149615. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új p-aminofenoxialkánok előállítására

Megjelent: 1962. december 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 NJ­SZABADALMI LEÍRÁS Nemzetközi osztály: C 07 c 4 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.615 SZÁM MA—985. ALAPSZÁM Magyar osztály: 12 q 1—13 Eljárás új p-aminofenoxialkánok előállítására May and Baker limited cég, Dagenham (Essex, Anglia), mint Collins Raymond Frederick, Harold Wood (Essex, Anglia) és Davis Michael, Up minster (Essex, Anglia) jogutódja A bejelentés napja: 1960. szeptember 17. A találmány eljárás gyógyászatilag hasznosít­ható új p-aminofenoxialkánoknak, valamint az e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógy­szerkészítményeknek az előállítására. A találmány szerinti eljárással előállításra ke­rülő új p-aminofenoxialkánok az alábbi (I) álta­lános E képletben Rj és R, azonos vagy különböző jelentésűek lehetnek, és pedig jelenthetnek hid­rogénatomot vagy rövidszénláncú alkil- vagy hid­roxialkil-gyököt, R3 hidroxi-, acetoxi- vagy rö­vidszénláncú hidroxialikoxi-gyököt, vagy vala­mely —X—Y gyököt jelenthet, mely utóbbiban X kénatomot vagy —SO— vagy —SO,— csopor­tot, Y pedig rövidszénláncú alkilgyököt, acilami­dofenil-, benzil- vagy rövidszénláncú hidroxialkil­gyököt képvisel, végül pedig R+ alkil-, aralkil­vagy ftálimidoalkil-gyököt jelenthet. A fenti ve­gyületek előállíthatók valamely savval képezett addíciós só alakjában, továbbá ha R, és R, a fenti képletben hidrogénatomokat képviselnek, f ormai­dehid-biszulfit-vegyület alakjában is. Az R4 he­lyettesítőnek megfelelő alkilgyök, ill. az e he­lyettesítőnek megfelelő aralkil- vagy ftálimidoal­kil-gyökben szereplő alkilcsoport előnyösen 5—9 szénatomot tartalmazhat. A fenti meghatározások­ban szereplő „rövidszénláncú" gyökök alatt olyan gyökök értendők, amelyek legfeljebb 6 szénato­mot tartalmaznak. A találmány szerinti eljárással előállítható új p-aminofenoxialkánok elsősorban a schistosomia­sis (bilharziosis) ellen mutatnak értékes gyógyha­tást. Különösen előnyösek gyógyászati szempont­ból azok a vegyületek, amelyek fenti (I) általá­nos képletében Ra és R, hidrogénatomot, R 4 pe­dig alkil- vagy ftálimidoalkil-gyököt képvisel. A gyakorlati szempontból legfontosabb vegyületek a következők: l-(4-amino-2-hidroximetil-fenoxi)-oktán, l-(4-amino-2-etiltiometil-fenoxi)-oktán, l-(4-amino~2-metánszulfomlmetil-fenoxi)-oktán, l-:(2-p-acetamidofemlfurf;onil-4-amino-fenoxi)-ok~ tán, 1- (4- amino-2- hidroximetil -íenoxi)- 5- ftálimido­-pentán, valamint a felsorolt vegyületek sói. A találmány szerinti eljárás egyik lehetséges kiviteli alakja esetében a fenti (I) általános kép­létű p-aminofenoxialkánok előállítása oly módon történhet, hogy valamely alábbi (II) általános kép­letű p-nitrofenoxialkánt 0 — R, — ahol R3 és R 4 jelentése megegyezik a fentebbi meghatározás szerintivel — redukcióinak vetünk alá a nitro-csoport aminocsoporttá történő reduk­ciójára alkalmas ismert módszerekkel, majd — amennyiben ez kívánatos — a kapott termék pri­mer aminocsoportját valamely Rí \ R2 / szekundér vagy -(tercier aminogyökké (amelyben R, hidrogénatomot, R, pedig rövidszénláncú al­kil- vagy hidroxialkil-gyököt, vagy pedig R, és R, egyaránt rövidszénláncú alkil- vagy hidroxialkil-

Next

/
Thumbnails
Contents