149749. lajstromszámú szabadalom • Átváltható felszúróvonalzóval bíró vezető-parallelogramma térképész- és mérőasztal-felszerelésekhez

Megjelent: 4963. május 20. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.749. SZÁM Nemzetközi osztály: FE—505. ALAPSZÁM Magyar osztály: B 43 h 42 a Átváltható felszúróvonalzóval bíró vezető parallelogramma térképész- és mérőasztalfelszerelésekhez VEB Feinmess Dresden cég, Dresden (NDK) Feltalálók: Wolf Günther műszaki szerkesztő, Licrwirth Claus mérnök, Dresden (NDK) A bejelentés napja: 1960. november 29. Az ismert talplemezzel és a párhuzamos eltolás céljára finoimbeállító berendezéssel ellátott, vagy anélküli pár huzamvonalzóval ellátott távcsöves vonalzóknak az a hátránya, hogy a párhuzam­vonalzó csak csekély (maximálisan 40 mm) ki­térést tesz lehetővé. Meghosszabbítónak a párhuzamvonalzóra he­lyezésével ugyan növekszik a hatósugár, viszont csökken, a rajzi pontosság. A párhuzamvonalzóik emellett csak az egyik oldalon, kiváltképpen a talplemez jobb oldalán vannak elhelyezve. A párhuzamvonalzó ily elrendezésének az a hátránya, hogy a távcsöves vonalzó eltolása nél­kül a mérőasztalnak csak a jobb oldalán történő dolgozást tesz lehetővé. További hátrány, hogy az ismeretes párliuzainvQnalzóval ellátott talp­lemezeken, illetőleg alapvonalzókon nincs olyan eszköz, mellyel a céltengelynek a léptékéllel való párhuzamossága beállítható. Ismeretes továbbá felszúróvonalzóval bíró ve­zető-paralelogramma, amely rajzgéphez hasonlít és egy távcsöves vonalzó talplemezére van erő­sítve. Ilyen felszúróvonalzóval bíró vezetőparalelo­grammával való munkánál megnövekszik a mun­katerület és egy műveletiben kivitelezhetők a pár­huzamos és hosszanti eltolások. Ezáltal elérhető, hogy műszereknél, amelyek egy vezetőparalelo­gramimával vannak ellátva, az álláspontot a mérő­asztalon kevesebbszer kell változtatni, miközben főképpen a mérőasztal szélén fekvő kritikus pon­tok kerülhetők el. Elérhető ezáltal továbbá az is, hogy az új pontok egy gombostű segítségével az eddiginél nagyobb pontossággal vihetők fel. itt is hátrányosan hat az egyoldali, kiváltképpen a talplemez jobb oldalán elrendezett vezető­paralelogramma. Hasonlóképpen itt sincs lehető­ség arra, hogy a célélet a léptékéllel párhuza­mosságra be lehessen állítani. A célzási irány fenntartása .mellett, főként rög­zített szemlencse-betekintéssel bíró távcsöves vonalzók esetében a baloldali munka meg van nehezítve, mivel a megfigyelőnek visszapillantás­sal kell dolgoznia és arra kell törekednie, nehogy a tárgylencse-nyílást elfedje. A találmány azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy olyan berendezést alkosson, amely az előbb említett hátrányokat kiküszöböli, valamint a lép­tékéinek a céltengelyhez történő beállítását lehe­tővé teszi. A találmány felszúróvonalzóval bíró vezető­paralelogrammára vonatkozik térképész- és mérő­asz'talfelszerelésekhez, amely azzal tűnik ki, hogy átváltóiberendezés van beiktatva, ez egy rugó­nyomás alatt álló tolóból áll, melynek rögzítő­pecke egy 5 tengely két eltolt furatának egyi­kébe köt be és körhagyó, vagy más efféle útján oldható. A furatok 180°-os eltolása előnyös. A továbbiakban a rugónyomás alatt álló toló gömbretesszel, rugós emeltyűvel, vagy retesz­zárral, vagy hasonló formazáró összeköttetéssel van ellátva a vezetőparalelogramma tengelyének a talplemezhez való helyzetbiztosítása céljából. A felszúróvonalzón előnyösen önmagában ismert beállítóberendezés van elrendezve, amely beállító­csavar elállítása útján egy leptóktengelyen a lép­ték kis mértékű szögelállítását teszi lehetővé. A találmány szerinti előny abban áll, hogy a felszúróvonalzóval bíró vezetőparalelogramma át­váltóberendezése révén a távcsöves vonalzó talp­lemezének bal és jobb oldalán egyaránt fektet­hető és ezáltal az egész mérőasztal a távcsöves vonalzó álláspontjának megváltoztatása nélkül be-

Next

/
Thumbnails
Contents