149444. lajstromszámú szabadalom • Szőlőművelésre alkalmas, öncsörlő sé magajáró hidas eszközhordozó

Megjelent: 1962. július 31. MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.444. SZÁM 45. a. 6—40. OSZTÁLY — ME-417. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Szőlőművelésre alkalmas, öncsörlő és magajáró hidas eszközhordozó Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet, Budapest Feltalálók: Bakos István gépészmérnök, Gerencsér Attila mérnök, Hományi Antal szakmunkás, Jakovácz Jenő laboráns, Kiss Ferenc laboráns, Kocsondi Antal agronómus, Seresi Béla szak­munkás, Budapest A bejelentés napja: 1960. május 4. A szőlőtermesztés nemzeti jövedelme jóval na­gyobb az átlagnál és ez a megállapítás fokozottan vonatkozik a homoktalajok kultúráira. A magyar­országi szőlőterületeknek több mint felét kitevő homoki telepítések adottságai azonban a gépesí­tés szempontjából annyira kedvezőtlenek, hogy ezeknek a szőlőknek a megmunkálása még ma is nagyrészt kézi erővel történik. A megoldás külföldi mintára sem történhetik, mert a speciá­lis hazai viszonyoknak megfelelő erőgépek sehol sem állnak rendelkezésre. A homoki szőlők mű­velésének gépesítésére elsősorban megfelelő erő­forrásra lenne szükség, melyre nézve beható kí­sérletek és tanulmány után megállapítható, hogy az erőforrásnak a következő követelményeket kell kielégítenie: Agrotechnikai követelmények: 1. Az eszközhordozó alkalmas legyen minden fontosabb szőlőtermesztési munkára (permetezés, kapálás, nyitás, fedés stb.). 2. Alkalmas legyen bármily, a gyakorlatban előforduló magasságú támaszrendszer áthidalá­sára. 3. .Nyomtávállítási lehetősége feleljen meg a szokásos sortávolságoknak. 4. Üzembiztosan lehessen az eszközhordozóval dolgozni a leglazább, új telepítésű futóhomokon is. 5. Teljesítménye elegendő legyen ahhoz, hogy könnyebb munkáknál 6—7, nehezebb talaj mun­káknál a 3—4 km/óra sebességet lehessen elérni, talaj munkáknál 3 sor, növényvédelemnél 5 sor egyidejű megmunkálásával. 6. A gépet egy erríber kezelhesse, és végül 7. nagy terjedelem ellenére közúti forgalomra lehessen átalakítani. A fenti agrotechnikai követelmények mellett az eszközhordozónak még a következő műszaki követelményeket is ki kell elégítenie: 1. Valamennyi munkát csupán egyetlen motor­ral lehessen elvégezni és ugyanaz a motor alkal­mas legyen arra is, hogy az eszközhordozót mint magánjáró járművet lehessen használni nagy vonó­erőt nem igénylő munkáknál, továbbá a munka­helyre való kijutás és onnan visszajutás céljaira. 2. A hidas kivitel hídszerkesztés végzendő bo­nyolult és nehézkes áthajtás nélkül lehessen biz­tosítani a szükséges vonóerőt, amely 800—1000 kg-ot is elérhet. 3. Az eszközhordozó mindkét haladási irányban tudjon hasznos munkát végezni gyakorlatilag véve üres járások nélkül, amihez csörlős vontatás ese­tén megfelelő kötélfektetésre van szükség. 4. Futóhomokon is nagy élettartamú járószer­kezettel rendelkezzék, figyelembe véve többek között azt, hogy a szokásos hernyótalp futóhomo­kon rendkívül nagy kopásoknak van kitéve. 5. A vontatási teljesítményszükséglet csökken­tése végett, továbbá, hogy a laza talajon való járás könnyebb legyen, a gép súlyát minimálisra kell csökkenteni. A találmány elsősorban azon a megismerésen alapszik, hogy a szőlőművelés gépesítése a hazai speciális viszonyok között, a laza homokon tele­pített szőlők számára traktoros vontatással nem oldható meg, mert a fenti követelmények mara­déktalan kielégítése traktorokkal mind ez ideig nem sikerült. Ezért a találmány értelmében olyan eszközhordozót alkalmazunk, amely munka közben

Next

/
Thumbnails
Contents