149640. lajstromszámú szabadalom • Eljárás keresztkötéseket tartalmazó etilénpolimerek előállítására

Megjelent: 1962. július 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #*% SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.640. SZÁM 39. c. OSZTÁLY — SE—1051. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás keresztkötéseket tartalmazó etilénpolimerek előállítására Műanyagipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Simon Artúr és Gór Nagy Sándorné vegyészmérnökök, Budapest A bejelentés napja: 1961. március 9. A találmány tárgya kettőnél több funkcióé hellyel rendelkező, ún. térhálásító komonomerrel kopolimerizált, keresztkötéseket tartalmazó, el­ágazó etilén polimerek előállítására szolgáló el­járás. Ismeretes, hogy etilén számos monomerrel kopolimerizálható, a kopolimerek ' azonban bizo­nyos célokra nem mutattak sem kielégítő mecha­nikai tulajdonságokat, sem megfelelő vegyszer­es hőállóságot. Mindezek a komonomeretk olyan vegyületek voltak, melyek a polietilén lánc tag­jaiként beépültek a polimerbe, azonban a lánc lineáris szerkezetét lényegében nem változtatták meg. Négy funkciós hellyel rendelkező monomerek kopolknerizálására történt már kísérlet, azonban a kísérletek eredményeképpen 'megállapítást nyert, hogy ilyen kopolimerizáció nem vihető ki. (I. G. F. D'Aleilio és C. C. Brüschweüer, Kumst­stoff-Plastics 6, 37, 1959.) Ezekhez a próbálko­zásokhoz etilént divinilbenzoHal akartak kopoli­merizálni. Kísérleteink során .(megállapítottuk, hogy az alkalmazott körülményeik között valóban nem polimerizálható etilén többfunkciós komonomer­rel, mert ez utóbbinak nagyfokú reakciós kész­sége gyors hoimopolíiimerizációíbiain térhálósító tömb­polimerizációt eredményez, mely nem vezethető egyenletes kopolimerizátum előállításáig. A tér­hálósító komponens homopolimer rögöket alkot, melyek minden további feldolgozásra alkalmat­lanok. Megállapítottuk, fenti közismert nézettel szem­ben, hogy találmányunk szerint kettőnél több funkciós hellyel rendelkező, ún. térhálósító ko­monotmerek is kopolimeirizálíhatók etilénnel. Azt a meglepő tényt tapasztaltuk ugyanis, hogy meg­felelően kialakított polimerizációs rendszeriben a térhálósító •komonomer folyamatos adagolása mellett az egyenletes polimerizáció terméke olyan kopolimer, amelyben a beépült többfunkciós komponens egyenletes eloszlásra utaló előnyös hatást biztosít, a termék hőállósága, mechanikai tulajdonsága és vegyszerállósága nagymértékben javul, és e mellett a folyamat jól kézben tartható. A megfelelő polimerizációs rendszer kialakítá­sához a találmány értelmébein olyan iniciátort alkalmazunk, amely a periódusos rendszer I—III. csoportjába tartozó fémek alkilvegyületét és át­meneti fémek haloidjait tartalmazza, ún. Ziegler-Natta rendszerű kombinációiban,' és ennek az is­mert iniciator rendszernek a mennyiségi viszo­nyait úgy állítottuk ke, hogy a polimerizáló rend­szerre, ill. • annak közegére (oldószerére) számítva 0,05—3 súly%-ot alkosson, célszerűen 0,4—0,6 sűly% között legyen, a kétféle vegyület aránya a 0,5—5 mólarány között, célszerűen :0,8—1,2 kö­zött legyen. A találmány szerinti eljárást célszerű kis túl­nyomással lefolytatni. A túlnyomásnak az 5 at-t nem kell meghaladni, sőt, elegendő; ha 2,5—3 at között választjuk. A komponensek aránya tág határok között variálható. Az- adagolt kómonomerek - mennyisége már 1% felett észrevehető minőségi javulást okoz, mennyiségük 30%-ig növelhető anélkül, hogy a kopolimer a jellegét elvesztené. Termé­szetesen a mennyiségi viszonyok beállítása alkal­mazkodik a találmány értelmében az alkalmazott komonoimerek minőségéhez és a beállítandó mi­nőséghez. Kettőnél több funkciós hellyel rendel­kező, térhálósító komonomerekként előnyösen al­kalmazhatjuk az alábbi csoport bármelyik vegyü-

Next

/
Thumbnails
Contents