149426. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályos digitálszglükozidok, különösen A és C lanatozid előállítására

Megjelent: 1962. június 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS OKSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.426 SZÁM 12. o. 26—27. : *'.' h. 1—8. OSZTÁLY — AE—90. ALAPSZÁM Eljárás kristályos digitáliszglükozidok, különösen A és C lanatozid előállítására VEB Arzneimittelwerk Dresden, Radebeul (Német Demokratikus Köztársaság) Feltaláló: Dittrích Frank vegyészmérnök, Dresden A bejelentés napja: 1959. január 26. Német Demokratikus Köztársaság-belí elsőbbsége: 1958. május 14. Ismeretesek már eljárások a lanatozid összpre­parátumnak A, B és C lanatozidra való felibointá­sára, valamint eljárások, amelyeknek célja csak az egyik lanatozid, például a C elkülönítése. Ezek szerint az eljárásck szerint úgy járnak el, hogy a lanatozid glükozidak keverékét tartalmazó készítményt vízzel nem elegyedő szerves oldó­szerben, vízzel elegyedő szerves oldószer hozzá­adásával feloldanak. Az így nyert oldatot vízzel összerázzák és a keletkező rétegeket, amelyek mindegyike az A, B és C lanatozidok egyikének túlnyomó részét tartalmazza, elválasztják. Ezeket a rétegeket további tisztítás céljaiból is­mételtem ugyanennek az eljárásnak vetik alá, míg az elkülönített lanatozidok állandó jellemzőket mutatnák. Ily módon olyan glükozidokat nyernek, ame­lyek a Keller-féle színrealkció alapján tisztának mondhatók. Hátrányai ennek az eljárásnak a nagy oldószerfeKhasználás, amelyet az egyes fázisok hat­szor is ismételhető kirázása okoz, valamint az egyes fázisok többszöri íbesűrítése, ami nagy ener­giaráfordítással van összekötve. Az eljárást külö­nösen az adagonkénti feldolgozás teszi bonyolult­tá. Ismeretes továbbá, hogy a C lanatozid leválasz­tására szolgáló eljárást oly módon egyszerűsítet­ték, hogy a lanatozid összpreparátunmak vízzel elegyedő és vízzel nem elegyedő oldószenből álló elegyben történő feloldása után vízzel legalább fél órán át kirázták. Egy napi állás után a vizes­metanolos fázist leválasztják és vákuumban be­sűrítik. Lehűlés után C lanatozid 'kristályosodik ki. Ez az eljárás azonban nem vezet tiszta glükozi­dok előállításaihoz, ha a lanatozid ösiszprepairátum­ban jelentős mennyiségű B lanatozid található és ezzel kapcsolatban nagyobb határréteg lép fel. Tiszta glükozidok nyerése érdekében a kirázást ennél az eljárásnál is ismételten kell elvégezni. Mivel a főleg C lanatozidot tartalmazó fázisban még k!b. 20% A lanatozid és a főleg A lanatozidot tar­talmazó fázisban még kb. 30% C lanatozid talál­ható, mind a tiszta C lanatozid előállítása, mind ennek kvantitatív kinyerése szempontjaiból hátrá­nyos, ha csak a metanolos-vizes fázis kerül fel­dolgozásra. A találmány célja, hqgy az A és C lanatozidot folytonos eljárással tisztán és kvantitatív kiter­meléssel a legkisebb oldószer felhasználással állít­suk elő. A találmány szerinti eljárásnál úgy járunk el, hogy kristályosított, :kb. 44—50% A-lanatozidot, 15—20% B-lanatozidot és 30—35% C-lanatozidot tartalmazó összlanatozid-preparátumból indulunk ki, melyet alkoholban, célszerűen metanolban ol­dunk. Ehhez vízzel nem elegyedő oldószerként klórozott szénhidrogént, célszerűen kloroformot adunk, az elegyet vízzel kikeverjük, mikor is a szokásos ihánom réteg keletkezik, melyek egyike túlnyomóan A-lanatozádot, másika túlnyomóan C-lanatozidot tartalmaz, míg a köztes fázisibam B-la­natozid van. A közbenső réteget elkülönítjük, a felső és alsó fázisokat külön-külön bepároljuk. A maradékokat, melyek főleg A- és C-lanatozid­ból állnak, egyesítjük, újból feloldjuk és ezt az oldatot klórozott szénhidrogén'ből, célszerűen klo­roformlból, továbbá vízzel elegyedő oldószerből, és víziből álló, egymással szemiben telített oldó­szer keverékhez adagoljuk, majd az O'Keeffe-sze­rinti ellenáramú eljárással megosztjuk és a ke­letkező fázisok (bepárlása után, a felső fázisból

Next

/
Thumbnails
Contents