149564. lajstromszámú szabadalom • Talajlazító készülék

Megjelent: 1962. augusztus 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.564. SZÁM 45. a. 6—40. OSZTÁLY — SA—1301. ALAPSZÁM Talajlazító készülék Horváth Béla oki. gépészmérnök (Gara) 35%, Szabó István mezőgépész (Budapest) 35%, Tóvízi Imre oki. gépészmérnök (Budapest) 10%, Pusztai József áll. gazd. igazgató (Gara) 10%, Haralyi Ervin főagronómus (Gara) 10% A bejelentés napja: 1960. szeptember 2. A találmány talaj lazító készülékre vonatkozik. Ismeretes, hogy a mezőgazdasági művelésben sokszor van szükség arra, hogy a felszíni szántás alatti talajréteget bizonyos mértékben meglazít­suk. Ezzel a lazítással elérjük, hogy a talaj több nedvességet tud a növényzet számára tárolni, ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy a növény gyökere nagyobb mélységbe hatolhasson le. Ily módon kiküszöbölhetjük, vagy csökkenthetjük az aszálykárokat és jelentős mértékben fokozhatjuk a terméshozamot. Szükség lehet a talajlazításra erdő, vagy gyümölcsös telepítésekor is, továbbá olyankor, ha helytelen és állandóan^ egy szinten végzett művelés következtében a művelt réteg és az altalaj között tömődött réteg keletkezett. A talajlazítás mindeddig olyan talajlazító szer­számmal történt, amely lényegében egy-egy a szükséges mélységbe lehatoló késből állott. Ez azonban céljának nem tudott kellőképpen meg­felelni. Egy-egy késnek ugyanis a kívánt mély­ségben történő vontatása akkor, amikor a kés tel­jes hosszában egyirányú mozgást végezve végig­hasítja a talajt, meglehetősen nagy erőt igényel, tehát erősen munkaigényes. A másik hátránya ennek az eljárásnak, hogy tulajdonképpen a jó fellazítás csak akkor következnék be, ha a kések annyira sűrűn volnának elhelyezve, ami már a vonóerő igen nagy mértékű megnövekedése mi­att gyakorlatilag megvalósíthatatlan. Olyan sűrű kések azonban egyben annak a lehetőségét is megteremtik, hogy a két réteg bizonyos mérték­ben keveredjék, ami viszont a mezőgazdasági művelés szempontjából káros lehet, mert egyes altalaj a szántott talajba keveredve arra mérgező hatással lehet. A találmány mindezt a hátrányt kiküszöböli és olyan talajlazító készüléket szolgáltat, ameíy a talajt sokkal kisebb vonóerő igénybevételével gyakorlatilag a szántás teljes szélességében sokkal tökéletesebben lazítja fel. A találmány lényegét az előrehaladás közben a talajellenállásának hatására a haladási irány mint tengely körül forgómozgást végző, orrán csú­csos és hátrafelé szélesedő csavart szárnyfelületek­kel ellátott idomtest képezi. Ez a talajlazító idom­test célszerűen az ekével oly módon van össze­építve, hogy egy-egy idomtest egy-egy eketest alá kerül és olyan késszerű tartószárra van csap­ágyazva, amely az idomtest mögött nyúlik be a talajba. Célszerű, hogy a tartószárnak a csapággyal szomszédos szakasza hátrafelé emelkedő ferde vo­natozással legyen kiképezve, mert különben a csapágy mögött a tartószárra az előrehaladás köz­ben beakadó gyökérzet reárakódva stb. egy időn túl már az idomtest forgómozgását is akadályoz­hatná. Ferde kiképzéssel azonban egyrészt az itt beakadó gyökereket stb. az idomtest körzetéből felfelé eltávozik, másrészt a kés ferde éle vágó hatására kettéválik. Maga az idomtest előrehaladva a talajban elő­re fúródik és a talajnak a csavart szárnyfelüle­tekkel szemben ható ellenállása következtében for­gómozgást végez. A forgómozgás a talajszemcsék­re oldalirányú nyomást gyakorol és ezzel a talajt megmozgatja és fellazítja. Ez a fellazító hatás el­sősorban a forgó szárnylapátok hátulsó legnagyobb átmérőjű kör szelvényére terjed ki, de hatása en­nek közelében is tapasztalható. Ezért ennek a körnek megfelelő méretű megválasztásával és az idomtesteknek megfelelő sűrűségével (pl. minden eketestnek egy-egy talajlazító idomtestet megfe­leltetve) a talajt az eketestek alatt teljes széles­ségben meglazíthatjuk. A talaj lázítót azonban az eketestektől függetlenül is, mint önálló talajlazító készüléket is használhatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents