149685. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mágneses anizotrop porok mágneses térben való sajtolására

Megjelent: 1962. szeptember 30. MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG •jr -ÍS­Ä^ k> Nemzetközi osztály: H 01 d OKSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149 685 qZA.M KO-1568. ALAPSZÁM Magyar osztálv; 21 g 29—Ü5 SZOLGALATI TALÄLMÄNY Eljárás mágneses anizotrop porok mágneses térben való sajtolására Kőbányai Vas- és Acélöntődé, Budapest Feltalálók: Nagy Endre gépészmérnök és Szűcs Endre kohómérnök, Budapest A bejelentés napja: 1960. december 24. Ismeretes, hogy az utóbbi időben egyes terü­leteken az ötvözött és öntött mágnesek helyett porkohászati úton előállított zsugorított mágne-> sek kerültek felhasználásra formálhatóságuknál, olcsóbb anyagiaknál és nagy koercitív erejüknél fogva. A remanencia értékének növelése céljából szük­ség van a hexagonális szerkezetű kristályszem­cséknek a mágnestér erővonalaival egyező irányú, lehetőleg párhuzamos elhelyezkedésére. Ezt oly módon érik el, hogy a sajtolási mágnes térben eszközük, amelynek iránya egybeesik a kiadott kész mágnes erővonalainak irányával. A szemcsék megkívánt irányba való elhelyezkedését a por részecskék egymásközötti súrlódása nagymértékben akadályozza. A szemcsék minél' nagyobb száza­lékú erővonal irányban való befordulására és a súrlódás leküzdésére több eljárás ismeretes. Ilyen ismert eljárás pl., hogy a porból vala­mely folyadékkal szuszpenziót készítenek, amely szuszpenzióból a folyadékot szűrővászon és a sajtolószerszám bélyegén elhelyezett csatornákon át a mágnestérben eszközölt sajtolás közben von­ják ki. Az eljárás hátránya, hogy maga a sajto­lási eljárás és az ehhez való szerszám rendkívül bonyolult. A folyadék eltávolítására a mikron nagyságrendű port tartalmazó szuszpenzióból vákuumszivattyút kell alkalmazni, ami a sajto­lási időt meghosszabbítja és így a gyártási költ­ségeket megemeli. Az eljárás legfőbb hibája, hogy a zsugorítás közbeni szárítás a nedvesség végleges eltávolítására repedéseiket idéz elő és így a selejt százalék magas értékű. Ismeretes olyan eljárás, amelynél a porokat száraz állapotban lassan és lazán szórják a mág­nesestérben elhelyezett szerszám üregébe a szem­cséknek a megkívánt irányban való elhelyezke­dése céljából. Ezen eljárásnál igen finom lyuk­beosztású szitákat kell alkalmazni. Az eljárás hátránya, hogy a por beszorását mágnesestérben kell eszközölni, ami meggátolja a sajtolószerszám teljes keresztmetszetének egyenletes kitöltését, mert a szemcsék erővonalak irányában helyez­kednek el egymáshoz tapadva a sajtolószerszám tengelyével párhuzamosan és így az erre merő­leges irányban nem oszlanak el egyenletesen. A laza feltöltés folytán a sajtolás időtartama ugyan­csak hosszadalmas és így megdrágítja a terméket. Problémát jelent az ismert eljárásoknál a rideg és nehezen sajtolható porok esetében a sajtolást megkönnyítő kötőanyag beadagolása. Ezen kötő­anyagot a imagines térben történő irányítás előtt nem célszerű a porhoz keverni, mert ezzel a mágnesesen rendezetlen szemcsék összetapadását (agglomerációját) segítenénk elő és erősen gátol­nánk a szemcséknek a kiváltságos irányba való befordulását a sajtolás művelete alatt alkalmazott mágnestér hatására. A kötőanyag megfelelő mó­don való alkalmazása súlyponti feladat nemcsak a sajtolás megkönnyítésére, hanem a késztermék éleinek és sarkainak tárolásánál és szerelésénél való letöréseinek megakadályozására. Fenti hátrányokát küszöböli ki a találmány szerinti eljárás, mely szerint a sajtolást száraz mágneses anizotrop-porral eszközöljük, oly módon, hogy a sajtolószerszámba egy munkadarabhoz szükséges száraz por egész mennyiségét egyszerre töltjük be a mágnestér kiképzése előtt és a szem­csék egyenletes helyezkedésére a mágnestér ki­képzése előtt elindított és a mágraestértoen folya­matosan gáz, pl. levegő befúvatását alkalmazzuk porózus kiképzésű sajtoló bélyegeken keresztül, valamint a sűrített gáz lefúvása közben az irá­nyítás megtörténte után a sajtolást könnyítő, va­lamint kötőanyagot a sűrített gázzal porlasztva adagoljuk a kívánt mennyiségig a hengertérbe.

Next

/
Thumbnails
Contents