149687. lajstromszámú szabadalom • kihirdetésre nem kerül

Megjelent: 1963. márciua 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#""$• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.687 SZÁM LA—474. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C—04—b Magyar osztály: 80 a 43—56 Eljárás és berendezés kerámiai nyersgyártmány csökkentett víztartalommal való készítésére László György oki. mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1960. március 25. Az agyag alapanyagú kerámiai gyártmányok nyersanyagát oly módon kell megmunkálni, hogy a formázásra kerülő massza és a megformázott nyersgyártmány homogén legyen, valamint, hogy a formázás szakadás-, repedés- és rétegződés­(struktúra-) mentesen legyen elvégezhető. Ennek érdekében a kerámia massza megmunkálása és formázása tekintélyes mennyiségű víz hozzáadá­sával történik. Ennél a „nedves eljárás"-nak ne­vezett módszernél a víz hozzáadása egyrészt a nyersmassza viszkozitását csökkenti, plaszticitá­sát növeli és ezáltal könnyen gyúrhatóvá teszi, másrészt a formázás során fellépő súrlódást je­lentékenyen csökkenti. Az agyagmassza feldolgo­zásához felhasznált vizet égetés előtt a nyers­gyártmányból el kell távolítani, mert a hozzávető­legesen 30% körüli mennyiségre tehető víztarta­lom az égetés során a gyártmány összerepedezé­sét, alaktorzulását, sőt szétesését is előidézheti. A nyersgyártmány szárítása gazdaságtalan és ké­nyes művelet, mert a mesterséges szárítás költsé­ges, a természetes szárítás helyigényes és emel­lett a megengedettnél gyorsabb szárítás ugyan­csak a nyersanyaggyártmány hasznavehetetlenné válását idézi elő. Különösen jelentős hátránnyal jár a nedves el­járás alkalmazása a durvakerámiai iparban, ahol a nagytömegű gyártás tekintélyes szárító kapa­citást igényel, akár a költséges műszárítás, akár a helyigényes, szárító színeikben történő szabad­szárítás, akár pedig a szabad ég alatti, úgyneve­zett bankettákon való szárítás kerül alkalma­zásra. Az utóbbi két esetben az időjárás behatá­sára tekintélyes nyersanyaggyártmánymennyiség megy tönkre. Ezért nagy jelentőséggel bír a ke­rámiai gyártmányok előkészítésénél és formázá­sánál a vízadagolás csökkentése. Bár világszerte az érdeklődés középpontjában áll a csökkentett víztartalommal való kerámiai gyártás módszeré­nek kidolgozása és az égetést megelőző szárítási művelet teljes kiküszöbölése vagy legalább az időtartamának jelentékeny csökkentése, a feladat megoldására mindmáig nem került sor. A találmány célja olyan eljárás kidolgozása, mellyel a kerámiai gyártmányok nyersmasszájá­nak megmunkálása és formázása olyan csekély víztartalommal végezhető el, amely a megformá­zott gyártmán;/ kiégetését az ezt megelőző szárí­tási művelet teljes vagy részleges kiküszöbölésé­vel lehetővé teszi anélkül, hogy a gyártmány ki­égetése során eltávozó nedvességtartalom a gyártmány rongálódását idézné elő. A találmány tárgya eljárás égetett kerámiai, gyártmányok nyersmasszájának csekély víztarta­lommal való megmunkálására, és formázására, to­vábbá berendezés az eljárás foganatosítására. Az eljárás azon a felismerésen alapul, hogy a kerá­miai anyagok tixotrop tulajdonságúak, tehát bizo­nyos körülményék között viszkozitásuk lecsökken, illetve plaszticitásuk megnövekszik. Ilyen körül­ményeket állít elő a vízadagolás, de ilyen körül­mények következnek be abban az esetben is, ha a kevés vízzel nedvesített kerámia massza valami­lyen oknál fogva rezgésbe jön. A találmány tárgyát képező eljárás tehát abból áll, hogy a kerámiai masszát — mely bányanedves állapotú, vagy cse­kély vízmennyiség hozzáadásával nedvesített — a masszaelőkészítés minden művelete során vib­rátor alkalmazásával rezgésbe hozzuk és ezzel megmunkálhatóságát oly mértékben megnöveljük, mint amilyen mértékben ezt az eddigi eljárások­nál alkalmazott nagyobb mennyiségű víz hozzá­adása tette. A tapasztalat szerint az eddig alkal­mazott eljárásokhoz képest mintegy a felére csök­kentett vagy még annál is kevesebb vizet tartal­mazó nyersanyag a vibrálás következtében ugyan­olyan könnyen gyúrható, keverhető, sajtolható és

Next

/
Thumbnails
Contents