149788. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoási elrendezés tűalakú impulzusok előállítására

Megjelent: 1962. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 \J­SZABADALMI LEÍRÁS Nemzetközi osztály: H 03 j ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.788 SZÁM TA—655. ALAPSZÁM Magyar osztály: 21 a1 36 Kapcsolási elrendezés tű alakú impulzusok előállítására Távközlési Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Sasvári Jenő villamosmérnök (90%) és Bóka Andrásné vegyészmérnök (10%), budapesti lakosok A bejelentés napja: 1961. július 20. A nagy csatornaszámú vivőfrekvenciás beren­dezéseknél a szükséges vivőáramnak előállítása egy közös alaposzcillátorból kell hogy történjen avégett, hogy az egyes vivőfrekvenciák stabilitási okokból közös származásúak legyenek. X A vivő­frekvenciák előállításának, szokásos módja tehát az, hogy egy szinuszos hullám alakot termelő ge­nerátor áramát egy harmonikus generátorban sokszorozzák. A kívánt vivőfrekvenciákat, ame­lyek mindig az alapgenerátor frekvenciájának harmonikusai, sávszűrővel választják ki. A harmonikus generátor megoldásának egyik formája a telítési határon túl gerjesztett vas­magos indukciós tekercs felhasználása. Ennél a megoldásnál a szinuszos árammal a telítésen túl gerjesztett indukciós tekercs egy kisütő konden­zátort alkalmazva az eredeti szinusz jelből azonos frekvenciájú tű alakú impulzusok a páratlan számú harrnonikusokat tartalmazzák. A páros számú harrnonikusokat egyenirányítás alkalmazá­sával lehet előállítani. A fent leírt megoldás permaloy, mumetall, ferrit stb. anyagokra készí­tett torroid alakú vasmagokat alkalmaz. A megoldás hátránya, hogy a kellő számú har­monikus tartalom előállításához wattnagyságrendű vezérlő teljesítmény szükséges. A tűimpulzusok meredeksége, szélessége és amplitúdója alig ele­gendő, különösen a nagyobb rendszámú harmo­nikusuknál, a szükséges szint biztosítására. Ezen­kívül az impulzusok alakja, vagyis a harmonikus tartalom nagymértékben változik a harmonikus generátort terhelő fogyasztó impedanciájának, valamint a gerjesztő áram változásainak függ­vényében. A találmány tárgyát képező megoldásnál azok a négyszöghiszterézis hurokkal rendelkező ferrit vasmagok részesülnek előnyben, amelyeknél a hiszterézis hurok területe és a mágneses koer­citív erő minél kisebb. Abban az esetben, ha az impulzusok teljesítményét növelni kívánjuk és ezért növelni kell a ferrit magmér'eteit, ismert tény, hogy a Bsat/Brem viszonyszám lényegesen 0,9 érték alá csökken le. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy megfelelő tűimpulzusok előállításához viszonylag igen nagy gerjesztő tel­jesítményekre van szükség. Ezeket a magokat gerjesztve tehát előállnak az impulzusok. Ha a gerjesztés értékét tovább növeljük, amely már eddig is telítésbe vitte a vasmagot, a telítési folyamatban egy ugrásszerű jelenség következik be. Ennek az a következménye, hogy a differen­ciális permeabilitás billenésszerűen megnövekszik, és ennek eredményeképpen az impulzushullám alak lefutási meredeksége megnövekszik. Tehát a harmonikus tartalom ugrásszerűen szintén meg­nő, illetve egyenletes lesz. E gerjesztési pont kör­nyezetében változtatva a szinuszos gerjesztő áram értékét az eredő tűimpulzus sorozat alakja és nagysága igen nagy mértékben stabillá válik, még az e ponthoz szükséges gerjesztés csökke­nése esetén is. A jelenséget felhasználhatjuk az impulzusok stabilizálására tetszés szerinti méretű ferritmag alkalmazása esetén is. Ha ezek után ezt a gerjesztett tekercset egy meghatározott intenzitású, a torroid síkjára merőleges, vagy párhuzamos, vagy vagy ettől eltérő állandó mág­neses térbe helyezzük, a billenési pont bekövet­kezéséhez kisebb gerjesztő teljesítményre van szükség anélkül, hogy az impulzus hullám alakja megváltozna. Fokozva a külső mágneses tér in­tenzitását, a billenési pont bekövetkezése tovább tolódik el a kisebb gerjesztő teljesítmény felé, az impulzus alakja nem változik, csupán az ampli­túdója. Az eljárást nemcsak a kisebb gerjesz­tésjel elért nagvohb, ^svanletesebb fel­harmonikus tartalom előállítására lehet felhasz-

Next

/
Thumbnails
Contents