszkedő alkatrész miatt komoly gyártástechnológiai problémát jelentenek és az egyenletes légrés a csavarmenetes kötések miatt alig biztosítható, másrészt a sok vas alkatrész a súlyt feleslegesen növeli. A fémragasztás technológiájának a legutóbbi időben való rohamos fejlődése következtében le­hetővé vált a rezgéstmérőfej bizonyos alkatrészei­nek ragasztással történő egyesítése. Ez nagymér­tékű konstrukciós és gyártástechnológiai egyszerű­sítést, sőt villamos tulajdonságok javítását is ered­ményezi, a szilárdsági jellemzők csökkenése nél­kül. A kísérletileg készített rezgésmérőfejeknél epoxigyanta ragasztót alkalmaztunk, de természe­tesen más nagyszilárdságú fémragasztó is sikerrel felhasználható. A találmány szerinti megoldásnál a mágnest, vagy mágneseket a rezgésmérőfej házához ragasz­tással erősítjük, ezáltal az eddig alkalmazott sok kötőelem kiküszöbölhető, valamint a légrést ha­tároló fegyverzetet közvetlenül a mágnes anyagá­ból köszörüléssel alakítjuk ki. Ily módon a mérő­fej egész belső részét mágnes anyag töltheti ki, miáltal az eddigi eljárásokhoz viszonyítva több­szörös mágnes térfogat alkalmazására nyílik lehe­tőség a mérőfej összsúlyának növelése nélkül, így tehát az eddig gyártott rezgésmérőfejekhez

Next

/
Thumbnails
Contents