149422. lajstromszámú szabadalom • Elektronikus elrendezés kis egyenáramok mérésére

2 149.422 A találmány tárgyát kiviteli példám, rajzok alap­ján ismertetjük részletesebben. Az 1. álbra olyan alapkapcsolást mutat, amely­nél az ellencsatoló áramot a kimenő feszültség­ből kapjuk. A 2. ábra olyan alapkapcsolást mutat, amelynél az ellenesatoló áramot a kimenő arámiból vezet­jük le. A 3. ábrán olyan alapkapcsolás látható, amely­nél az ellenesatoló áramot a Kimenő feszültség bői kapjuk és külön érzékenység-szabályozással van ellátva. Aszerint, hogy az ellencsatoló áramot a kimenő feszültségből, vagy a kimenő áramból kapjuk, az­az a hatásos kimenő ellenállást lecsökkentjük vagy megnöveljük, az integráló tagot párhuzamosan (1. ábra), vagy soriban (2. ábra) kapcsoljuk az erősítő kimenettel (a jelzőműszerrel). Az 1. ábrán. 6 egyenfeszültségerősítő látható, amelynek kimenetére 5 jelzőműszer mellett egy LntegrálóLag van kapcsolva, amely 2 ellenállás­ból és 3 kondenzátorból áll. Az integirálótag és az erősítő bemenet közé van kapcsolva 1 ellencsato­ló kondenzátor. A találmány szerinti kapcsolásnak az a következtménye, hogy az 1 ellencsatoló kon­denzátoron az erősítő kimenő feszültségével ará­nyos feszültségváltozás van, aminek az a követ­kezménye, hogy us kimenő feszültséggel arányos b ellencsatoló áram folyik. A 6 erősítő erősítése akkorára, van választva, hogy az i-> ellencsatoló áram közel egyenlő legyen a bemenő i-, áraimmal és az egész elrendezés erősí­tése csak az 1 ellenesatoló kondenzátortól és az integráló tag 2 ellenállásától és 3 kondenzátorától függ. A 4, illetőleg 7 kapcsoló a 3, illetőleg 1 konden­zátor kisütésére szolgál és hosszú mérésidők ese­tén vannak működtetve, ha az u„ <K U2 integrá­ciós föltétel már nincs teljesítve. Az érzékenysé­get meghatározó 1, 2, 3 alkatrészeket a technika mai állása szerint viszonylag stabil és pontos ki­vitelben lehet elkészíteni úgy, hogy a találmány szerinti elrendezéssel szélsőségesen kicsiny ára­mokat is nagy pontossággal lehet mérni. Igen kis frekvencia vándorlású egyenáramú erősítés és az árameliencsatolás következtében a jelzés rövid idő alatti beállása azáltal lehetséges, hogy a 6 erősítő bemenő ellenállását nagyon nagyra, választjuk, például azáltal, hogy elektrornéteres erősítőt al­kalmazunk. A 2. ábra, ugyanezt az erősítő elrendezést mu­tatja, de itt az 1. ábrával szemben az a különb­ség, hogy a 6 erősítő kimenő árama sorba kap­csolt 5 jelzőműszeren és 10 ellenálláson keresztül folyik és ezen ellenálláson létrejövő feszültség­esését vezetjük a 2 ellenállásból és 3 kondenzá­torból álló integráló tagira. A 3. ábra hasonló elrendezést mutat, amelynél azonban külön járulékos érzékenységszabályozást alkalmazunk azáltal, hogy a 2, 3 integráló tagot egy, az erősítő-kimenetre kapcsolt feszültségosztó­hoz csatlakoztatjuk, amelynek u'a a kimenő fe­szültsége. A feszültségosztó például 8 és 9 ellen­állásokból van fölépítve. Szabadalmi igénypontok: 1. Elektronikus elrendezés kis egyenáramok mé­résére, azzal jellemezve, hogy egyenáramú erősí­tőben (6) áramvisszacsaitolás céljára ellen csatoló kondenzátor (1) van, amelynek az egyenáramú erősítő kimenő feszültségével (1. ábra) vagy ki­menő áramával (2. álbra) arányos feszültségválto­zását szolgáló, integráló tag (2, 3) az erősítő ki­menetére van kapcsolva. 2. Az 1. igénypont szerinti elektronikus elren­dezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az integrálótag (2, 3) — érzékenységének szabályo­zására — az erősítő kimenetre kapcsolt feszült­ségosztóhoz (8, 9) van csatlakoztatva. (3. ábra). 3. Az 1. igénypont szerinti elektronikus elren­dezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az érzékenység szabályozás'' céljára több átkapcsolha­tó ellenesatoló kondenzátora, vagy egy változtat­ható kapacitású ellencsatoló kondenzátora (1) van. 4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti elektronikus elrendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az integráló tag (2, 3) méretezésével korlátozott mérési idő tetszőleges változtatásaira a kondenzá­torok (1, 3) rövid idejű kisütésére kézi vagy au­tomatikus működtetésű kapcsolói (4, 7) vannak. 1 rajz A kiadásért Telel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 620645. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents