149725. lajstromszámú szabadalom • Kis- és közepes közúti híd

Megjelent: 1962. augusztus 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0"^­SZABADALM ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.725. SZÁM 19. d. OSZTÁLY - UA-134. ALAPSZÁM SZOGÁLATI TALÁLMÁNY Kis- és közepes közúti híd Üí-Vasáttervező Vállalat, Budapest Feltalálók: Mistéth Endre oki. mérnök, Tari István oki. mérnök, Marosváry János mérnök, mindhárman Budapest A bejelentés napja: 1961. márcitis 8. Kicsiny (2—14 m nyílású) és közepes (14—28 m nyílású) közúti hidak hagyományos része az al­építmény és a felszerkezet. Az alépítmény cölö­pökből, vagy alaptestből és felmenő falból áll. Ez az alépítmény lehet olyan, hogy felszerkezet nélkül, önállóan is megáll, vagy pedig olyan, hogy csak a felszerkezettel képes a hatóerőket hordani. (Kitámasztott hídfős szerkezet.) A felszerkezet ál­talában kéttámaszú szerkezet, ami 10 m nyílásig rendesen lemez, ennél nagyobb nyílás esetén pe­dig bordás, esetleg Hoyer-rendszerű tartók soro­zata, melyek a ferdeség irányában keresztirány­ban össze vannak feszítve. Ettől a hagyományos, ismert szerkezetű hídtól a találmány szerinti híd abban tér el, hogy al­építményét egyforma profilú előregyártott vas­beton gerendákból készült és keresztirányban összefeszített gerendafal alkotja, mely a tetszés szerinti híd-felszerkezettel sarokmerev keretté van összeépítve. Az így készült hídnak az ismert hídszerkeze­tekkel szemben az az előnye, hogy az azonos profilú gerendákból az alépítmény gyorsan ké­szíthető el, mert a helyszíni betonozás megtör­téntével, egyszeri kötési idő után az alépítmény már teherbíró. Ez időben kb. 50%-os megtakarí­tást jelent. Az így készülő alépítmény független a vízállástól és így megépítésénél semmilyen za­varó körülmény nem léphet fel. Azáltal, hogy az alépítmény sarokmereven van a felszerkezettel összeépítve, kisebb belső erők lépnek fel, ami kb. 15—20%-os költségcsökken­tést eredményez. A találmány a rajzon négy különböző, példa­képpeni kiviteli alakjában van feltüntetve. Az 1. ábra: cölöpös híd vázlatos rajza hosszmet­szetben, a 2. ábra: síkalapozású híd vázlatos rajza, hossz­metszetben, a 3. ábra: zárt keretes híd vázlatos rajza hossz­metszetben, a 4. ábra: két nyílású cölöpös híd vázlatos rajza hosszmetszetben, az 5. ábra: az 1—4. ábrák vonala mentén vett metszet, a 6. ábra: az 1—4. ábrák B—B vonala mentén vett metszet. A rajzon —1— jelöli a gerendafalat alkotó előregyártott elemeket, melyek azonos övvel ké­szített I profilú vasbeton gerendák. Ezek egymás­mellé vannak helyezve úgy, hogy a szomszédos gerendák övei érintkeznek egymással és a geren­dák két végénél, kívül, a gerendákra közel merő­leges irányban szabadon vezetett nagyszilárdságú —2— csavaros feszítőrúddal keresztirányban össze vannak feszítve (6.ábra). A gerendák közei a térszínig esetleg csömöszölt betonnal, esetleg földdel vannak kitöltve. Az előregyártott I profilú gerendák sorozatából álló gerendafal a keresztbefeszítés következtében szilárdságilag egy testet alkot és kellő mélységre lehajtott olyan cölöpként működik, mely a függő­leges erőn kívül még a vízszintes erők felvéte­lére is alkalmas. Az elemek lehajtási mélysége és száma rész­ben az altalajtól, részben pedig attól függ, hogy a két hídfő hogyan van megtervezve, nevezetesen úgy, hogy a felszerkezet nélkül önállóan is meg­álljon, vagy pedig, hogy csak a felszerkezettel képes a külső erőket hordani.

Next

/
Thumbnails
Contents